Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.06.2012 otsus nr 140

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2012

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 502 tehakse järgmised muudatused:

1) lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) komisjon on sama juhtumi kohta hinnangu andnud, välja arvatud uute asjaolude ilmsikstulekul,”;

2) lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „andmeid” sõnadega „ja selgitusi”;

3) paragrahvi täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Sotsiaalministeerium tagab komisjonile hinnangu andmiseks vajaliku korraldusliku toe. Vajaduse korral võib komisjon kaasata psühholoogi või sotsiaalvaldkonna spetsialisti, kes korraldab suhtlemist hinnangu saamiseks komisjoni poole pöördunud isiku ja komisjoni vahel.

(42) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud ülesannete täitmiseks on Sotsiaalministeeriumi esindajal ja psühholoogil või sotsiaalvaldkonna spetsialistil juurdepääs patsiendi isikuandmetele ning õigus viibida komisjoni koosolekul. Sotsiaalministeeriumi esindaja ja psühholoog või sotsiaalvaldkonna spetsialist ei tohi avaldada oma ülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid.”;

4) lõikes 5 asendatakse sõna „Terviseametile” sõnaga „sotsiaalministrile”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json