Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.06.2012 otsus nr 141

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2012

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõna „mürgitus” sõnaga „mürgistus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) valmisolekut mürgistuste raviks antidootidega;”;

3) seadust täiendatakse §-ga 572 järgmises sõnastuses:

§ 572. Riigi antidootide varu moodustamine, hoidmine, kasutamine ja uuendamine

(1) Riigi antidootide varu (edaspidi antidootide varu) on elu ohustavate mürgistuste raviks vajaliku tervishoiuteenuse osutamiseks kasutatavate vastumürkide kogum.

(2) Antidootide varu moodustab Terviseamet, kes määrab varu nomenklatuuri, kogused ja jaotuse.

(3) Terviseamet tagab varu ja selle kasutamiseks andmise, kasutamise ja mahakandmise dokumenteerimise.

(4) Antidoodid antakse tervishoiuteenuse osutajale üle tasuta. Terviseametilt tasuta antidoote saanud tervishoiuteenuse osutaja ei tohi saada nende eest hüvitist tervishoiuteenuse eest maksjalt.

7.12.2012 12:05
Veaparandus - Kustutatud korduv sõna "eest". Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 3 ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni 05.12.2012 taotlus nr 4-14/12-7/4.

(5) Terviseamet tagab tervishoiuteenuse osutajatele informatsiooni kättesaadavuse antidootide varu kohta.

(6) Tervishoiuteenuse osutaja tagab Terviseameti poolt talle kasutamiseks antud antidootide nõuetekohase hoidmise, eesmärgipärase kasutamise ja aegunud antidootide kahjutustamise ning teavitab antidootide kasutamisest Terviseametit.

(7) Antidootide varu moodustamist ja uuendamist vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud jaotusele rahastatakse riigieelarvest käesoleva seaduse § 52 lõike 1 punkti 71 alusel.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json