Teksti suurus:

Välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2012, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.06.2012 otsus nr 143

Välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2012

§ 1.  Välisõhu kaitse seaduse muutmine

Välisõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 106 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Osoonikihti kahandavad ained on käesoleva seaduse tähenduses ained, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1–30) I ja II lisas.”;

2) paragrahv 107 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 107. Osoonikihti kahandavate ainete käitlemise korraldamine, käitlemine ja käitleja

(1) Keskkonnaministeerium korraldab osoonikihi kaitsmist ja osoonikihti kahandavate ainete käitlemisega seotud tegevust osoonikihi kaitsmise Viini konventsiooni, osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli ja Euroopa Liidu osoonikihti kahandavate ainete alaste õigusaktide nõuete kohaselt.

(2) Osoonikihti kahandavate ainete käitlemine on käesoleva seaduse tähenduses osoonikihti kahandavate ainete tootmine, kasutamine, sisse- ja väljavedu, turustamine, kogumine, ringlusse võtmine, taastamine, samuti neid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete ja mahutite sisse- ja väljavedu, turustamine, paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontroll ja märgistamine.

(3) Osoonikihti kahandavate ainete, neid aineid sisaldava või nendel ainetel põhineva toote, seadme või mahuti omanik on osoonikihti kahandavate ainete, neid aineid sisaldava või nendel ainetel põhineva toote, seadme või mahuti käitleja.”;

3) paragrahv 108 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 109 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 109. Osoonikihti kahandavate ainete käitlemise piirang

Osoonikihti kahandavate ainete, neid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete ja seadmete käitlemine on piiratud või keelatud. Nende ainete, toodete ja seadmete Euroopa Liitu sisseveo ning Euroopa Liidust väljaveo loa annab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 kohaselt Euroopa Komisjon, küsides nimetatud määruses sätestatud juhtudel Keskkonnaministeeriumi nõusolekut.”;

5) paragrahv 1091 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 110 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 110. Osoonikihti kahandavate ainete käitlemisnõuded

Osoonikihti kahandavate ainete käitlemisnõuded kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

7) paragrahvi 111 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleval isikul peavad olema vajalikud teadmised ja oskused, mille olemasolu tõendab erialast väljaõpet kinnitav dokument.”;

8) paragrahvid 1111 ja 112 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 113 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 114 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 114. Toodete, seadmete ja mahutite märgistamine

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavad või nendel ainetel põhinevad tooted, seadmed ja mahutid märgistatakse kemikaaliseaduses sätestatud korras ning arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1005/2009 esitatud nõudeid.”;

11) paragrahv 115 tunnistatakse kehtetuks;

12) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 1151 järgmises sõnastuses:

§ 1151. Järelevalve osoonikihti kahandavate ainete käitlemise üle

Järelevalvet osoonikihti kahandavate ainete käitlemise üle teostavad:
1) Keskkonnainspektsioon – osoonikihti kahandavate ainete käitlemise üle;
2) Maksu- ja Tolliamet – osoonikihti kahandavate ainete, neid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete ja seadmete sisse- ja väljaveo üle;
3) Ravimiamet – osoonikihti kahandavate ainete baasil toimivate dosaatorinhalaatorite üle.”;

13) paragrahvi 1205 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Rohelise investeerimisskeemi kaudu toetatakse lisaks muudele keskkonnasäästlikele projektidele ja programmidele ka füüsiliste isikute väikeelamute rekonstrueerimist, väikeelamutele taastuvenergia tootmisseadmete soetamist ja paigaldamist ning elektriautode ja nende laadimisseadmete soetamist ja paigaldamist.”;

14) seaduse 7. peatükki täiendatakse 4. jaoga järgmises sõnastuses:

4. jagu
Fluoritud kasvuhoonegaasid ja nende käitlemine ning fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide, mahutite ja käitlemistoimingute register

§ 12212. Fluoritud kasvuhoonegaasid

Fluoritud kasvuhoonegaasid on käesoleva seaduse tähenduses ained ja neid aineid sisaldavad valmistised, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.06.2006, lk 1–11) artikli 2 punktis 1.

§ 12213. Fluoritud kasvuhoonegaase käsitlevate õigusaktide rakendamise ja aruandluse korraldamine

Keskkonnaministeerium korraldab fluoritud kasvuhoonegaase käsitlevate õigusaktide rakendamist ja riigi aruandlust lähtuvalt kliimamuutuste raamkonventsiooni, Kyoto protokolli ja Euroopa Liidu fluoritud kasvuhoonegaaside alaste õigusaktide nõuetest.

§ 12214. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad tooted, seadmed ja süsteemid ning fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemine ja käitleja

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad tooted, seadmed ja süsteemid on kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad või nende gaaside sisaldamise võimalusega tooted, seadmed ja süsteemid, kaasa arvatud fluoritud kasvuhoonegaaside transpordiks ja hoidmiseks kasutatavad mahutid.

(2) Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemine on käesoleva seaduse tähenduses fluoritud kasvuhoonegaaside turustamine, ostmine, müümine, kasutamine ja kogumine ringlusse võtmise, taastamise või hävitamise eesmärgil ning hävitamine, samuti neid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete, seadmete ja süsteemide tootmine, turustamine, märgistamine, paigaldamine, hooldamine ning teenindamine ja neis toodetes, seadmetes ja süsteemides sisalduva aine lekke piiramine, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 ja järgmistes Euroopa Komisjoni määrustes:
1) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele (ELT L 92, 03.04.2008, lk 3–11), artikkel 2;
2) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 304/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 03.04.2008, lk 12–16), artikkel 2;
3) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 305/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 03.04.2008, lk 17–20), artikkel 1;
4) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 306/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 03.04.2008, lk 21–24), artikkel 1;
5) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 307/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded ja koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 03.04.2008, lk 25–27), artikkel 1;
6) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1494/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 etikettide vorm ja täiendavad etiketistamise nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele toodetele ja seadmetele (ELT L 332, 18.12.2007, lk 25–26), artikkel 1;
7) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1497/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele (ELT L 333, 19.12.2007, lk 4–5), artikkel 1;
8) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1516/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele (ELT L 335, 20.12.2007, lk 10–12), artikkel 1.

(3) Fluoritud kasvuhoonegaaside, neid aineid sisaldava või nendel ainetel põhineva toote, seadme või süsteemi omanik on fluoritud kasvuhoonegaaside, neid aineid sisaldava või nendel ainetel põhineva toote, seadme või süsteemi käitleja.

§ 12215. Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register FOKA (edaspidi FOKA register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu koondatakse:
1) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme, süsteemi või mahuti kasutusvaldkonna kohta;
2) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavas tootes, seadmes, süsteemis või mahutis oleva aine koguse ja tüübi kohta;
3) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme, süsteemi või mahuti käitlemistoimingute kohta;
4) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide kohta koostatud aruanded.

(2) FOKA registri põhimääruse ja registri pidamise korra, FOKA registrile andmete esitamise korra ja andmete esitamise vormid kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(3) FOKA registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

§ 12216. Fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainetega seotud andmete FOKA registrisse kandmise kohustus

(1) Käitleja peab kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme või süsteemi FOKA registris registreerima kahe nädala jooksul selle omandamisest arvates.

(2) Kui kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldav toode, seade, süsteem või mahuti on juba FOKA registris registreeritud, siis peab käitleja selle toote, seadme, süsteemi või mahuti võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise registreerima FOKA registris kahe nädala jooksul vastavast toimingust arvates.

(3) Pädev käitlemistoimingu teostaja peab kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme, süsteemi või mahuti käitlemistoimingu FOKA registris registreerima kolme tööpäeva jooksul toimingust arvates.

(4) Kui kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavat toodet, seadet või süsteemi ümberehitamise käigus muudetakse, siis täiendab käitleja FOKA registri koosseisu selle uue toote, seadme või süsteemi andmestikuga kahe nädala jooksul ümberehitamise lõpetamisest arvates.

§ 12217. Fluoritud kasvuhoonegaase käitleva töötaja kutse- või osakutsetunnistus

(1) Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega tegeleval isikul (edaspidi töötaja) peab olema käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määruste kohane töötaja sertifikaat või kutse- või osakutsetunnistus.

(2) Kutse- või osakutsetunnistus tõendab töötaja pädevust teha käitlemistoiminguid, mis on nimetatud:
1) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 artikli 2 lõikes 1;
2) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 304/2008 artikli 2 lõikes 1;
3) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 305/2008 artiklis 1;
4) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 306/2008 artiklis 1;
5) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 307/2008 artiklis 1.

§ 12218. Kutse- või osakutsetunnistuse andmine

(1) Kutsetunnistuse andmisele kohaldatakse kutseseadust käesoleva seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustest tulenevate erisustega.

(2) Lisaks käesoleva seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustega sätestatud töötajate miinimumpädevusnõuetele peab fluoritud kasvuhoonegaase käitlev kutse- või osakutsetunnistusega töötaja tundma kutsealaga seotud Eesti õigusakte.

(3) Lisaks kutseseaduses sätestatule peab kutseseaduse §-s 10 nimetatud kutset andev organ vastama sertifitseerimis- ja hindamisasutusele ning atesteerimisasutusele kehtestatud nõuetele, mis on kehtestatud käesoleva seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustega.

§ 12219. Vastastikune tunnustamine

Teise Euroopa Liidu liikmesriigi isiku õigust Eesti Vabariigis tegutseda käesoleva seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustega reguleeritud tegevusvaldkondades tõendab asjaomases liikmesriigis eelnimetatud määruste kohaselt antud töötaja või ettevõtja sertifikaat. Töötaja või ettevõtja sertifikaat peab olema tõlgitud eesti või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on ingliskeelne. Tõlke peab kinnitama notar või vandetõlk.

§ 12220. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba (edaspidi käitlemisluba) on dokument, mis tõendab, et isiku käsutuses on fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide käitlemiseks nõuetekohane personal ning ta rakendab oma majandus- või kutsetegevuses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemiseks vajalikke töövahendeid ja -meetodeid.

(2) Käitlemisloa annab Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) määramata ajaks.

(3) Loa andja võib moodustada käitlemisloa komisjoni, kelle põhiülesanne on loa andja nõustamine käitlemisloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise küsimustes.

§ 12221. Käitlemisloa kohustuslikkus

(1) Käitlemisloa omamine on kohustuslik tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 842/2006 järgmistes tegevusvaldkondades tegutsevatele isikutele:
1) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemine;
2) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkondades on käitlemisluba nõudvateks käitlemistoiminguteks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 artikli 2 lõikes 2 ja lõike 1 punktides a ja b ning Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 304/2008 artikli 2 lõikes 2 ja lõike 1 punktides a ja b nimetatud toimingud.

§ 12222. Käitlemisloa taotlemine

(1) Käitlemisloa saamiseks esitab käitlemisluba taotlev isik (edaspidi loa taotleja) loa andjale kirjaliku taotluse järgmiste andmete ja dokumentidega:
1) loa taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
2) andmed tegevusvaldkonna ja käitlemistoimingute kohta, milleks käitlemisluba taotletakse;
3) andmed töötaja kohta, kes omab Eestis sellist erialast kutse- või osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi asjakohast töötaja sertifikaati ja keda loa taotleja oma töös rakendab;
4) andmed töömahu kohta, millest nähtub, et loa taotleja käsutuses on piisav arv käesoleva seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määruste kohaselt sertifitseeritud töötajaid, et teha käitlemisluba nõudvaid käitlemistoiminguid kirjeldatud töömahus või tegevust alustava ettevõtja hinnang oma eeldatavale töömahule;
5) loa taotleja käsutuses olevate töövahendite loetelu;
6) loa taotleja töömeetodite kirjeldused;
7) taotluse esitaja nimi, ametinimetus, kontaktandmed ning kinnitus selle kohta, et taotluses esitatud andmed on tõesed;
8) taotluse esitamise kuupäev;
9) kinnitus selle kohta, et loa taotlejal puudub kehtiv karistus käitlemisloata tegutsemise eest tegevusvaldkonnas, milleks käesoleva seaduse kohaselt on nõutav käitlemisluba, ja karistusregistri väljavõte;
10) riigilõivu tasumist kontrollida võimaldavad andmed riigilõivuseaduse § 9 lõike 4 kohaselt või maksedokument riigilõivu tasumise kohta.

(2) Kui loa taotleja soovib teha mitut liiki käitlemistoiminguid ühes tegevusvaldkonnas, siis tuleb need märkida ühes käitlemisloa taotluses.

(3) Loa andjal on õigus igal ajal kontrollida käitlemisloa taotluses esitatud andmete õigsust ning käitlemisloa taotleja ja omaja tegevuse vastavust õigusaktidele, sealhulgas teha paikvaatlust.

(4) Kui käitlemisluba on käesoleva seaduse § 12228 lõike 1 punktide 2–5 ja 7 alusel kehtetuks tunnistatud, siis ei või loa taotleja enne 12 kalendrikuu möödumist käitlemisloa kehtetuks tunnistamisest uut käitlemisloa taotlust esitada.

§ 12223. Käitlemisloas esitatavad andmed ja tingimused

(1) Käitlemisloal märgitakse:
1) käitlemisloa number ja väljaandmise kuupäev;
2) loa andja nimi ja kontaktandmed;
3) käitlemisloa omaja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
4) käesoleva seaduse §-s 12221 nimetatud tegevusvaldkond ja käitlemistoimingud;
5) käitlemisloa taotluse esitamise kuupäev;
6) loa andja esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri.

(2) Käitlemisloa osaks on käitlemisloa tingimused, mille loa andja kehtestab käitlemisloa andmise otsusega ja mida käitlemisloa omaja on kohustatud täitma.

§ 12224. Käitlemisloa andmise otsustamine

(1) Käitlemisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab loa andja esitatud taotluse ning sellele lisatud ja loa andja nõudmisel täiendavalt esitatud andmete alusel, lähtudes seejuures käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatust.

(2) Loa andja teeb otsuse käitlemisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul käesoleva seaduse nõuetele vastava taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide ning loa taotlejalt käesoleva seaduse alusel täiendavalt nõutud andmete esitamisest arvates.

(3) Käitlemisloa andmise või sellest keeldumise otsusest teavitatakse loa taotlejat posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(4) Kui käitlemisloa taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta tähtaja möödumisel käitlemisluba taotlejale vaikimisi antuks.

§ 12225. Käitlemisloa andmisest keeldumine

Loa andja keeldub käitlemisloa andmisest, kui:
1) loa taotleja ei esita käesoleva seaduse alusel nõutavaid andmeid või esitab eksitavaid või tegelikkusele mittevastavaid andmeid või võltsitud dokumente;
2) loa taotleja ei vasta Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 303/2008 või Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 304/2008 kehtestatud ettevõtjate sertifitseerimise miinimumnõuetele ning käesoleva seaduse ja selle alusel loa taotleja kohta sätestatud nõuetele;
3) loa taotluses nimetatud tegevus ei ole kooskõlas õigusaktide nõuetega;
4) loa taotlejat on karistatud käitlemisloata tegutsemise eest tegevusvaldkonnas, milleks käesoleva seaduse § 12221 alusel on nõutav käitlemisluba, ja karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud tähtajad ei ole möödunud;
5) loa taotleja on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele ning sellekohane kohtuotsus on jõustunud;
6) loa taotleja ei ole tasunud riigilõivu.

§ 12226. Käitlemisloa muutmine

(1) Käitlemisluba muudetakse, kui:
1) käesoleva seaduse § 12222 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed on muutunud;
2) käesoleva seaduse § 12222 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 nimetatud andmed on muutunud ja kui see mõjutab käitlemisloaga teha lubatud käitlemistoiminguid;
3) loa omaja töömaht on kasvanud 20% või enam ja kui see mõjutab käitlemisloaga teha lubatud käitlemistoiminguid;
4) käitlemisloas esitatud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud;
5) esineb muu seaduses sätestatud alus.

(2) Kui käitlemisloa muutmise algatab loa omaja, esitab ta loa andjale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud muutmise aluseks olevad andmed.

(3) Kui käitlemisloa muutmise algatab loa andja, teeb ta loa omajale kirjalikult teatavaks käitlemisloa muutmise põhjuse ja määrab käitlemisloa muutmiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamise tähtaja.

(4) Loa andja saadab käitlemisloa muudatuse käitlemisloa omajale posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 12227. Käitlemisloa kehtivuse lõppemine ja kehtimise erisused

(1) Käitlemisloa kehtivus lõppeb:
1) käitlemisloa kehtetuks tunnistamisega;
2) käitlemisloa omaja lõpetamisega.

(2) Käitlemisloa kehtivus ei lõppe ettevõtja ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel.

(3) Ühinemise korral kehtib käesoleva seaduse alusel antud käitlemisluba ühendatavale äriühingule samadel tingimustel edasi ühendava äriühingu käitlemisloana. Kui ühinemisel asutatakse uus äriühing, kehtib käesoleva seaduse alusel antud käitlemisluba samadel tingimustel edasi kui asutatava äriühingu käitlemisluba.

(4) Jagunemise korral kehtib käesoleva seaduse alusel antud käitlemisluba jagunevale äriühingule samadel tingimustel edasi omandava äriühingu käitlemisloana niivõrd, kuivõrd omandavale äriühingule üleantavat vara kasutatakse käitlemisloa alusel toimuvas tegevuses. Vajaduse korral peavad jagunev ja omandav äriühing taotlema käitlemisloa tingimuste muutmist.

(5) Ümberkujundamise korral kehtib käesoleva seaduse alusel antud käitlemisluba ümberkujundatavale äriühingule samadel tingimustel edasi kui uue äriühingu käitlemisluba.

(6) Käitlemisloa omaja on kohustatud teavitama loa andjat käitlemisloa üleminekust 14 tööpäeva jooksul ülemineku vormistamisest arvates.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5 nimetatud juhtudel teeb loa andja käitlemisloa eelmise või uue omaja taotlusel otsuse, millega muudetakse käitlemisloa andmeid ja käitlemisloa tingimusi.

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5 sätestatu ei mõjuta loa andja õigust tunnistada käitlemisluba kehtetuks käesolevas seaduses sätestatud alustel.

§ 12228. Käitlemisloa kehtetuks tunnistamine

(1) Loa andja tunnistab käitlemisloa kehtetuks, kui:
1) seda taotleb käitlemisloa omaja;
2) selgub, et käitlemisloa omaja on esitanud käitlemisloa taotlemisel teadlikult eksitavaid või tegelikkusele mittevastavaid andmeid või muud teavet või võltsitud dokumente;
3) selgub, et käitlemisloa omaja tegevus ei vasta Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 303/2008 või Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 304/2008 kehtestatud ettevõtjate sertifitseerimise miinimumnõuetele ning käesoleva seaduse ja selle alusel käitlemisloa omaja kohta sätestatud nõuetele;
4) käitlemisloa omaja ei täida käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud kohustusi või käitlemisloa tingimusi;
5) käitlemisloa omaja annab käitlemisloast tulenevaid õigusi õigusvastaselt edasi kolmandale isikule;
6) käitlemisloa omaja on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele ning sellekohane kohtuotsus on jõustunud;
7) käitlemisloa omaja on süstemaatiliselt või oluliselt rikkunud fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisnõudeid;
8) selgub, et esineb mõni asjaolu, mis käesoleva seaduse kohaselt oleks käitlemisloa andmisest keeldumise aluseks.

(2) Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisnõuete rikkumist käsitatakse süstemaatilisena, kui käitlemisloa omaja on kalendriaasta jooksul rohkem kui viiel korral rikkunud fluoritud kasvuhoonegaaside alastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

(3) Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisnõuete rikkumist käsitatakse olulisena, kui käitlemisloa omaja tegevuse või tegevusetuse tõttu on tekkinud märkimisväärne leke käitlemisloa omaja hooldatavast tootest, seadmest või süsteemist. Märkimisväärseks lekkeks loetakse leket, mis ületab aasta jooksul 200% toote, seadme või süsteemi paigaldusjärgsest täitekogusest.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud käitlemisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevat asjaolu on võimalik kõrvaldada, annab loa andja selleks käitlemisloa omajale mõistliku tähtaja.

(5) Loa andja edastab käitlemisloa kehtetuks tunnistamise otsuse käitlemisloa omajale posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(6) Teade käitlemisloa kehtetuks tunnistamise kohta tehakse avalikult teatavaks loa andja veebilehel kolme päeva jooksul käitlemisloa kehtetuks tunnistamisest arvates.

§ 12229. Käitlemisloa kehtetuks tunnistamise ettepanek

Kui järelevalve käigus leitakse, et käesolevas seaduses või käesoleva seaduse § 12214 lõikes 2 nimetatud Euroopa Liidu määrustes sätestatud kohustusi on oluliselt või süstemaatiliselt rikutud, võib käitlemisloa omaja tegevuse üle järelevalvet teostav asutus teha loa andjale ettepaneku tunnistada käitlemisluba kehtetuks.

§ 12230. Käitlemisloa omaja kohustus teatada käitlemisloa taotluses esitatud andmete muudatustest

Käitlemisloa omaja peab viivitamata teavitama loa andjat ärinime, registrikoodi ja kontaktandmete, kutse- või osakutsetunnistust omavate töötajate arvu, kutsetasemete ja töövahendite muudatustest ning töömahu kasvust 20% või enam, mis võivad mõjutada käitlemisloaga teha lubatud käitlemistoiminguid, ja taotlema vajaduse korral käitlemisloa muutmist.

§ 12231. Käitlemisloa taotlemise ja andmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded ja vormid

Käitlemisloa taotlemise ja andmise täpsustatud korra, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded ja vormid kehtestab keskkonnaminister määrusega.

§ 12232. Käitlemisloa omajate avalik nimekiri

Käitlemisloa omajate nimekiri tehakse avalikult teatavaks loa andja veebilehel.

§ 12233. Käitlemisloa taotlemise või muutmise riigilõiv

Käitlemisloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasub loa taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.

§ 12234. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused ning fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavale tootele, seadmele või süsteemile ligipääsu tagamine

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme või süsteemi käitleja peab tagama järelevalve teostajatele ligipääsu toote, seadme või süsteemi lahtivõetavatele ühenduskohtadele niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

§ 12235. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide märgistamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artiklis 7 nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid tooteid, seadmeid ja süsteeme võib Eesti Vabariigis turustada ainult juhul, kui neil toodetel, seadmetel ja süsteemidel on Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1494/2007 ja kemikaaliseaduse nõuetele vastav eestikeelne märgis.

(2) FOKA registri koodiga fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava toote, seadme või süsteemi märgis (edaspidi FOKA märgis) peab olema kleebitud toote, seadme või süsteemi hooldeavade lähedusse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud FOKA märgis peab olema kindlalt oma kohale kinnitatud ning selgelt loetav kogu aja vältel, kui toode, seade või süsteem sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

§ 12236. Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse nõuded

(1) Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise kohta andmeid koondav asutus esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. septembriks andmed tema vastutusalas olevates toodetes, seadmetes ja süsteemides sisalduvate fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide, tootetüüpide ja käitlemise kohta.

(2) Fluoritud kasvuhoonegaaside müüja esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. septembriks aruande gaasikoguste ja -tüüpide kohta, mida ta on Eesti Vabariigis turustanud.

(3) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid tooteid, seadmeid ja süsteeme tootev isik esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. septembriks aruande tootmises kasutatud gaasikoguste ja -tüüpide, tootmise käigus tekkinud ainekao ning Eesti Vabariigis turustatud tootetüüpide kohta.

(4) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid omava Eesti Vabariigi lipu all sõitva veesõiduki omanik esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. septembriks aruande seadmetes sisalduvate gaasikoguste ja -tüüpide ning kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta.

(5) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid sisaldava raudteevaguni omanik esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 20. septembriks aruande Eesti Vabariigi raudtee-ettevõtjatele kuuluvas vagunis kasutusel olevate gaasikoguste ja -tüüpide ning kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta.

(6) Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse korra, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 12237. Järelevalve fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisnõuete täitmise üle

Järelevalvet fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisnõuete täitmise üle teostavad:
1) Keskkonnainspektsioon – ettevõtja ja tema tegevuse käesoleva seaduse, selle alusel kehtestatud õigusaktide ning käesoleva seaduse § 12214 lõikes 2 nimetatud Euroopa Liidu määruste fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisnõuetele vastavuse üle;
2) Maksu- ja Tolliamet – fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide sisse- ja väljaveo, sealhulgas fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide märgistamisnõuete täitmise üle;
3) kutseseaduse §-s 6 nimetatud kutseasutus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 ning käesoleva seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustes sätestatud töötajatele kutse andmise nõuete täitmise üle kutseseaduse kohaselt.

§ 12238. Järelevalveasutuse õigused fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise, aruandluse ja FOKA registrisse andmete kandmise nõuete täitmise tagamisel

(1) Käesolevas seaduses sätestatud fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise, aruandluse ja FOKA registrisse andmete kandmise nõuete täitmise tagamisel on järelevalveasutusel õigus teha ettekirjutusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuste täitmata jätmise korral võib järelevalveametnik rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot.”;

15) paragrahv 140 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahv 141 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 141. Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud ainete ning neid aineid sisaldava või nendel ainetel põhineva toote, seadme või mahuti ebaseaduslik käitlemine

(1) Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud ainete ning neid aineid sisaldava või nendel ainetel põhineva toote, seadme või mahuti ebaseadusliku käitlemise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.”;

17) seadust täiendatakse §-dega 1412–14111 järgmises sõnastuses:

§ 1412. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtuste ületamine, lekke piiramise nõuete rikkumine ning lekke kõrvaldamata jätmine

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtuste ületamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artiklis 3, Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1497/2007 ja Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1516/2007 kehtestatud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lekke piiramise nõuete rikkumise ning lekke kõrvaldamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1413. Toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumise nõuete täitmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artiklis 4 kehtestatud fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide käitlemisel neis sisalduva aine viivitamata kogumise asemel selle atmosfääri paiskamise eest ning korduvtäidetava või ühekordselt täidetava mahuti kasutusea lõppedes selles sisalduva jääkgaasi nõuetekohase kogumise nõude rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1414. Fluoritud kasvuhoonegaaside hävitamise nõude rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 2 kohaste fluoritud kasvuhoonegaaside hävitamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1415. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide märgistamise nõuete rikkumine

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide märgistamise korra, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artiklis 7 ning Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1494/2007 kehtestatud fluoritud kasvuhoonegaaside märgistamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1416. Fluoritud kasvuhoonegaaside tootmise ning sisse- ja väljaveo aruande Euroopa Komisjonile esitamata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artiklis 6 ja Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1493/2007 kehtestatud fluoritud kasvuhoonegaaside tootmise ning sisse- ja väljaveo aruande Euroopa Komisjonile esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1417. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide ebaseaduslik turustamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 artiklis 9 nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate keelatud toodete, seadmete ja süsteemide turustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1418. Fluoritud kasvuhoonegaaside kohta esitatava aruandlusnõude rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 12236 lõigetes 2–5 sätestatud fluoritud kasvuhoonegaaside aruande esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

§ 1419. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide käitlemine sertifitseerimata töötaja või ettevõtja poolt

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise eest, kui seda teeb sertifitseerimata töötaja, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 14110. Osoonikihti kahandavate ainete või fluoritud kasvuhoonegaasidega seotud andmete FOKA registrisse kandmise nõuete rikkumine

(1) Osoonikihti kahandavate ainete või fluoritud kasvuhoonegaasidega seotud andmete FOKA registrisse kandmise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 14111. Hoolderaamatu säilitamisega ja selle kättesaadavuse tagamisega seotud nõuete rikkumine

(1) Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu nõutud aja jooksul säilitamata ja seadme asukohas seadme hooldajale ning seadme hooldamist ja käitlemist kontrollivale isikule kättesaadavuse tagamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

18) paragrahvi 143 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-des 139–1392 ja 141–142 sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 139, 1392 ja 141–14111 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.”;

19) seadust täiendatakse §-dega 1503–1505 järgmises sõnastuses:

§ 1503. Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme, süsteemi või mahuti FOKA registris registreerimise ning hoolderaamatu pidamise ja säilitamise kohustus

(1) Enne käesoleva paragrahvi jõustumist omandatud kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldav toode, seade, süsteem või mahuti tuleb FOKA registris registreerida hiljemalt 2013. aasta 1. jaanuariks.

(2) Kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja saabumiseni on käitlejatel kohustus pidada osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatut.

(3) Käitleja on kohustatud säilitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hoolderaamatut kuni 2017. aasta 31. jaanuarini ja tagama hoolderaamatule juurdepääsu seadme hooldajale ja seadme hooldamist ning käitlemist kontrollivale isikule.

§ 1504. Käitlemisloa taotluse esitamise kohustus

(1) Käesoleva seaduse § 12221 lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsev isik, kes on selles valdkonnas tegutsenud enne käesoleva sätte jõustumist, peab käitlemisloa taotluse esitama loa andjale hiljemalt 2012. aasta 1. oktoobriks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatud käitlemisloa taotluse puhul võib loa andja käitlemisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsuse tegemiseks vajaduse korral määrata käesoleva seaduse § 12224 lõikes 2 sätestatust erineva tähtaja.

§ 1505. Fluoritud kasvuhoonegaaside aruandluse esitamise kohustus

Käesoleva seaduse § 12236 lõigetes 1–5 nimetatud aruanded tuleb esitada alates 2014. aastast.”;

20) paragrahvi 155 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse § 1205 lõiget 3 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2011. aasta 1. juulist.”

§ 2.  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest jäetakse välja § 133.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse 6. peatüki 3. jagu täiendatakse 8. jaotisega järgmises sõnastuses:

8. jaotis
Välisõhu kaitse seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1041. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba

(1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 268 eurot.

(2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 48 eurot.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 15. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 9 ja § 1 punktis 14 esitatud § 12236 lõige 6 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktis 14 esitatud § 12234 lõige 1 ja § 12235 jõustuvad 2013. aasta 1. märtsil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json