Teksti suurus:

Ehitusseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2013 otsus nr 294

Ehitusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2013

Ehitusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 74 ja 75 järgmises sõnastuses:

„(74) Ehitises kasutatavate ehitustoodete puhul peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 04.04.2011, lk 5‒43), ning toote nõuetele vastavuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudeid.

(75) Ehitisse tööstuslikult töötlemata loodusliku ehitusmaterjali, traditsioonilisel teel valmistatud rahvusliku ehitustoote või taaskasutatud ehitustoote püsivalt paigaldamisel peab olema tagatud ehitise vastavus käesoleva paragrahvi lõigetes 2‒7 sätestatud nõuetele.”;

3) paragrahvid 5‒8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Tehnilise hindamise asutus

(1) Majandus- ja kommunikatsiooniminister annab õiguse tegutseda Eesti tehnilise hindamise asutusena isikule, kes vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 305/2011 sätestatud nõuetele. Tegutsemisõiguse ulatus Eesti tehnilise hindamise asutusena nähakse ette majandus- ja kommunikatsiooniministri ning isiku vahelises halduslepingus.

(2) Eesti tehnilise hindamise asutusena tegutseda sooviv isik esitab majandus- ja kommunikatsiooniministrile taotluse, milles ta kinnitab, et on võimeline täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 305/2011 sätestatud kohustusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse saamisel moodustab majandus- ja kommunikatsiooniminister oma käskkirjaga komisjoni isiku nõuetele vastavuse hindamiseks.”;

5) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 30 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ehitusettevõtjalt kasutatud ehitustoodete toimivusdeklaratsioonide ja paigaldatud seadmete dokumentide, nagu näiteks garantiikirjad, hooldus- või kasutusjuhendid, originaalide või koopiate esitamist;”;

7) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid.”;

8) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json