Teksti suurus:

Kärdla linna ja Kõrgessaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Kärdla linna ja Kõrgessaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2013, 13

Kärdla linna ja Kõrgessaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.06.2013 nr 102

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2, 3, 4 ja 6 alusel.

§ 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Hiiu vald.

§ 2. Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustunud Hiiu valla piiriks on endise Kärdla linna ja Kõrgessaare valla piir.

 (2) Maa-amet kannab Hiiu valla uue piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse järgmiselt:
 1) Hiiu maakonna haldusüksuste loetelust jäetakse välja lauseosa „linnad – Kärdla”;
 2) Hiiu maakonna valdade loetelu sõnastatakse:
 „vallad – Emmaste, Hiiu, Käina, Pühalepa”.

§ 4. Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Määruse §-d 1 ja 3 jõustuvad Hiiu Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister regionaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär