Teksti suurus:

Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks

Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2013, 22

Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks
[RTL 2010, 21, 379 - jõust. 01.05.2010]

Vastu võetud 22.06.2009 nr 42
RTL 2009, 50, 744
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2010RTL 2010, 21, 37901.05.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
27.12.2010RT I, 29.12.2010, 11701.01.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
27.06.2013RT I, 04.07.2013, 2001.09.2013, osaliselt 01.01.2014

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse EÜ Nõukogu määruses 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) ja EÜ Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) sätestatud tollideklaratsiooni täitmise, esitamise ja aktsepteerimisega seonduvad täiendavad juhised.

  (2) Määruse lisades sätestatakse tollideklaratsiooni täitmisel kasutatavad riiklikud koodid, mida kasutatakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätetes sätestatule.

  (3) Elektroonilises andmetöötlussüsteemis (edaspidi andmetöötlussüsteem) tollideklaratsioonide täitmise juhend avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

2. peatükk TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMINE 

§ 2.   Täidetavad lahtrid

  Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätetes kõigis liikmesriikides kohustuslikele lahtritele täidetakse täiendavalt:
  1) ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 18, 20, 22, 29, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
  2) eksporditavate ja eelfinantseeritavate kaupade tolliladustamise tolliprotseduuril lahtrid 8, 14, 26, 30, 33 (5. alajaotis);
  3) reekspordil pärast seestöötlemise, ajutise impordi ja tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri lahtrid 2, 5, 6, 8, 14, 15a, 18, 22, 25, 29, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
  4) reekspordil pärast tolliladustamise tolliprotseduuri lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 17a, 25, 26, 29, 30;
  5) välistöötlemise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 18, 20, 22, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
  6) transiidi tolliprotseduuril lahtrid 2 ja 6;
  7) kaupade ühenduse staatuse tõendamisel lahter 14;
  8) vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 20, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 39, 43, 45, 47;
  9) seestöötlemise (peatamissüsteem), ajutise impordi ja tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 20, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 39, 43, 45, 47, 49;
  10) tolliladustamise tolliprotseduuril A, B, C, E ja F-tüüpi tollilaos (sh kauba paigutamisel II kontrollitüüpi vabatsooni) lahtrid 8, 14, 15a, 25, 26, 30, 33 (1. alajaotis), 46;
  11) tolliladustamise tolliprotseduuril D-tüüpi tollilaos (sh kauba paigutamisel II kontrollitüüpi vabatsooni ning ühenduse tolliseadustiku rakendussätete art 525 lõikes 3 nimetatud juhtudel) lahtrid 8, 14, 15a, 20, 25, 26, 30, 33 (5. alajaotis), 43, 45.

§ 3.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine ekspordil, eksporditava ja eelfinantseeritava kauba tolliladustamisel, reekspordil, välistöötlemisel, ühenduse transiidil ja/või kauba ühenduse staatuse tõendamisel

  Ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel, eksporditava ja eelfinantseeritava kauba tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil, välistöötlemise tolliprotseduuril, ühenduse transiidi tolliprotseduuril ja/või kauba ühenduse staatuse tõendamisel täidetakse tollideklaratsioon ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

  Lahter 2 «Kaubasaatja/Eksportija»

  Märgitakse asjaomase isiku kohta:

  1) ettevõtja korral EORI number;

  2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;

  3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute korral, kes ei ole ettevõtjad, maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist.

  Kui tollilaos ladustatud kaup reeksporditakse, märgitakse lahtrisse ladustaja EORI number.

  Kui kaup suunatakse välistöötlemise tolliprotseduurile, märgitakse lahtrisse välistöötlemise loa omaniku EORI number.
[RTL 2010, 21, 379 - jõust. 01.05.2010]

  Lahter 13 «üPP»

  ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel märgitakse ekspordiliigi kood vastavalt lisale 1. Muudel juhtudel jäetakse lahter täitmata.

  Lahter 14 «Deklarant/Esindaja»

  Märgitakse asjaomase isiku kohta:

  1) ettevõtja korral EORI number;

  2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;

  3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist.

  Lahter 17 «Sihtriik»

  Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete korral märgitakse sõiduki sihtkoha riik.

  Lahter 22 «Valuuta. Summa»

  Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursi euro suhtes päevakursid ja milles tehing sõlmiti. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel ning valuuta koodiks märgitakse «EUV».

  Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes.

  Euroopa Keskpanga konverteeritavate välisvaluutade koodid ja nimetused sisalduvad Eesti Tollitariifistiku (edaspidiETT) andmebaasis.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 23 «Vahetuskurss»

  Märgitakse euro kurss lahtris 22 märgitud välisvaluuta suhtes.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 30 «Kauba asukoht»

  Märgitakse selle tolliasutuse kood, mille piirkonnas kaup asub. Tolliasutuste koodid avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

  Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt:

  H – volitatud kaubasaatja heakskiidetud koht;

  K – loas määratud koht;

  L – ladu;

  T – tolliasutus;

  V – vabatsoon;

  X – muu.
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

  Lahter 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus»

  Kui lahtris 33 kasutatakse erikoodi, siis märgitakse lahtrisse 31 kauba kirjeldus vastavalt nõukogu määruse nr 2658/87 I lisale «Grupp 99 Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid I alamgrupp». Lisaks märgitakse võimalikult lühidalt kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus, et kaupa oleks võimalik identifitseerida. Kui lisatav tekst on infosüsteemis ettenähtust pikem, lisatakse tollideklaratsioonile täiendavalt kaupade nimekiri.»
[RT I, 29.12.2010, 117 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 33 «Kaubakood»

  Riiklike meetmetega seotud neljakohaline lisakood märgitakse lahtri viimasesse alajaotisesse vastavalt lisale 2.
[RT I, 29.12.2010, 117 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 35 «Brutomass»

  Kui tollideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupu, võib § 2 punktide 1–5 ja 7 puhul kõikide kaupade brutomasside summa märkida esimese kauba lahtrisse 35, sellisel juhul järgnevate kaupade brutomassi lahtreid ei täideta.

  Lahter 37 «Protseduur»

  Tolliprotseduuri riiklik lisakood märgitakse lahtri teise alajaotusse vastavalt lisale 5. Kui protseduuri kohaldamist ei täpsustata, märgitakse «000».

  Lahter 41 «Täiendav kogus»

  Kaubaartikli kogus väljendatakse lisas 3 toodud ühikutes.

  Lahter 44 «Lisateave / Esitatud dokumendid / Sertifikaadid ja load»

  Tollideklaratsiooniga koos esitatavate lisadokumentide koodid sisalduvad ETT-s.

  Välistöötlemise tolliprotseduuri lihtsustatud loa taotlemisel märgitakse lahtrisse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 499 nõutud teave.

  Kui ühise põllumajanduspoliitika raames taotletakse põllumajandustoodetele eksporditoetust, märgitakse lahtrisse kauba laadimise algus- ja lõpuaeg ning laadimiskoha täpne aadress.

  Maksumärkide eksportimisel märgitakse selle saatelehe number, millega maksumärgid väljastati.

  Lahter 46 «Statistiline väärtus»

  Märgitakse kauba statistiline väärtus eurodes sendi täpsusega.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 49 «Tolliladu»

  Kauba reekspordil tolli-, lähetamisel maksu- või aktsiisilaost märgitakse vastavalt tolli-, maksu- või aktsiisilao loa number.

  Lahter 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri»

  Märgitakse deklarandi/esindaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja tollideklaratsiooni esitamise koht.
[RT I, 29.12.2010, 117 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, tollikontrolli all töötlemise ja tolliladustamise tolliprotseduuril ning kauba II kontrollitüübile vastavasse vabatsooni paigutamisel

  Vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, tollikontrolli all töötlemise või tolliladustamise tolliprotseduuril või kauba II kontrollitüübile vastavasse vabatsooni paigutamisel täidetakse tollideklaratsioon ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

  Lahter 8 «Kaubasaaja»

  Märgitakse asjaomase isiku kohta:

  1) ettevõtja korral EORI number;

  2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;

  3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist.

  Kui kaup ladustatakse tollilaos, märgitakse kauba ladustaja EORI number.

  Kui kaup suunatakse majandusliku mõjuga tolliprotseduurile, välja arvatud tolliladustamine, märgitakse vastava loa omaniku EORI number.

  Lahter 14 «Deklarant/Esindaja»

  Märgitakse asjaomase isiku kohta:

  1) ettevõtja korral EORI number;

  2) Eesti füüsilise isiku korral isikukood;

  3) välisriigi füüsilise isiku ja nende välisriigi juriidiliste isikute, kes ei ole ettevõtjad korral maksukohustuslaste registri kood. Isik peab olema maksukohustuslaste registrisse kantud enne tollideklaratsiooni esitamist.

  Lahter 22 «Valuuta. Summa»

  Märgitakse valuuta kood, mille kohta Euroopa Keskpank avaldab vahetuskursid euro suhtes ja milles tehing sõlmiti. Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille vahetuskurssi Euroopa Keskpank ei avalda, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel ning valuuta koodiks märgitakse «EUV». Kui isik kasutab kiiresti riknevate kaupade importimisel ühikuväärtuse süsteemi ning deklareeritav väärtus on esitatud eurodes, siis märgitakse valuuta koodiks «EUC».

  Kui kauba reimpordil esitatakse teenuste eest arve kaubaarvel olevast erinevas valuutas, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes.

  Kui esitatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioon, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes.

  Euroopa Keskpanga poolt konverteeritavate välisvaluutade koodid ja nimetused sisalduvad ETT-s.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 23 «Vahetuskurss»

  Märgitakse euro kurss lahtris 22 märgitud välisvaluuta suhtes.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 30 «Kauba asukoht»

  Märgitakse selle tolliasutuse kood, mille piirkonnas kaup asub. Tolliasutuste koodid avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

  Märgitakse kauba asukoha liik järgmiselt:

  A – ajutise ladustamise koht;

  H – volitatud kaubasaaja heakskiidetud koht;

  K – loas määratud koht;

  L – ladu;

  T – tolliasutus;

  V – vabatsoon;
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

  Lahter 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus»

  Kui lahtris 33 kasutatakse erikoodi, siis märgitakse lahtrisse 31 kauba kirjeldus vastavalt nõukogu määruse nr 2658/87 I lisale «Grupp 99 Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid I alamgrupp». Lisaks märgitakse võimalikult lühidalt kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus, et kaupa oleks võimalik identifitseerida. Kui lisatav tekst on infosüsteemis ettenähtust pikem, lisatakse tollideklaratsioonile täiendavalt kaupade nimekiri.
[RT I, 29.12.2010, 117 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 33 «Kaubakood»

  Lahtri viiendasse alajaotusesse märgitakse riiklike meetmetega seotud kaubakoodi neljakohaline lisakood vastavalt lisale 2.

  Kui tollideklaratsioon esitatakse teatud erisätete alusel imporditavale kaubale, võib kasutada lisas 4 sätestatud erikoodi.
[RT I, 29.12.2010, 117 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 35 «Brutomass»

  Kui tollideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupu, võib § 2 punktides 8–11 nimetatud juhtudel kõikide kaupade brutomasside summa märkida esimese kauba lahtrisse 35, sellisel juhul järgnevate kaupade brutomassi lahtreid ei täideta.

  Lahter 37 «Protseduur»

  Tolliprotseduuri riiklik lisakood märgitakse lahtri teise alajaotusse vastavalt lisale 5. Kui protseduuri kohaldamist ei täpsustata, märgitakse «000».

  Lahter 39 «Kvoot»

  Kui taotletakse tariifikvooti või tariifilage, märgitakse lahtrisse vastav ETT-s sisalduv kuuekohaline järjekorranumber.

  Lahter 41 «Täiendav kogus»

  Kaubaartikli kogus väljendatakse lisas 3 toodud ühikutes.

  Lahter 44 «Lisateave / esitatud dokumendid / sertifikaadid ja load»

  Tollideklaratsiooniga koos esitatavate lisadokumentide koodid sisalduvad ETT-s.

  Seestöötlemise, tollikontrolli all töötlemise ja ajutise impordi tolliprotseduuri lihtsustatud loa taotlemisel märgitakse lahtrisse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 499 nõutud teave.

  Maksumärkide importimisel märgitakse selle saatelehe number, millega maksumärgid väljastati.

  Lahter 45 «Kohandused»

  Märgitakse kõik kohandused proportsionaalselt deklareeritava kaubanimetuse väärtusele või kogusele.

  Lahter 46 «Statistiline väärtus»

  Kauba statistiline väärtus märgitakse eurodes sendi täpsusega.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 47 «Maksude arvestus»

  «Liik» – märgitakse maksuliigi kood vastavalt lisale 6.

  «Maksu alus» – märgitakse maksuliigi kohta kauba väärtus või kogus, mis on aluseks maksusumma määramisel. Veergu märgitakse «1», kui maksusumma on fikseeritud summa.

  «Määr» – märgitakse maksuliigi maksumäär.

  «Summa» – märgitakse maksuliigi maksusumma eurodes sendi täpsusega.

  «MV» – märgitakse makseviisi tähis:

  «0» – maks arvutatakse välja tagatise määramiseks;

  «1» – maks arvutatakse välja ja kuulub tasumisele;

  «2» – käibemaksu deklareerimine käibedeklaratsioonil;

  «3» – maks ei kuulu tasumisele ega tagamisele;

  «4» – lihtsustatud tollideklaratsiooni maksusumma arvutatakse välja ja kuulub tasumisele lisadeklaratsiooni esitamisel.

  Viimasele reale märgitakse tasumisele kuuluv maksusumma kokku.

  Lisalehel märgitakse lahtri alumisse parempoolsesse osasse «KOKKUVõTE» lisalehel märgitud importimisel tasumisele kuuluv maksusumma (edaspidimaksusumma) maksuliikide lõikes. Viimasele reale märgitakse lisalehel märgitud maksusumma kokku.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 48 «Tähtajapikendusega tasumine»

  Märgitakse maksusumma tagamise või tasumise viis järgmiselt:

  0 – esindaja tagab;

  1 – saaja või saatja tagab;

  2 – esindaja maksab;

  3 – saaja või saatja maksab.

  Lahter 49 «Tolliladu»

  Kauba tolli-, maksu- või aktsiisilattu paigutamisel märgitakse vastavalt tolli-, maksu- või aktsiisilao loa number. Kui kaubale on eelnevalt rakendatud tolliladustamise tolliprotseduuri teises ühenduse liikmesriigis, märgitakse selle liikmesriigi tähtkood.

  Lahter 54 «Koht ja kuupäev. Deklarandi/Esindaja nimi ja allkiri»

  Märgitakse deklarandi/esindaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja tollideklaratsiooni esitamise koht.
[RT I, 29.12.2010, 117 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine transiidi tolliprotseduuri korral

  (1) Ühenduse transiidi tolliprotseduuri korral täidetakse tollideklaratsioon ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisade 37 ja 38 alusel, arvestades riiklikke erisusi järgmiselt:

  Lahter «Tollivõlg»

  Märgitakse transiidi tolliprotseduuri käigus tekkida võiva tollivõla summa eurodes.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lahter 5 «Kaubanimetused»

  Raudteel korraldatava transiidi tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse kaubanimekirjas deklareeritavate vagunite koguarv, mis peab vastama marsruutrongi või grupisaadetise vagunite koosseisus olevate ühel kaubasaatelehel märgitud vagunite arvule. Ühe transiidi tollideklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui mitme SMGS kaubasaatelehe alusel veetakse üht ja sama kaupa ühelt saatjalt ühele saajale, ühest lähtepunktist ühte sihtpunkti, kusjuures vagunite arv peab vastama nendel kaubasaatelehtedel näidatud vagunite koguarvule.

  Lahter 18 «Transpordivahend lähetamisel»

  Raudteel korraldatava transiidi tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse rongi identifitseerimistunnus.

  Rongi koosseisu identifitseerimistunnus koosneb rongi numbrist, indeksist ja kuupäevast ning on järgmise struktuuriga:
RRRR/LLLL/XXX/SSSS/AAKKPP, kus
– RRRR on rongi number;
– LLLL on lähte formeerimisjaama kood;
– XXX on koosseisu järjekorra number;
– SSSS on sihtjaama kood;
– AA on aasta kaks viimast numbrit;
– KK on kuu;
– PP on päev.

  Lahter 31.1 «Markeering» kaubanimekirjal

  Raudteel korraldatava transiidi tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse vaguni kaheksakohaline identifitseerimisnumber. Iga vaguni järjekorranumbri kohta märgitakse ainult üks vaguni identifitseerimisnumber.

  Lahter 32 «Kauba nr» kaubanimekirjal

  Raudteel korraldatava transiidi tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse vagunite, mille koguarv on märgitud lahtris 5, järjekorranumber kaubanimekirjal. Vagunite järjekorranumbrite arv peab vastama marsruutrongi koosseisus olevate ja kaubasaatelehel või mitmel kaubasaatelehel näidatud vagunite arvule.

  Lahter 33 «Kaubakood» kaubanimekirjal

  Märgitakse vähemalt rahvusvahelise harmoniseeritud kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteemi (edaspidi HS) rubriik. Kui kaubaga kaasnevatel dokumentidel on märgitud täpsem tariifne klassifikatsioon märgitakse HS alamrubriik. Kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriik.

  Lahter 35 «Brutomass (kg)» kaubanimekirjal

  Raudteel korraldatava transiidi tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse igas konkreetses vagunis oleva kauba brutomass.

  (2) Kui transiidideklaratsiooni ei ole Maksu- ja Tolliameti andmetöötlussüsteemi tehnilisest rikkest tulenevalt võimalik esitada, on asendustoimingu raames lubatud transiidi tollideklaratsiooni lisalehena esitada marsruutrongiga või grupisaadetisega veetava kauba deklareerimisel tollideklaratsiooni iga eksemplari 1, 4 ja 5 või transiidisaatelehe TAD juures lisas 7 sätestatud vorm «Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele». Asendustoimingu korral täidetakse transiidi tollideklaratsioon ja lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele järgmiselt:

  Tollideklaratsioonil lahter 18 «Transpordivahend lähetamisel»

  Raudteel korraldatava transiidi tolliprotseduuri rakendamisel märgitakse vagunite arv marsruutrongis või grupisaadetises järgmiselt: «… vagunit».

  Lahter 31 «Pakkeüksused ja kauba kirjeldus»

  Märgitakse transiidi tolliprotseduuri käigus tekkida võiva tollivõla summa eurodes.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele:

  Lahter AA

  Täidab tolliametnik. Märgitakse tollideklaratsiooni number.

  Veerg 1

  Märgitakse vagunite järjekorranumber.

  Veerg 2

  Märgitakse transpordivahend lähetamisel: vaguni kaheksakohaline identifitseerimisnumber; pakkeüksuste markeering, arv ja liik; kauba kirjeldus; esitatud dokumendid: kood, nimetus, number.

  Veerg 3

  Märgitakse vähemalt kauba HS alamrubriik. Kaubagrupi 27 osas märgitakse vähemalt KN alamrubriik.

  Veerg 4

  Märgitakse kauba brutomass kilogrammides.

  Veerg 5

  Täidab tolliametnik. Ametlikuks kasutamiseks.

3. peatükk TOLLIDEKLARATSIOONI ESITAMINE JA AKTSEPTEERIMINE 
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 6.   Tollideklaratsiooni esitamine

  (1) Deklarant või tema esindaja esitab tollideklaratsiooni aktsepteerimiseks pärast selles sisalduva teabe nõuetele vastavuse kontrolli, kui kauba ja asjassepuutuvate lisadokumentide esitamine tollile on tagatud.

  (2) Toll aktsepteerib tollideklaratsiooni, omistades tollideklaratsioonile aktsepteerimise numbri (tollideklaratsiooni lahter A).

  (3) Deklarant või tema esindaja katkestab andmetöötlussüsteemis tollideklaratsiooni menetlemise, kui tollideklaratsioon suunatakse kontrollimisele, võtab koheselt ühendust tolliga ning esitab tolli nõudmisel viivitamata tollideklaratsiooni lisadokumendid või tollideklaratsiooni lisadokumendid ja kauba.
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 7.   Dokumentide esitamine tollile

  (1) Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel esitab deklarant koos impordi tollideklaratsiooniga tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud dokument esitatakse impordi tollideklaratsiooni lisana andmetöötlussüsteemis, esitab deklarant selle tollile säilitamiseks impordi tollideklaratsiooni esitamise päevale järgneva kahe nädala jooksul. Enne dokumendi tollile esitamist märgib deklarant esitatavale dokumendile tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri.

  (3) Kui deklarant soovib originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni kinnitatud koopia.

  (4) Andmetöötlussüsteemis impordi tollideklaratsiooni lisana esitatud heakskiidetud eksportija väljastatud arve- ja päritoludeklaratsioone ei pea tollile säilitamiseks edastama.
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 8.   Paberkandjal tollideklaratsiooni esitamine

  Paberkandjal täidetud tollideklaratsioon koos lisadokumentidega esitatakse tollile füüsilise isiku poolt või asendustoimingu raames ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisades 31–34 sätestatud vormil, võttes arvesse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 37 toodud juhiseid.
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 9.   Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt

  (1) Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 68 üldjuhul kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

  (2) Põhjendatud juhtudel võib toll lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada.

  (3) Kui deklarandiks on ühenduse tolliseadustiku artikli 5a mõistes volitatud ettevõtja staatust omav isik, võib lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada vaid juhul, kui tollideklaratsiooni kontrollimine viibib tollist sõltumatutel põhjustel.

  (4) Deklarandi soovil peab toll tähtaja pikendamist põhjendama.
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 10.   Kauba vabastamine

  Kauba vabastamise kohta teeb toll märke tollideklaratsiooni lahtrisse „D/J” .
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 11.   Tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentide säilitamine

  (1) Deklarant hoiab tollieeskirjades ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul.

  (2) Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle eest tollideklaratsioon esitati.
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

31. peatükk ELEKTRIENERGIA JA MAAGAASI DEKLAREERIMINE 
[RTL 2010, 21, 379 - jõust. 01.05.2010]

§ 111.   Erikord elektrienergia ja maagaasi deklareerimisel

  (1) Elektriülekandeliine ja torujuhtmeid mööda toimetatava elektrienergia ja maagaasi kohta esitatakse tollideklaratsioon iga kuu 15. kuupäevaks sellele eelneva kuu impordi ja ekspordi kohta peetud arvestuse alusel.

  (2) Elektrienergia või maagaasi käitaja raamatupidamine peab võimaldama tollil käitaja tegevust kontrollida.

  (3) Elektrienergia ja maagaasi mõõtmisel peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud «Mõõteseaduse» alusel.
[RTL 2010, 21, 379 - jõust. 01.05.2010]

4. peatükk LIHTSUSTATUD KORD 

1. jagu Üldsätted 

§ 12.   Lihtsustatud tollideklaratsioonid

  (1) Ühenduse tolliseadustiku artiklis 76 kirjeldatud lihtsustatud korra kasutamisel, selleks loa taotlemisel ja väljastamisel ning lisadeklaratsiooni esitamisel lähtutakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete 1. osa 9. jaotises sätestatud korrale käesolevast peatükist.

  (2) Lihtsustatud deklaratsiooni ja kohapeal toimuvat tollivormistust ei kasutata ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 308a–308c kirjeldatud tariifikvootide haldamisel.
[RTL 2010, 21, 379 - jõust. 01.05.2010]

§ 13.   Taotluse esitamine

  (1) Lihtsustatud korra kasutamise loa taotlus esitatakse tolliseadustiku rakendussätete lisas 67 sätestatud taotluse vormil.

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

§ 14.   Taotluses sisalduvad andmed

  (1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 67 sätestatud vormi lahtrisse 15 «Lisateave/tingimused» märgitakse järgnev teave:
  1) soovitav lisadeklaratsiooni liik, perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon esitatakse;
  2) esindamise korral esindatava nimi, EORI number, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) lisadeklaratsiooni esitamise tolliasutus;

  (2) Kohapeal toimuva tollivormistuse loa taotlemisel märgitakse vormi lahtrisse 7a arvestuskande tegemise aadress ning lahtrisse 7c dokumendi ehtsuse tõendamise viis.

§ 15.   Taotluse lisadokumendid

  Taotlusele lisatakse järgmised lisadokumendid:
  1) tollivõla limiidi arvestus vastavalt «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise korrale ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alustele;
  2) kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise taotlusele arvestuskande näidis ning arvestuskande tegemise sise-eeskiri, mis sisaldab andmeid kauba arvestusse kandmise koha või kohtade (ladu, aadress vms) ja arvepidamiseks kasutatava arvutiprogrammi kohta. Sise-eeskirjas täpsustatakse muuhulgas kaubasaadetisele omistatavate viitenumbrite moodustamise põhimõtted.

§ 16.   Otsuse tegemine loa väljastamise kohta

  Loa väljastamise või sellest keeldumise kohta teeb toll kirjaliku otsuse «Tolliseaduse» § 6 kohaselt.

§ 17.   Loa väljastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Luba on tähtajatu ja hakkab kehtima loal märgitud kuupäevast.

§ 18.   Loale märgitavad andmed

  (1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 67 sätestatud vormi lahtrisse 15 «Lisateave/tingimused» märgitakse järgnev teave:
  1) lisadeklaratsiooni liik;
  2) ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta esitatakse lisadeklaratsioon, kui esitatav lisadeklaratsioon on perioodiline või kokkuvõtlik;
  3) vajadusel muud lihtsustusega seotud andmed;
  4) kohapeal toimuva tollivormistusega kauba deklareerimise kasutamise loale arvestuskande tegemise aadress;
  5) kohapeal toimuva tollivormistuse loa taotlemisel märgitakse taotlusele dokumendi ehtsuse tõendamise viis.

  (2) Kohapeal toimuva tollivormistuse kasutamise loale lisatakse tolli poolt aktsepteeritav arvestuskande näidis.

2. jagu Lisadeklaratsioon 

§ 19.   Lisadeklaratsioon

  (1) Lisadeklaratsioon täidetakse vastavalt tollideklaratsiooni täitmist reguleerivatele tollieeskirjadele.

  (2) Lisadeklaratsioon esitatakse tollile andmetöötlussüsteemi kaudu loal märgitud tähtpäevaks.

  (3) Olenemata lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäevast võib toll nõuda deklarandilt lisadeklaratsiooni esitamist kalendrikuu viimasel tööpäeval enne maksumäära või impordimaksude määramisel rakendatava euro vahetuskursi muutumist.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Lisadeklaratsiooni aktsepteerimisel kannab toll tollivõlast tuleneva maksusumma arvestusse ja deklarant tasub selle «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel kehtestatud deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise korra kohaselt.

  (5) [Kehtetu - RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

  (6) Toll ei tee lisadeklaratsioonile märget ekspordi tolliformaalsuste lõpetamise kohta.

§ 20.   Lisadeklaratsioonide liigid

  (1) Üldine lisadeklaratsioon esitatakse sellise kauba kohta, mis on deklareeritud ühe lihtsustatud tollideklaratsiooniga. Üldine lisadeklaratsioon esitatakse loale märgitud tolliasutusele viie kalendripäeva jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

  (2) Perioodiline lisadeklaratsioon esitatakse loale märgitud ajavahemiku jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks. Perioodilise lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada viit kalendripäeva ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Perioodilise lisadeklaratsiooniga deklareeritakse mitme lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kaubad, kusjuures erinevates saadetistes olnud kaupu ei saa ühe kaubana deklareerida.

  (3) Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon esitatakse loale märgitud ajavahemiku jooksul lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba kohta loale märgitud tähtpäevaks ning peab sisaldama koondandmeid ajavahemikul deklareeritud kauba kohta. Kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg ei tohi ületada viit kalendripäeva ajavahemiku lõppemise päevast arvates. Kokkuvõtlik lisadeklaratsioon esitatakse, kui ajavahemiku jooksul ei ole muutunud Euroopa Ühenduste integreeritud tariifistiku (TARIC) alamrubriik, päritoluriik ega maksumäärad. Juhul kui perioodi jooksul on üks eelpool nimetatud tingimustest muutunud, tuleb vormistada erinevad lisadeklaratsioonid.

  (4) Ajavahemikku hakatakse arvestama esimese lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise kuupäevast arvates, välja arvatud juhul, kui ajavahemik on kalendrinädal või kalendrikuu.

  (5) Kui lihtsustatud tollideklaratsiooniga deklareeritakse eri tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid kaupu ning nende kohta esitatakse kokkuvõtlik lisadeklaratsioon, võib toll lubada kaupade klassifitseerimist kõrgeima määraga maksustatava kauba tariifse klassifikatsiooni alla. Kui erinevate kaupade maksumäär on sama, võib toll lubada kaupade klassifitseerimist selle kauba tariifse klassifikatsiooni alla, mille väärtus on kõige suurem.

§ 21.   Lisadeklaratsiooniga koos esitatavad dokumendid

  (1) Tolli nõudmisel esitatakse tollile koos lisadeklaratsiooniga lihtsustatud deklaratsioon ja tollieeskirjades ette nähtud lisadokumendid.
[RTL 2010, 21, 379 - jõust. 01.05.2010]

  (2) Toll võib nõuda, et koos lisadeklaratsiooniga esitatakse tollile arvestuskannete aruanded ja muud asjassepuutuvad dokumendid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Lisa 1 Ekspordiliikide koodid

Lisa 2 Kaubakoodi riiklikud lisakoodid
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

Lisa 3 Täiendav mõõtühik
[Kehtetu - RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

Lisa 4 Erikoodid erisätete alusel imporditavale kaubale

Lisa 5 Tolliprotseduuri riiklikud lisakoodid
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

Lisa 6 Riiklikud maksuliikide koodid
[RT I, 04.07.2013, 20 - jõust. 01.09.2013]

Lisa 7 Lisaleht marsuutrongile või grupisaadetisele

/otsingu_soovitused.json