Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 93

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 210 lõike 3, väärteomenetluse seadustiku § 811 lõike 3 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5, 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„5) avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem;
6) maksukohustuslaste register maksukorralduse seaduse § 17 lõikes 21 sätestatud osas;
7) maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) kinnipeetavate, arestialuste, vahistatute ja kriminaalhooldusaluste andmekogu.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) kohtutäiturid;
8) maksukorralduse seaduse § 17 lõikes 31 nimetatud maksukohustuslaste registri volitatud töötlejad.”;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) vanglad ja arestimajad;
10) kriminaalhooldaja kriminaalhooldusseaduse § 3 lõike 1 tähenduses.”;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui seadusega on ette nähtud dokumentide või andmete edastamine § 4 lõikes 2 nimetatud volitatud töötlejate vahel, võimaldatakse volitatud töötlejatele juurdepääs e-toimiku süsteemis olevatele andmetele ja dokumentidele e-toimiku süsteemi liidese või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu vahendusel või edastatakse andmed ja dokumendid e-toimiku süsteemi ja § 3 lõikes 4 nimetatud e-toimiku süsteemiga liidestatud andmekogu vahel, välja arvatud juhul, kui andmete või dokumentide edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine sellisel viisil osutub tehnilistel põhjustel võimatuks.”;

6) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avalikel andmetel puuduvad juurdepääsupiirangud ning need kuuluvad seaduses sätestatud juhtudel avalikustamisele.”;

7) paragrahvi 16 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna „töötleja” sõnaga „töötaja”;

8) paragrahvi 16 lõike 4 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvi 4 lõike 2 punktides 1–4 ja 6 nimetatud volitatud töötlejate töötajad näevad piisavate õiguste olemasolu korral järgmisi piiratud juurdepääsuga andmeid:
1) kriminaalmenetluses § 17 lõikes 2 loetletud andmeid ning sündmuste ja toimingute nimekirja;
2) väärteomenetluses § 18 lõikes 2 loetletud andmeid.”;

9) paragrahvi 16 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „isikud” sõnadega „nimetatud paragrahvides sätestatud ulatuses”;

10) paragrahvi 17 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „kriminaalmenetluses” sõnadega „üksnes § 4 lõike 2 punktides 1–4 ja 6 nimetatud volitatud töötlejate järgmised töötajad”;

11) paragrahvi 17 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel kriminaalasjal, on § 4 lõike 2 punktides 1–4 ja 6 nimetatud volitatud töötlejate töötajatele, keda ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1, nähtavad ainult järgmised põhiandmed:”

12) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui kriminaalasjas antakse isikule riigi õigusabi, edastatakse riigi õigusabi andmise määrus § 3 lõike 4 punktis 4 nimetatud infosüsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(4) Kui isiku vastu on kriminaalasjas täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punktis 3 või 10 nimetatud täitedokumendist tulenev nõue ning see edastatakse täitemenetluse läbiviimiseks, edastatakse täitedokument § 3 lõike 4 punktis 5 nimetatud infosüsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(5) Kui isik peab kriminaalasjas kandma maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahalisi kohustusi, edastatakse rahalise kohustuse aluseks olev dokument § 3 lõike 4 punktis 6 nimetatud registrisse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.”;

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 6–12 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui kriminaalasjas jõustunud kohtuotsuse või -määrusega isikule mõistetud vangistus pööratakse täitmisele või isiku suhtes kohaldatakse vahistamismäärusega vahistamist, edastatakse kohtuotsus või -määrus § 3 lõike 4 punktis 8 nimetatud andmekogusse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(7) Kui isik on kinnipeetav vangistusseaduse § 2 tähenduses või vahistatu sama seaduse § 4 tähenduses ning vabastatakse vangistuse kandmisest või vahi alt, edastatakse jõustunud kohtuotsus või -määrus või vahistatu vabastamise määrus § 3 lõike 4 punktis 8 nimetatud andmekogusse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(8) Kui kriminaalmenetluse seadustikus, karistusseadustikus, kriminaalhooldusseaduses või vangistusseaduses sätestatud juhtudel kaasab kohus, uurimisasutus, vangla või prokurör kriminaalmenetlusse kriminaalhooldaja, edastatakse vastav dokument § 3 lõike 4 punktis 8 nimetatud andmekogusse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ning juhul, kui selle kriminaalasja andmed, milles kinnipeetav või vahistatu on süüdi, kahtlustatavaks või süüdistatavaks tunnistatud, on salastatud, on § 4 lõike 2 punktis 9 nimetatud volitatud töötlejatele vangistusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kriminaalasja kohta lisaks nähtavad järgmised põhiandmed:
1) kriminaalasja number;
2) kriminaalmenetluse number ehk kohtuasja number;
3) kriminaalasja alustamise kuupäev;
4) kriminaalasja menetlev asutus;
5) kriminaalasja aktiivselt menetlev isik;
6) kriminaalasja staadium;
7) kriminaalasja seis;
8) kahtlustatava või süüdistatava teo kvalifikatsioon.

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ning juhul, kui selle kriminaalasja andmetel, milles kinnipeetav või vahistatu on süüdi, kahtlustatavaks või süüdistatavaks tunnistatud, on juurdepääsupiirang, on § 4 lõike 2 punktis 9 nimetatud volitatud töötlejatele vangistusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kriminaalasja kohta lisaks nähtavad järgmised andmed ja dokumendid:
1) süüdistusakt;
2) kriminaalmenetluse lõpetamise määrus;
3) kriminaalmenetluse lõpetamise määruse tühistamise määrus;
4) kriminaalmenetluse uuendamise määrus;
5) kriminaalasjade ühendamise määrus;
6) kriminaalasja eraldamise määrus;
7) psühhiaatrilise sundravi kohaldamises kriminaalasja kohtusse saatmise määrus;
8) psühhiaatrilise sundravi kohaldamise määrus;
9) raviasutusse sundpaigutamise määrus;
10) raviasutusse sundpaigutamise tähtaja pikendamise määrus;
11) vahistamismäärus;
12) vahi all pidamise tähtaja pikendamise määrus;
13) tagaotsitavaks kuulutamise määrus;
14) ajutise lähenemiskeelu kohaldamise määrus;
15) kautsjoni kohaldamise määrus;
16) vahistatu vabastamise määrus;
17) määruse tühistamise määrus;
18) kohtumäärus;
19) kohtuotsus;
20) kantseleidokument;
21) riigi õigusabi andmise määrus;
22) andmed kohtuistungi planeerimise kohta;
23) andmed kohtuistungi tühistamise või edasilükkamise kohta;
24) kutse kohtuistungile.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul ning juhul, kui selle kriminaalasja andmed, milles isik on süüdi, kahtlustatavaks või süüdistatavaks tunnistatud, on salastatud, on § 4 lõike 2 punktis 10 nimetatud volitatud töötlejatele kriminaalmenetluse seadustikus, karistusseadustikus, kriminaalhooldusseaduses ja vangistusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kriminaalasja kohta lisaks nähtavad järgmised põhiandmed:
1) kriminaalasja number;
2) kriminaalmenetluse number ehk kohtuasja number;
3) kriminaalasja alustamise kuupäev;
4) kriminaalasja menetlev asutus;
5) kriminaalasja aktiivselt menetlev isik;
6) kriminaalasja staadium;
7) kriminaalasja seis;
8) kahtlustatava või süüdistatava teo kvalifikatsioon.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul ning juhul, kui selle kriminaalasja andmetel, milles isik on süüdi, kahtlustatavaks või süüdistatavaks tunnistatud, on juurdepääsupiirang, on § 4 lõike 2 punktis 10 nimetatud volitatud töötlejatele kriminaalmenetluse seadustikus, karistusseadustikus, kriminaalhooldusseaduses ja vangistusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kriminaalasja kohta lisaks nähtavad järgmised põhiandmed:
1) süüdistusakt;
2) kriminaalmenetluse lõpetamise määrus;
3) kriminaalmenetluse lõpetamise määruse tühistamise määrus;
4) kriminaalmenetluse uuendamise määrus;
5) psühhiaatrilise sundravi kohaldamise määrus;
6) raviasutusse sundpaigutamise määrus;
7) raviasutusse sundpaigutamise tähtaja pikendamise määrus;
8) vahistamismäärus;
9) vahi all pidamise tähtaja pikendamise määrus;
10) tagaotsitavaks kuulutamise määrus;
11) elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus;
12) andmed kohtuistungi planeerimise kohta;
13) andmed kohtuistungi tühistamise või edasilükkamise kohta;
14) ajutise lähenemiskeelu kohaldamise määrus;
15) vahistatu vabastamise määrus;
16) määruse tühistamise määrus;
17) kohtumäärus;
18) kohtuotsus;
19) kantseleidokument.”;

14) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „väärteomenetluses” sõnadega „üksnes § 4 lõike 2 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud volitatud töötlejate järgmised töötajad”;

15) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel väärteoasjal, on § 4 lõike 2 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud volitatud töötlejate töötajatele, keda ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1, nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
1) väärteoasja number;
2) väärteomenetluse number ehk kohtuasja number;
3) väärteoasja alustamise kuupäev;
4) väärteoasja menetlev asutus;
5) väärteoasja aktiivselt menetlev isik;
6) väärteoasja asukoht;
7) väärteoasja seis;
8) väärteoasja alustamise kvalifikatsioon;
9) väärteoasja kvalifikatsioon.”;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui väärteoasjas antakse isikule riigi õigusabi, edastatakse riigi õigusabi andmise määrus § 3 lõike 4 punktis 4 nimetatud infosüsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(4) Kui isiku vastu on väärteoasjas täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punktis 4 või 9 nimetatud täitedokumendist tulenev nõue ning see edastatakse täitemenetluse läbiviimiseks, edastatakse täitedokument § 3 lõike 4 punktis 5 nimetatud infosüsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(5) Kui isik peab väärteoasjas kandma maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahalisi kohustusi, edastatakse rahalise kohustuse aluseks olev dokument § 3 lõike 4 punktis 6 nimetatud registrisse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.”;

17) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 6–10 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui väärteoasjas jõustunud kohtuotsuse või -määrusega isikule mõistetud arest pööratakse täitmisele, edastatakse kohtuotsus või -määrus § 3 lõike 4 punktis 8 nimetatud andmekogusse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(7) Kui isik on arestialune vangistusseaduse § 3 tähenduses ning vabastatakse aresti kandmisest, edastatakse jõustunud kohtuotsus või -määrus § 3 lõike 4 punktis 8 nimetatud andmekogusse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(8) Kui isik on kinnipeetav vangistusseaduse § 2 tähenduses, vahistatu sama seaduse § 4 tähenduses või arestialune sama seaduse § 3 tähenduses ning on täiendavalt tunnistatud väärteoasjas menetlusaluseks isikuks või süüdlaseks ning väärteoasja andmed on salastatud või juurdepääsupiiranguga, on § 4 lõike 2 punktis 9 nimetatud volitatud töötlejatele vangistusseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks väärteoasja kohta lisaks nähtavad järgmised andmed ja dokumendid:
1) kutse kohtuvälise menetleja juurde;
2) kutse kohtuistungile;
3) andmed kohtuistungi planeerimise kohta;
4) andmed kohtuistungi tühistamise või edasilükkamise kohta;
5) kiirmenetluse otsus;
6) üldmenetluse otsus;
7) kohtuotsus.

(9) Kui kriminaalmenetluse seadustikus, karistusseadustikus, kriminaalhooldusseaduses või vangistusseaduses sätestatud juhtudel kaasab kohus, uurimisasutus, vangla või prokurör kriminaalmenetlusse kriminaalhooldaja ning väärteoasja andmed on salastatud või juurdepääsupiiranguga, on § 4 lõike 2 punktis 10 nimetatud volitatud töötlejatele väärteoasjade kohta, milles isik on süüdlaseks tunnistatud, nähtavad järgmised andmed ja dokumendid:
1) kiirmenetluse otsus;
2) üldmenetluse otsus;
3) kohtuotsus.

(10) Kui kriminaalhooldusalune kriminaalhooldusseaduse § 2 tähenduses on täiendavalt tunnistatud väärteoasjas süüdlaseks ning väärteoasja andmed on salastatud või juurdepääsupiiranguga, on § 4 lõike 2 punktis 10 nimetatud volitatud töötlejatele väärteoasjade kohta, milles isik on täiendavalt süüdlaseks tunnistatud, nähtavad järgmised andmed ja dokumendid:
1) kiirmenetluse otsus;
2) üldmenetluse otsus;
3) kohtuotsus.”;

18) paragrahvi 181 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „halduskohtumenetluses” sõnadega „üksnes § 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud volitatud töötlejate järgmised töötajad”;

19) paragrahvi 181 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel tsiviil- või halduskohtuasjal, on § 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud volitatud töötlejate töötajatele, keda ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1, nähtavad ainult järgmised põhiandmed:”

20) paragrahvi 181 täiendatakse lõigetega 3, 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui tsiviil- või halduskohtuasjas antakse isikule riigi õigusabi, edastatakse riigi õigusabi andmise määrus § 3 lõike 4 punktis 4 nimetatud infosüsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(4) Kui isiku vastu on halduskohtuasjas täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud täitedokumendist tulenev nõue ning see edastatakse täitemenetluse läbiviimiseks, edastatakse täitedokument § 3 lõike 4 punktis 5 nimetatud infosüsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(5) Kui isik peab tsiviil- või halduskohtuasjas kandma maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahalisi kohustusi, edastatakse rahalise kohustuse aluseks olev dokument § 3 lõike 4 punktis 6 nimetatud registrisse § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.

(6) Kui tsiviilkohtumenetluse seadustikus ette nähtud juhul läheb maksekäsu kiirmenetlus üle hagimenetluseks, edastatakse asja kohta käivad põhiandmed ja hagimenetluse alustamise aluseks olev dokument § 3 lõike 4 punktis 7 nimetatud infosüsteemist e-toimiku süsteemi § 15 lõikes 31 sätestatud viisil.”;

21) paragrahvi 191 lõiked 2, 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 4 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud volitatud töötlejad võivad statistilisel eesmärgil oma sisemise töökorralduse analüüsimiseks ja planeerimiseks taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu statistikakeskkonnale.

(3) Statistikakeskkonnale juurdepääsu saamiseks esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud volitatud töötleja juht vastutavale töötlejale allkirjastatud taotluse, milles märgitakse isiku kohta, kellele taotletakse õigust juurde pääseda statistikakeskkonnale, järgmised andmed:
1) asutus, kus isik töötab;
2) ees- ja perekonnanimi;
3) isikukood;
4) ametikoht;
5) asutuse IP-aadress;
6) juurdepääsuõiguse taotluse põhjendus, kui juurdepääsuõigust taotletakse rohkem kui ühele isikule.

(4) Iga käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud volitatud töötleja võib taotleda juurdepääsuõigust ühele isikule. Rohkem kui ühele isikule juurdepääsuõiguse taotlemist peab volitatud töötleja taotluses põhjendama.”;

22) paragrahvi 191 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud volitatud töötleja juurdepääsu võimaldamise statistikakeskkonnale otsustab vastutav töötleja.”;

23) paragrahvi 191 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud volitatud töötleja on kohustatud teatama vastutavale töötlejale teenistussuhte lõppemisest isikuga, kellele juurdepääsuõigus on antud, hiljemalt teenistussuhte lõppemise päeval.”;

24) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Iga e-toimiku süsteemi tehtud päringu, kande, andmete või dokumentide edastamise kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
1) kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) põhisüsteem;
3) kuupäev ja kellaaeg.”;

25) paragrahvi 26 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) võimaldada seaduses ja käesolevas määruses sätestatud juhtudel ja mahus isikule juurdepääs maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemile ning selles sisalduvatele andmetele tema kohta.”;

26) määruse lisa 2 täiendatakse punktidega 11–19 järgmises sõnastuses:

„11 Kohtumenetluse dokumendid Dokumendi liik

 

Dokumendi alaliik

 

Dokumendi alaliigi täpsustus

 

Dokumendi kuupäev

 

Dokumendi koostaja

 

Dokumendi lisa

 

Dokumendifaili nimi

 

Dokumendifail

 

Dokumendi number

 

Lahendi jõustumise staatus

 

Jõustumise staatuse alguskuupäev

 

Jõustumise staatuse lõppkuupäev

 

Jõustumise märge

 

Jõustunud osa kirjeldus

 

Kaebused lahendi peale

 

Mõjutatavad lahendid

 

Kohtulahendi avalikustamise aste

 

Avalikustamise alguskuupäev

 

Isikuandmete varjamine avalikustatavas versioonis

   

 

Avalikustatava dokumendifaili nimi

 

Avalikustatav dokumendifail

 

Kohtulahendi kohta koostatud märksõnad, annotatsioonid ja lahendis käsitletud paragrahvid

   

 

Kohtuistungi heli- ja videosalvestis

 

 

12 Kohtumenetluses sissetulev post

Dokumendi liik

 

Esitamise viis

 

Saabumise kuupäev

 

Postitamise kuupäev

 

Tähtkirja kood

 

Dokumendi number

 

Dokumendi kuupäev

 

Dokumendi esitaja (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, menetlusosalise liik)

   

 

Dokumendifaili nimi

 

Dokumendifail

 

 

13 Kohtulahendi andmed

 

13.1 Kohtulahendi liik

Kohtuotsuse liik

 

Määruse liik

 

Määruse alaliik

 

Määruse alaliigi täpsustus

13.2 Kohtulahendi tüüp

Menetlust lõpetav lahend

 

Menetluslik lahend

 

 

14 Sündmused

Sündmuse liik

 

Sündmuse nimetus

 

Sündmuse toimumise kuupäev

 

Sündmuse toimumise aeg

 

Sündmuse kirjeldus

 

Sündmuse staatus

 

Sündmuse objekt

 

 

15 Staatus

Kohtuasja staatus

 

Menetluse staatus

 

 

16 Kohtuasja jagamine

Valitud menetleja

 

Selgitus kohtuasja jagamise kohta

 

 

17 Menetlusgrupp

Menetlusgrupi liikmed

 

Menetlusgrupi nimetus

 

 

18 Istungi andmed

Istungi number

 

Toimumiskoht

 

Istungisaal

 

Kohtuistungi liik

 

Toimumise kuupäev

 

Planeeritav toimumisaeg

 

Tegelik toimumisaeg

 

Kohtuistungi pealkiri

 

Kohtukoosseis

 

Kohtuistungi kohtuametnikud

 

Kutsutud isikud

 

Istungi olek

 

 

19 Saadetise andmed

Saadetav dokument

 

Adressaat

 

Edastamise viis

 

Aadress

 

Väljastusteate tagastamise tähtaeg

 

Adressaadile edastamise viis

 

Saatmise kuupäev

 

Hoiustamine postkontoris

 

Väljastusteade

 

Saadetise olek

 

 

20 Kohtunik

 

20.1 Menetlusliigi koormus

 

20.2 Alaliigi koormus

 

20.3 Vaikimisi menetlusgrupp

 

20.4 Kohtuniku äraolek

Alguskuupäev

 

Lõppkuupäev”;

27) määruse lisa 3 täiendatakse punktidega 7–16 järgmises sõnastuses:

„7 Kohtumenetluse dokumendid Dokumendi liik

 

Dokumendi alaliik

 

Dokumendi alaliigi täpsustus

 

Dokumendi kuupäev

 

Dokumendi koostaja

 

Dokumendi lisa

 

Dokumendifaili nimi

 

Dokumendifail

 

Dokumendi number

 

Lahendi jõustumise staatus

 

Jõustumise staatuse alguskuupäev

 

Jõustumise staatuse lõppkuupäev

 

Jõustumise märge

 

Jõustunud osa kirjeldus

 

Kaebused lahendi peale

 

Mõjutatavad lahendid

 

Kohtulahendi avalikustamise aste

 

Avalikustamise alguskuupäev

 

Isikuandmete varjamine avalikustatavas versioonis

   

 

Avalikustatava dokumendifaili nimi

 

Avalikustatav dokumendifail

 

Kohtulahendi kohta koostatud märksõnad, annotatsioonid ja lahendis käsitletud paragrahvid

   

 

Kohtuistungi heli- ja videosalvestis

 

 

8 Kohtumenetluses sissetulev post

Dokumendi liik

 

Esitamise viis

 

Saabumise kuupäev

 

Postitamise kuupäev

 

Tähtkirja kood

 

Dokumendi number

 

Dokumendi kuupäev

 

Dokumendi esitaja (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, menetlusosalise liik)

   

 

Dokumendifaili nimi

 

Dokumendifail

 

 

9 Kohtulahendi andmed

 

9.1 Kohtulahendi liik

Kohtuotsuse liik

 

Määruse liik

 

Määruse alaliik

 

Määruse alaliigi täpsustus

9.2 Kohtulahendi tüüp

Menetlust lõpetav lahend

 

Menetluslik lahend

 

 

10 Sündmused

Sündmuse liik

 

Sündmuse nimetus

 

Sündmuse toimumise kuupäev

 

Sündmuse toimumise aeg

 

Sündmuse kirjeldus

 

Sündmuse staatus

 

Sündmuse objekt

 

 

11 Staatus

Kohtuasja staatus

 

Menetluse staatus

 

 

12 Kohtuasja jagamine

Valitud menetleja

 

Selgitus kohtuasja jagamise kohta

 

 

13 Menetlusgrupp

Menetlusgrupi liikmed

 

Menetlusgrupi nimetus

 

 

14 Istungi andmed

Istungi number

 

Toimumiskoht

 

Istungisaal

 

Kohtuistungi liik

 

Toimumise kuupäev

 

Planeeritav toimumisaeg

 

Tegelik toimumisaeg

 

Kohtuistungi pealkiri

 

Kohtukoosseis

 

Kohtuistungi kohtuametnikud

 

Kutsutud isikud

 

Istungi olek

 

 

15 Saadetise andmed

Saadetav dokument

 

Adressaat

 

Edastamise viis

 

Aadress

 

Väljastusteate tagastamise tähtaeg

 

Adressaadile edastamise viis

 

Saatmise kuupäev

 

Hoiustamine postkontoris

 

Väljastusteade

 

Saadetise olek

 

 

16 Kohtunik

 

16.1 Menetlusliigi koormus

 

16.2 Alaliigi koormus

 

16.3 Vaikimisi menetlusgrupp

 

16.4 Kohtuniku äraolek

Alguskuupäev

 

Lõppkuupäev”;

28) määruse lisa 4 punkti 8 täiendatakse pärast tekstiosa „Kohtulahendi kohta koostatud märksõnad, annotatsioonid ja lahendis käsitletud paragrahvid” tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Kohtuistungi heli- ja videosalvestis”;

29) määruse lisa 4 täiendatakse punktidega 14, 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„14 Istungi andmed Istungi number

 

Toimumiskoht

 

Istungisaal

 

Kohtuistungi liik

 

Toimumise kuupäev

 

Planeeritav toimumisaeg

 

Tegelik toimumisaeg

 

Kohtuistungi pealkiri

 

Kohtukoosseis

 

Kohtuistungi kohtuametnikud

 

Kutsutud isikud

 

Istungi olek

 

 

15 Saadetise andmed

Saadetav dokument

 

Adressaat

 

Edastamise viis

 

Aadress

 

Väljastusteate tagastamise tähtaeg

 

Adressaadile edastamise viis

 

Saatmise kuupäev

 

Hoiustamine postkontoris

 

Väljastusteade

 

Saadetise olek

 

 

16 Riigi nõude andmed

Riigi nõude liik ja alaliik

 

Riigi nõude selgitus

 

Riigi nõude summa ja valuuta

 

Makse saaja

 

Kontonumber

 

Viitenumber

 

Makse selgitus

 

Nõude saatmine kohtutäiturile, kui nõuet tähtaegselt ei tasuta

 

Riigi nõude jagamine

 

Kohustatud isik.”

§ 2.  Määruse § 1 punktid 2, 4, 13 ja 17 jõustuvad 1. oktoobril 2015. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Justiitsminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json