Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 3

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide ning nende säilitamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 15–18 järgmises sõnastuses:

„15) kiirabikaart;

 16) hambaravikaart;

 17) tervisdeklaratsioon;

 18) tervisetõend.“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 15–18 järgmises sõnastuses:

„(15) Kiirabikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 15.

(16) Hambaravikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 16.

(17) Tervisedeklaratsiooni andmekoosseis on toodud määruse lisas 17.

(18) Tervisetõendi andmekoosseis on toodud määruse lisas 18.“;

3) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tervise infosüsteemis säilitatakse dokumente alalise tähtajaga välja arvatud kiirabikaarte, mida säilitatakse 5 aastat alates dokumendi kinnitamisest.“;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6  järgmises sõnastuses:

„(6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 16 nimetatud hambaravikaarti esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. juulist 2015. a.“;

5) määrust täiendatakse lisadega 15–18 (lisatud).

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Kiirabikaart

Lisa 2 Hambaravikaart

Lisa 3 Tervisedeklaratsioon

Lisa 4 Tervisetõend

/otsingu_soovitused.json