Teksti suurus:

Siseministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 27 „Väärteoasjades üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 9

Siseministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 27 „Väärteoasjades üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 2071 lõike 3 alusel.

Siseministri 22. detsembri 2011. a määruses nr 27 „Väärteoasjades üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja kinnitab juhendaja allkirjaga”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) süüdlane on töökohal alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all;”;

3) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametnik võib esitada kohtule süüdlase suhtes aresti kohaldamise taotluse, kui süüdlane hoiab üldkasulikust tööst kõrvale või süüdlasele on tehtud vähemalt üks kirjalik hoiatus.”;

4) määruse lisa 1 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

6) määrus lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

7) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Üldkasuliku töö korraldamise kokkulepe

Lisa 2 Süüdlase õigused ja kohustused üldkasuliku töö tegemisel

Lisa 3 Ajakava

Lisa 4 Tööaja arvestus

/otsingu_soovitused.json