Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 10

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „büroode” sõnaga „, uurimisosakonna”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) esitab keskkonnaministrile inspektsiooni tulude ja kulude eelarve ettepaneku, inspektsiooni struktuuri ja teenistuskohtade piirarvu ettepaneku ning vastutab kinnitatud eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise eest;
7) kinnitab vastavalt määruse §-des 11 ja 12 nimetatud struktuuriüksustele inspektsiooni teenistuskohtade koosseisu ministri etteantud teenistuskohtade piirarvu ulatuses, samuti teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks;”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) peadirektori asetäitja haldusalal vastutab inspektsiooni eelarve eelnõu koostamise ja täitmise korraldamise, asutuse valduses oleva vara haldamise, õigusteeninduse toimimise, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamise eest, koordineerides, suunates ja kontrollides haldusosakonna, õigusosakonna ja kantselei tööd.”;

4) paragrahvi 11 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) uurimisosakond.”;

6) paragrahvi 13 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) inspektsiooni tööjõukulude eelarve planeerimine ja eelarve täitmise jälgimine.”;

7) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 17 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) inspektsiooni majandamiskulude eelarve planeerimine;”;

9) paragrahvi 17 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) inspektsiooni tulude ja kulude eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine;
8) inspektsiooni kuludokumentide menetlemine.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Uurimisosakond

Uurimisosakonna põhiülesanne on inspektsiooni menetluspädevusse antud kuritegude ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine ja kohtueelne uurimine.”;

11) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub peadirektorile. Büroo koosseisu võib kuuluda büroojuhatajal asetäitja, kes allub büroojuhatajale ning kelle tööülesanded, õigused ja vastutuse määrab ametijuhend, mille kinnitab peadirektor.”;

12) paragrahvi 22 teksti täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui büroojuhatajal on asetäitja, siis büroojuhatajat asendab tema äraolekul asetäitja.”;

13) paragrahv 231 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 14. juulil 2014. aastal.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json