Teksti suurus:

Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 11

Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 151 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamine

  (1) Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide aktivate turuväärtuse summast.

  (2) Kui fondivalitseja valitsetavate kohustuslike pensionifondide aktivate turuväärtuse summa ületab 100 miljonit eurot, arvutatakse pensionifondi valitsemistasu määra vähendav kordaja järgmise valemi järgi:

kus
a – 100 miljonit eurot ehk allahindluse aste;
b – allahindluse määr, mis on minimaalselt 10%;
v – pensionifondide aktivate turuväärtuse summa;
n – pensionifondide aktivate turuväärtuse ja allahindluse astme jagatis (v/a) ümardatuna allapoole täisarvuks.

  (3) Juhul kui , võib pensionifondi valitsemistasu määra vähendava kordaja arvutada järgmise valemi järgi:

kus
p – valitsemistasu alampiirmäär, mis on maksimaalselt 0,5%;
t – pensionifondi tingimustes sätestatud valitsemistasu määr käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud kuupäeva seisuga;
m – ümardatuna allapoole täisarvuks.

  (4) Valitsemistasu määra vähendav kordaja leitakse kord kalendriaastas kohustuslike pensionifondide 1. jaanuarile järgneva teise tööpäeva aktivate turuväärtuse seisuga ja määratakse täpsusega vähemalt kaks kohta peale koma.

  (5) Kõigi kohustuslike pensionifondide tingimustes sätestatud valitsemistasude määrasid vähendatakse iga kalendriaasta 1. veebruarist alates, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 2 või 3 kohaselt leitud kordajat.

§ 2.   Määruse rakendamine

  2015. aastal leitakse pensionifondi valitsemistasu määra vähendav kordaja kohustuslike pensionifondide 2. juuli aktivate turuväärtuse seisuga ning kõigi kohustuslike pensionifondide tingimustes sätestatud valitsemistasude määrasid vähendatakse alates sama aasta 1. augustist.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 31. detsembri 2008. a määrus nr 66 „Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määrade vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord” (RTL 2009, 5, 62) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json