Teksti suurus:

Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 12

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 462

Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2014

§ 1.  Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksu- ja Tolliamet arvutab maamaksu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maamaksu infosüsteemi kaudu esitatud alusandmete põhjal.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maakatastris registreerimata maa maamaks arvutatakse sihtotstarbeta maa maksustamishinna alusel.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) avaliku veekogu, avalikult kasutatava veekogu ja avalikult kasutatava tee aluselt maalt;”;

5) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) üldkasutatava maa sihtotstarbega maalt.”;

6) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksumäärade muutmise korral sisestab kohaliku omavalitsuse üksus muudetud maamaksumäärad maamaksu infosüsteemi maksustamisaasta 1. veebruariks. Kui nimetatud tähtpäevaks ei ole muudetud maksumäärasid maamaksu infosüsteemi sisestatud, arvutatakse maamaks eelmisel aastal kehtinud määrade järgi. Maamaksumäärad avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.”;

7) paragrahvi 5 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 51 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Maksu- ja Tolliametile maamaksu infosüsteemi kaudu maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed maksustamisaasta 1. veebruariks.

(32) Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud kontrollima maamaksu infosüsteemis olevate andmete õigsust ja vajaduse korral andmed parandama või neid täiendama.”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Maamaksu arvutamise ja tasumise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”;

10) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Maamaksu maksusoodustuse taotlemise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”;

11) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Alusandmete sisestamine maamaksu infosüsteemi

Kohaliku omavalitsuse üksus sisestab maamaksu infosüsteemi pidamise põhimääruses nimetatud maamaksu alusandmed maamaksu infosüsteemi 2017. aasta 1. veebruariks.”;

12) paragrahvi 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmine

Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse (RT I, 22.12.2012, 1) § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 2 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 6, 7, 8 ja 11 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json