Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2014, 13

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 470

Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

§ 1.  Riiklike peretoetuste seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Peretoetuste, välja arvatud lapsetoetuse, lapsehooldustasu, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse, sünnitoetuse ja lapsendamistoetuse arvutamise aluseks on lapsetoetuse määr, mis kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Lapsetoetuse uus määr ei või olla kehtivast määrast väiksem.”;

2) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 45 eurot. Lapsetoetuse suurus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot.”;

4) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üksikvanema lapse toetuse, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse ja eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurus arvutatakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud lapsetoetuse määra alusel. Lapsetoetuse määra muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue lapsetoetuse määra kehtestamise kuupäevast arvates.”;

5) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lapsetoetuse suurus arvutatakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud lapsetoetuse suuruse alusel. Lapsetoetuse suuruse muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue lapsetoetuse suuruse kehtestamise kuupäevast arvates.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 335 järgmises sõnastuses:

§ 335. Lapsetoetuse väljamaksmine

Lapsetoetuse määramisel ja tagasiulatuvalt ümberarvutamisel arvutatakse lapsetoetuse suurus 2014. aasta eest kuni 2014. aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) kehtinud lapsetoetuse määra alusel.”.

§ 2.  Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadusest (RT I, 22.12.2012, 14) jäetakse välja § 1 punkt 5, § 2 punktid 5 ja 7 ning § 4 lõige 4.

§ 3.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Toimetulekupiiri üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Uus toimetulekupiir ei või olla väiksem kehtivast toimetulekupiirist.”;

2) paragrahvi 22 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiirist.”;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga.”;

4) paragrahvi 222 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;”;

5) paragrahvi 225 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui perekonnas on üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kelle eest saab lapsetoetust vajaduspõhise peretoetuse taotleja või perekonnaliikmete hulka kuuluv muu isik, makstakse vajaduspõhist peretoetust 45 eurot perekonna kohta. Kui perekonnas on vähemalt kaks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saavat last, kelle eest saab lapsetoetust vajaduspõhise peretoetuse taotleja või perekonnaliikmete hulka kuuluv muu isik, makstakse vajaduspõhist peretoetust 90 eurot perekonna kohta.”;

6) paragrahvi 228 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 225 lõikes 7 nimetatud vajaduspõhise peretoetuse suuruse muutumise korral makstakse vajaduspõhist peretoetust uues suuruses vajaduspõhise peretoetuse uue suuruse kehtestamise kuust arvates.”.

§ 4.  Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmine

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toetuse suurus on 80 protsenti perekonna esimese liikme toetuse suurusest. Perekonna iga alaealise liikme toetuse suurus on võrdne perekonna esimese liikme toetuse suurusega. Toetust makstakse üksnes taotlejast perekonnaliikmele.”;

2) paragrahvi 64 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toetuse suurus on 80 protsenti perekonna esimese liikme toetuse suurusest. Perekonna iga alaealise liikme toetuse suurus on võrdne perekonna esimese liikme toetuse suurusega. Toetust makstakse üksnes Eestis viibivale perekonnaliikmele.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json