Teksti suurus:

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2017, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 119

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse muutmine

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seadus”;

2) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab Euroopa patentide ja patenditaotluste õigusliku seisundi Eestis ning reguleerib õigussuhteid, mis tulenevad Eesti Vabariigi ühinemisest Euroopa patentide väljaandmise konventsiooniga (Euroopa patendikonventsioon) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas (ELT L 361, 31.12.2012, lk 1–8) kohaldamisest.”;

3) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Euroopa patent – Euroopa patent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 artikli 2 punkti b tähenduses;”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) ühtse toimega Euroopa patent – ühtse toimega Euroopa patent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 artikli 2 punkti c tähenduses;”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„13) Euroopa patendiregister – Euroopa patendiregister Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 artikli 2 punkti d tähenduses;
14) ühtse patendikaitse register – ühtse patendikaitse register Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 artikli 2 punkti e tähenduses.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2012 registreeritakse Euroopa patendi ühtne toime ning see laieneb Eesti territooriumile, siis kaotab kõnealune Euroopa patent arvates Euroopa Patendibülletäänis patendi väljaandmise teate avaldamisest Eesti territooriumil kehtivuse siseriikliku patendina.

(12) Kui Euroopa Patendiamet keeldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaselt Euroopa patendile, milles Eesti Vabariik on märgitud riik, ühtse toime registreerimisest ja selline ühtse toime registreerimise taotlus oli Euroopa Patendiametile esitatud õigeks ajaks, on selle Euroopa patendi omanikul käesolevas paragrahvis sätestatud õigused. Sellisel juhul arvutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega Euroopa patendile ühtse toime andmisest keeldumise otsuse jõustumisest arvates. Koos patendikirjelduse tõlkega tuleb esitada jõustunud otsus Euroopa patendile ühtse toime andmisest keeldumise kohta.

(13) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud juhul on patendikirjelduse tõlke esitamise ajaks muutunud sissenõutavaks jõushoidmise riigilõiv vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõikele 3, tasub patendiomanik sissenõutavaks muutunud jõushoidmise riigilõivu koos lõikes 12 sätestatud patendikirjelduse tõlke esitamise ja tõlke avalikustamise eest ettenähtud riigilõivuga. Kui pikendatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 teises lauses sätestatud tõlke esitamise tähtaega, pikeneb sama aja võrra ka käesolevas lõikes sätestatud sissenõutavaks muutunud jõushoidmise riigilõivu tasumise tähtaeg.”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui patendiomanik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 13 nimetatud sissenõutavaks muutunud jõushoidmise riigilõivu tähtajaks tasunud, loetakse Euroopa patent Eesti suhtes õigustühiseks Euroopa patendi kehtivuse algusest arvates.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Ühtse toimega Euroopa patent kui varaese

Kui ühtse toimega Euroopa patenti kui varaeset käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 artikli 7 lõikest 1 tulenevalt Eesti siseriikliku patendina, kohaldatakse siseriikliku patendi kohta sätestatut niivõrd, kuivõrd määruses (EL) nr 1257/2012 ja ühtset patendikohut käsitlevas lepingus (ELT C 175, 20.06.2013, lk 1–40) ei ole sätestatud teisiti.”;

9) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui Euroopa patendi kohta, millele on ühtse patendikaitse registri kohaselt registreeritud ühtne toime, esitatakse Eesti Patendiametile vastavalt käesoleva seaduse §-le 7 Euroopa patendikirjelduse tõlge, keeldub Eesti Patendiamet kõnealuse Euroopa patendi kandmisest Eestis kehtivate Euroopa patentide registrisse (edaspidi register).

(5) Kui registrisse kantud Euroopa patendile on ühtse patendikaitse registri kohaselt registreeritud ühtne toime, kustutatakse kõnealuse Euroopa patendi kirje asjast huvitatud isiku taotlusel või Eesti Patendiameti algatusel registrist.”;

10) paragrahvi 16 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Register

(1) Registrit peetakse käesolevas seaduses sätestatu kohaselt Eestis õiguskaitse saanud Euroopa patentide kohta.”;

11) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) meditsiinitoote ja taimekaitsetoote sellise täiendava kaitse kanne, mille aluspatendiks on ühtse toimega Euroopa patent;”;

12) seadust täiendatakse §-dega 171 ja 172 järgmises sõnastuses:

§ 171. Sundlitsentsi andmine ühtse toimega Euroopa patendile

Ühtse toimega Euroopa patendile Eestis sundlitsentsi andmisel kohaldatakse patendiseaduses sundlitsentsi kohta sätestatut.

§ 172. Täiendav kaitse, mille aluspatendiks on ühtse toimega Euroopa patent

Sellise täiendava kaitse registreerimisele, mille aluspatendiks on ühtse toimega Euroopa patent, kohaldatakse patendiseaduses sätestatut.”.

§ 2.  Kasuliku mudeli seaduse muutmine

Kasuliku mudeli seaduse § 24 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse” tekstiosaga „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seaduse”.

§ 3.  Patendiseaduse muutmine

Patendiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt tekstiosa „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse” tekstiosaga „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seaduse”;

2) paragrahvis 391 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruses (EMÜ) nr 1768/92 meditsiinitoodete täiendava kaitse sertifikaadi kasutuselevõtu kohta (EÜT L 182, 02.07.1992, lk 1–5)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT L 152, 16.06.2009, lk 1–10)”;

3) paragrahvi 395 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Täiendav kaitse, mille aluspatendiks on ühtse toimega Euroopa patent, registreeritakse vastavas täiendava kaitse määruses ettenähtud andmete kandmisega Eestis kehtivate Euroopa patentide registrisse.”;

4) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Ühtse toimega Euroopa patendile antud sundlitsentsi registreerimiseks edastab asjast huvitatud isik sundlitsentsi puudutava jõustunud kohtuotsuse ärakirja Euroopa Patendiametile.”.

§ 4.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maakohus ei lahenda Euroopa patendi ja ühtse toimega Euroopa patendiga seotud tsiviilasju, välja arvatud need Euroopa patendi ja ühtse toimega Euroopa patendiga seotud tsiviilasjad, mis ei kuulu ühtset patendikohut käsitleva lepingu (ELT C 175, 20.06.2013, lk 1–40) kohaselt ühtse patendikohtu pädevusse.”.

§ 5.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust täiendatakse §-ga 25 järgmises sõnastuses:

§ 25. Maakohtu pädevus seoses ühtset patendikohut käsitleva lepingu jõustumisega

Ühtset patendikohut käsitleva lepingu (ELT C 175, 20.06.2013, lk 1–40) jõustumisele järgneva seitsme aasta jooksul on Euroopa patendi rikkumist või tühistamist puudutavaid asju ja Euroopa patendiga kaitstud tootele antud täiendava kaitse tunnistuse rikkumist või kehtetuks tunnistamist puudutavaid asju pädev lahendama ka maakohus.”.

§ 6.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) ühtset patendikohut käsitleva lepingu (ELT C 175, 20.06.2013, lk 1–40) artiklis 82 nimetatud ühtse patendikohtu jõustunud otsused ja korraldused;”;

2) paragrahvi 23 lõike 4 neljas lause loetakse viiendaks lauseks ja lõiget täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Täitedokument esitatakse eesti- või ingliskeelse algdokumendina või eesti- või ingliskeelse ametliku või kinnitatud tõlkena.”.

§ 7.  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmine

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse” tekstiosaga „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seaduse”.

§ 8.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub samal ajal ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe jõustumisega Eesti suhtes.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json