Teksti suurus:

Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2017, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 130

Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„42) mopeed on kahe-, kolme- või neljarattaline mootorsõiduk, mille tühimass ei ületa 425 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis ning mille sisepõlemismootori kasulik võimsus või elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa kahe- ja kolmerattalisel mopeedil nelja kilovatti ning neljarattalisel mopeedil kuut kilovatti. Kaherattalise mopeedi sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit ning kolme- ja neljarattalise mopeedi sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit;”;

2) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Mootorsõiduki omanik ja vastutav kasutaja peavad tagama, et läbisõidumõõdiku näitu ei muudeta eesmärgiga anda mootorsõiduki läbisõidust vale ettekujutus.”;

3) paragrahvi 73 lõiked 2–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Liikluses kasutatav mootorsõiduk ja selle haagis peavad olema läbinud tähtaegselt tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Tehnonõuetele vastavuse kontrolli ei pea olema läbinud üksnes saarel kasutatav mootorsõiduk ja selle haagis, välja arvatud püsiasustusega väikesaarte seaduse tähenduses suursaarel kasutatav mootorsõiduk ja selle haagis. Tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemusi tõendatakse liiklusregistri andmetega. Tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemusi võib tõendada ka registreerimistunnistusega või liiklusregistri andmete tõendatud väljatrükiga.

(3) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli korraldab ning selle nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle teostab haldusjärelevalvet Maanteeamet.

(4) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse või mittevastavuse kohta teeb otsuse Maanteeamet või käesoleva seaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühing, kellega Maanteeamet on sõlminud halduslepingu.

(5) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli kulud hüvitab sõiduki omanik, valdaja või vastutav kasutaja käesoleva paragrahvi lõike 121 alusel kehtestatud piirmäärades. Käesoleva paragrahvi lõike 121 alusel piirmäärade kehtestamisel tuleb arvestada, et tehnonõuetele vastavuse kontrolliga tegelev äriühing suudaks katta osutatava teenusega seotud otsekulud, kapitalikulu ja proportsionaalse osa üldkuludest ning teeniks mõistlikku ärikasumit.

(6) Tehnonõuetele vastavuse kontrollis tuvastatakse mootorsõiduki või selle haagise vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele ning vastavuse korral määratakse sõiduki järgmise kontrolli tähtaeg, mille möödumisel kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

(7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatule kaotab mootorsõiduk või selle haagis kehtivatele tehnonõuetele vastavuse, kui:
1) kindlustusandja loeb mootorsõiduki või selle haagise hävinuks;
2) liiklusjärelevalve teostaja rakendab käesoleva seaduse § 1962 lõike 1 punktis 9 sätestatud meedet või
3) Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva välisriigi või Šveitsi Konföderatsiooni asjaomase ametiasutuse ametliku informatsiooni kohaselt on mootorsõidukil või selle haagisel avastatud rike või puudus, mis eeldab sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrolli, välja arvatud juhul, kui sõidukil ei esine käesoleva seaduse tähenduses olulist või ohtlikku riket või puudust või kui on tõendatud, et rike või puudus on kõrvaldatud.”;

4) paragrahvi 73 täiendatakse lõigetega 71–77 järgmises sõnastuses:

„(71) Mootorsõiduk või selle haagis ei vasta kehtivatele tehnonõuetele, kui sellel esineb oluline või ohtlik rike või puudus. Oluline rike või puudus on rike või puudus, mille esinemine eeldab tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Ohtlik rike või puudus on rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isikute elu, tervist, vara või keskkonda.

(72) Kui mootorsõiduki või selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollis tuvastatakse oluline rike või puudus, võib kehtivatele tehnonõuetele mittevastavat mootorsõidukit või selle haagist liikluses kasutada käesoleva paragrahvi lõike 12 või käesoleva seaduse § 85 lõike 7 alusel kehtestatud määruses nimetatud tähtaja jooksul, mis sõltub sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrolli esitamise ajast, kuid ei ole lühem kui 30 päeva ega pikem kui 60 päeva, ning mille möödumisel tuleb mootorsõiduk või selle haagis esitada uuesti tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Liikluses osaledes peab juht sõitma ettevaatlikult, arvestades rikke või puuduse iseloomu.

(73) Kui mootorsõiduki või selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollis tuvastatakse ohtlik rike või puudus, on sõiduki liikluses kasutamine keelatud kuni rikke või puuduse kõrvaldamiseni. Pärast ohtliku rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb mootorsõiduk või selle haagis esitada tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Sellist mootorsõidukit või selle haagist võib liikluses kasutada ainult käesoleva paragrahvi lõikes 74 sätestatud korras.

(74) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 72 sätestatule võib kehtivatele tehnonõuetele mittevastavat mootorsõidukit või selle haagist liikluses erandkorras kasutada juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis välistaks sõiduki kasutamise liikluses. Sellisel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, ohu iseloomu arvestades, üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, tehnonõuetele vastavuse kontrolli punkti, Maanteeameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

(75) Käesoleva paragrahvi lõikes 72 nimetatud perioodi jooksul ei ole mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.

(76) Käesoleva paragrahvi lõikes 72 sätestatud võimalus ei kehti käesoleva seaduse § 1962 lõike 1 punkti 9 kohase erakorralise tehnonõuetele vastavuse kontrolli korral.

(77) Käesoleva paragrahvi lõikes 72 nimetatud periood ei pikene, kui mootorsõiduk või selle haagis esitatakse uuesti tehnonõuetele vastavuse kontrolli ja oluline rike või puudus ei ole kõrvaldatud või esineb muu oluline rike või puudus.”;

5) paragrahvi 73 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli tingimused ja korra, sealhulgas varustuse kontrolli tingimused ja korra, tehnonõuetele vastavuse kontrolli liigid, rikete ja puuduste liigitamise tingimused ja korra, tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtajad, korduvasse tehnonõuetele vastavuse kontrolli esitamise tähtaja, tehnonõuetele vastavuse kontrollist vabastatud sõidukite loetelu ning tehnonõuetele vastavuse kontrollis esitatavate dokumentide loetelu ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

6) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

„(121) Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 73 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

8) seadust täiendatakse §-ga 731 järgmises sõnastuses:

§ 731. Mootorsõiduki ja selle haagise kasutamine pärast erakorralisse tehnonõuetele vastavuse kontrolli suunamist

(1) Mootorsõidukit või selle haagist, mis on olulise rikke või puuduse avastamise tõttu käesoleva seaduse § 1962 lõike 1 punkti 9 alusel suunatud erakorralisse tehnonõuetele vastavuse kontrolli, võib liikluses kasutada kuni 30 päeva pärast olulise rikke või puuduse avastamist. Liikluses osaledes peab juht sõitma ettevaatlikult, arvestades rikke või puuduse iseloomu.

(2) Mootorsõidukit või selle haagist, mille juhtimiselt on juht kõrvaldatud käesoleva seaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel, võib liikluses kasutada üksnes pärast ohtliku rikke või puuduse kõrvaldamist. Pärast ohtliku rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb mootorsõiduk või selle haagis esitada tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Mootorsõidukit või selle haagist võib liikluses kasutada ainult käesoleva seaduse § 73 lõikes 74 sätestatud korras.

(3) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodi võib mootorsõidukit või selle haagist liikluses kasutada käesoleva seaduse § 73 lõikes 74 sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodi jooksul ei ole mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.”;

9) paragrahvi 75 lõike 4 punktis 2 asendatakse arv „74” arvuga „73”;

10) paragrahvi 77 lõike 82 punktis 1 asendatakse arv „3” arvuga „6”;

11) paragrahvi 77 lõikes 84 asendatakse arv „5” arvuga „74”;

12) paragrahvi 85 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registrisse kantud sõiduki registreerimise ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli korra, tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtajad, korduvasse tehnonõuetele vastavuse kontrolli esitamise tähtaja, rikete ja puuduste liigitamise tingimused ja korra ning tehnonõuded ja nõuded varustusele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

13) paragrahvi 88 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimine on kohustuslik, peab välisriigi mootorsõiduki või selle haagise juhil olema kaasas mootorsõiduki või selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist tõendav dokument.

(32) Välisriigi bussi, üle 3500-kilogrammise täismassiga veoauto ja üle 3500-kilogrammise täismassiga haagise juhil peab kaasas olema viimati antud tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart või selle koopia või elektroonilise kontrollkaardi korral selle kinnitatud väljatrükk ja liiklusjärelevalve käigus antud tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart, kui nimetatud dokumendid on väljastatud.”;

14) paragrahvi 91 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „mootorsõiduki” sõnaga „sõiduki”;

15) paragrahvi 99 lõiget 42 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Nimetatud juhiloa saab vahetada Eesti juhiloa vastu pärast juhtimisõiguse saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.”;

16) paragrahvi 99 lõike 8 esimeses lauses asendatakse sõnad „, kehtetuks tunnistatud või kui juhiluba käesoleva paragrahvi lõike 41 alusel ei kehti.” sõnadega „või kehtetuks tunnistatud.”;

17) paragrahvi 174 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõidukite andmebaasis peetakse arvestust Eestis registreeritud mootorsõidukite, haagiste ja käesoleva seaduse §-s 158 nimetatud maastikusõidukite ning nende omanike ja vastutavate kasutajate, samuti sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli andmete, sõidukite kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute ning registerpantide üle.”;

18) paragrahvi 192 lõike 1 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„5) äriühingul on käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele vastavad ruumid ja territoorium;
6) äriühingul on käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele vastav inventar;”;

19) paragrahvi 192 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) äriühingul on käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele vastavad tehnonõuetele vastavuse kontrolli kvaliteedi tagamise võimalused;”;

20) paragrahvi 192 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühing peab tagama tehnonõuetele vastavuse kontrolli objektiivsuse, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ja kõrge kvaliteedi.”;

21) paragrahvi 192 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lepingut ei sõlmita või ei pikendata äriühinguga, kes ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 11 nimetatud nõudeid või kellega on lepingu sõlmimisele eelneva kahe aasta jooksul katkestatud käesoleva seaduse § 191 lõikes 1 nimetatud leping äriühingu toimepandud lepingurikkumise tõttu.”;

22) paragrahvi 192 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kvaliteetse, ohutu ja keskkonnasäästliku tehnonõuetele vastavuse kontrolli eesmärgil kehtestab nõuded käesoleva seaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühingu ruumile, territooriumile, inventarile ja kvaliteedi tagamise võimalustele valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

23) paragrahvi 1962 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) suunata mootorsõiduk või selle haagis erakorralisse tehnonõuetele vastavuse kontrolli, kui liiklusjärelevalve käigus tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse käesoleva seaduse § 73 lõikes 71 nimetatud oluline või ohtlik rike või puudus ja seda ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada;”;

24) paragrahvi 199 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Liiklusjärelevalve teostamisel võidakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71), artikli 2 punktis 4 nimetatud ettevõtja kasutatav buss või üle 3500-kilogrammise täismassiga veoauto või haagis kontrolliks välja valida käesoleva seaduse § 2002 punktides 1–3 kogutud andmete alusel.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatu ei takista sõidukit kontrolliks välja valida ka juhuvaliku alusel või kui on põhjust arvata, et sõidukil võib esineda käesoleva seaduse § 73 lõikes 71 nimetatud oluline või ohtlik rike või puudus.”;

25) paragrahvi 2002 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71),”;

26) paragrahvi 261 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mootorsõiduki omaniku või vastutava kasutaja poolt käesoleva seaduse § 72 lõikes 2 või 4 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

27) paragrahvi 264 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse tähenduses loetakse mopeediks ka selline kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mis on valmistatud enne 2003. aasta 9. novembrit ja mille valmistajakiirus ei ületa 50 kilomeetrit tunnis ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa nelja kilovatti.”;

28) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 35–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 124–143), muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus (ELT L 167, 30.04.2004, lk 39–91), muudetud määrusega (EÜ) nr 596/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60), muudetud direktiividega 2009/113/EÜ (ELT L 223, 26.08.2009, lk 31–35), 2011/94/EL (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34), 2012/36/EL (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361), 2013/47/EL (ELT L 261, 03.10.2013, lk 29–29), 2014/85/EL (ELT L 194, 02.07.2014, lk 10–13) ja (EL) 2015/653 (ELT L 107, 25.04.2015, lk 68–73);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40), 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ja määrusega (EL) nr 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 09.10.2007, lk 1–160), muudetud direktiividega 2010/19/EL (ELT L 72, 20.03.2010, lk 17–37) ja 2013/15/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 172–183) ning määrustega (EÜ) nr 1060/2008 (ELT L 292, 31.10.2008, lk 1–98), (EÜ) nr 78/2009 (ELT L 35, 04.02.2009, lk 1–31), (EÜ) nr 79/2009 (ELT L 35, 04.02.2009, lk 32–46), (EÜ) nr 385/2009 (ELT L 118, 13.05.2009, lk 13–65), (EÜ) nr 595/2009 (ELT L 188, 18.07.2009, lk 1–13), (EÜ) nr 661/2009 (ELT L 200, 31.07.2009, lk 1–24), (EL) nr 371/2010 (ELT L 110, 01.05.2010, lk 1–21), (EL) nr 183/2011 (ELT L 53, 26.02.2011, lk 4–32), (EL) nr 582/2011 (ELT L 167, 25.06.2011, lk 1–168), (EL) nr 678/2011 (ELT L 185, 15.07.2011, lk 30–56), (EL) nr 65/2012 (ELT L 28, 31.01.2012, lk 24–38), (EL) nr 1229/2012 (ELT L 353, 21.12.2012, lk 1–30), (EL) nr 1230/2012 (ELT L 353, 21.12.2012, lk 31–79), (EL) nr 143/2013 (ELT L 47, 20.02.2013, lk 51–55), (EL) nr 171/2013 (ELT L 55, 27.02.2013, lk 9–19), (EL) nr 195/2013 (ELT L 65, 08.03.2013, lk 1–12), (EL) nr 136/2014 (ELT L 43, 13.02.2014, lk 12–46), (EL) nr 133/2014 (ELT L 47, 18.02.2014, lk 1–57), (EL) nr 214/2014 (ELT L 69, 08.03.2014, lk 3–64), (EL) nr 540/2014 (ELT L 158, 27.05.2014, lk 131–195), (EL) nr 1171/2014 (ELT L 315, 01.11.2014, lk 3–12), (EL) 2015/45 (ELT L 9, 15.01.2015, lk 1–4) ja (EL) 2015/166 (ELT L 28, 04.02.2015, lk 3–39);
komisjoni direktiiv 2009/4/EÜ, mis käsitleb sõidumeerikute andmete võltsimise vältimiseks ja tuvastamiseks võetavaid vastumeetmeid ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (ELT L 207, 06.08.2010, lk 1–13);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/413, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (ELT L 68, 13.03.2015, lk 9–25);
nõukogu direktiiv 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (EÜT L 235, 17.09.1996, lk 59–75), muudetud direktiividega 2002/7/EÜ (EÜT L 67, 09.03.2002, lk 47–49) ja (EL) 2015/719 (ELT L 115, 06.05.2015, lk 1–10);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128);
nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta, muudetud direktiividega 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.01.2004, lk 29–53), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361) ja 2014/46/EL (ELT L 127, 29.04.2014, lk 129–133);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218).”.

§ 2.  Liikluskindlustuse seaduse muutmine

Liikluskindlustuse seaduse § 14 lõikes 3 asendatakse arv „5” arvuga „74”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 232 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json