Teksti suurus:

Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2017, 8

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 132

Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taksovedu on teeliikluses sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta või sõitjale tellitud kohta järele sõitmine, samuti taksopeatuses või sõitjaga kokkulepitud kohas sõitja ootamine. Taksoveoks ei loeta sõitjate vedu sõiduautoga, kui veo teostaja teeb seda isiklikul otstarbel planeeritud marsruudil ja kui selle eesmärk ei ole tulu saamine.”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) võib liiklusohutust ja -intensiivsust, parkimisvõimalusi ning sõitjate vajadusi arvestades määrata munitsipaalmaal taksopeatused, kus kliendi ootel võib seista ainult sõiduk, millele on antud sõidukikaart taksoveoks ning mis vastab käesoleva seaduse § 64 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.”;

3) paragrahvi 44 lõikes 5 asendatakse sõna „taksojuhi” sõnaga „autojuhi”;

4) paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tasulisel sõitjateveol, välja arvatud kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ühenduse tegevusloa alusel teostataval tasulisel sõitjateveol ja taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse seaduse tähenduses infoühiskonna teenuse (edaspidi infoühiskonna teenus) vahendusel, kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Liiniveol kasutataval ühissõidukil peab nähtaval kohal olema ka liini number ja nimetus.”;

5) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „vedajale” sõnadega „või teenindajakaardi omajale”;

6) paragrahvi 54 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taksovedu on ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud.”;

7) paragrahvi 55 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valla- või linnavalitsus või tema volitatud valla või linna ametiasutus, mille haldusterritooriumil vedaja soovib taksovedu korraldada või sõidukijuht sõidukijuhina töötada (edaspidi teeninduspiirkond), annab vedajale taksoveoloa, sõidukijuhile teenindajakaardi ning nende alusel vedajale ja sõidukijuhile sõidukikaardi.”;

8) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 58 lõike 2 kaks esimest lauset ja kolmanda lause sissejuhatav lauseosa muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ning mis vastab käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele. Tehnonõuetele vastavuse kontroll peab olema läbitud hiljemalt sõidukikaardi andmise ajaks. Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või lõike 3 punktis 1 nimetatud dokumendile:”;

10) paragrahvi 58 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taksomeetri kohandamistunnistuse, kui sõidukiga soovitakse teostada taksovedu, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta;”;

11) paragrahvi 58 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) vedaja taksoveoloa numbri, kui sõidukikaarti taotleb teenindajakaardi omaja, kes ei ole ise vedaja.”;

12) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud taksomeetri kohandamistunnistuse võib esitada ka vahetult enne sõidukikaardi andmist.”;

13) paragrahvi 58 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 59 lõikes 1 asendatakse arv „30” sõnaga „seitsme”;

15) paragrahvi 59 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „majandustegevuse registris” sõnadega „või teenindajakaardi olemasolu ühistranspordiregistris”;

16) paragrahvi 59 lõikes 3 asendatakse arv „15” sõnaga „seitsme”;

17) paragrahvi 61 lõiget 2 täiendatakse läbivalt pärast sõna „taksoveoloa” sõnadega „või teenindajakaardi”;

18) paragrahvi 62 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taksoveoloa, ja kui sõidukikaarti taotleb teenindajakaardi omaja, siis ka teenindajakaardi number;”;

19) paragrahvi 62 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) taksomeetri ja hinnakirja kasutamise kohustus;”;

20) paragrahvi 62 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teenindajakaardi kohta avalikustatakse riiklikus ühistranspordiregistris käesoleva seaduse § 73 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud andmed.”;

21) paragrahvi 63 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teenindajakaardi ja sõidukikaardi andja võib selle omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või teenindajakaardi ja sõidukikaardi kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või selle kehtetuks tunnistada, kui:
1) teenindajakaardi omaja ei vasta käesoleva seaduse §-s 57 sätestatud nõuetele;
2) teenindajakaardi või sõidukikaardi omaja andmed ei vasta teenindajakaardil või sõidukikaardil märgitule;
3) teenindajakaardi või sõidukikaardi omaja on selle taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid taotluse lahendamist.

(3) Taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi võib selle andja kehtetuks tunnistada ka taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi omaja taotlusel.

(4) Kui teenindajakaardi kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks ja kui isikule on väljastatud käesoleva seaduse § 62 lõike 3 kohaselt teenindajakaart väljatrükitud dokumendina, tuleb dokument selle andjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul tagastada.”;

22) paragrahvi 64 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taksoveol võib teenindada sõitjat taksopeatusest ja kasutada sõitja vedamisel ühissõidukirada, kui sõidukile on paigaldatud plafoon ja sõiduki parempoolsel välisküljel on nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Nõuded vedaja nime tähistamisele sõidukil kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Kui taksoveo tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, peavad taksoveol kasutatavale sõidukile olema paigaldatud taksomeeter, hinnakiri ja printer. Taksoveol kasutatavale sõidukile peavad olema paigaldatud taksomeeter, hinnakiri ja printer ka siis, kui sõidukiga soovitakse teenindada sõitjat taksopeatusest.

(4) Nõuded plafoonile, taksomeetrile, hinnakirjale ja nende paigutusele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Plafooni, taksomeetrit ja hinnakirja ei või paigaldada sõidukile, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti. Erandina võib plafooni, taksomeetri ja hinnakirja paigaldada sõiduki tehnoseisundi kontrolliks, kui enne seda on esitatud taotlus sõidukikaardi saamiseks. Kui tehnoseisundi kontrollis tuvastatakse, et sõiduk on tehniliselt korras, tuleb eemaldada plafoon ja hinnakiri ning neid ei tohi uuesti paigaldada enne sõidukikaardi saamist. Kui sõiduk ei ole tehniliselt korras, tuleb plafoon, taksomeeter ja hinnakiri eemaldada.

(6) Sõidukile on keelatud paigaldada plafooni, taksomeetrit ja hinnakirja matkivaid tunnuseid. Samuti on keelatud mis tahes teenuse osutamine sõidukiga, millel on plafooni, taksomeetrit või hinnakirja matkiv tunnus. Taksomeetrit matkivaks tunnuseks ei loeta infoühiskonna teenuse osutamiseks kasutatavat elektroonilist vahendit, kui taksoveo tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahendusel.”;

23) paragrahvi 64 lõiget 10 täiendatakse pärast sõna „määrusega” tekstiga „käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud nõuetele vastaval”;

24) paragrahvi 65 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui taksoveo tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, on sõidukijuht kohustatud:”;

25) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui taksoveo tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahendusel, peab vedaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:
1) teatama sõitjale enne sõidu alustamist sõidukijuhi ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi numbri, sõidu maksimumhinna koos maksudega, või kui sõidu sihtpunkti ei ole eelnevalt määratud, teavitama sõitjat hinna komponentidest, hinna arvutamise aluseks olevast tariifist või hinna arvutamise muust alusest nii, et sõitjal on võimalik sõidu lõpphind piisava täpsusega arvutada;
2) esitama sõitjale sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab sõidukijuhi ees- ja perekonnanime, fotot, teenindajakaardi numbrit, sõiduki registreerimisnumbrit, teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat.”;

26) paragrahvi 65 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taksoveol on sõidukijuhil keelatud:”;

27) paragrahvi 65 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui taksovedu soovitakse teostada muu kohaliku omavalitsuse üksuse teeninduspiirkonnas kui selle, kes on taksoveoloa, teenindajakaardi või sõidukikaardi andnud, siis võib seda teha juhul, kui järgitakse teise kohaliku omavalitsuse üksuse teeninduspiirkonnas kehtestatud nõudeid.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taksoveol tasub sõitja hinnakirja alusel kujuneva taksomeetri näidu järgi. Lõikes 11 nimetatud taksoveol tasub sõitja infoühiskonna teenuse vahendusel arvestatava hinna järgi. Kui sõidukijuht rikub lõikes 1 või 2 või vedaja lõikes 11 sätestatut, on sõitjal õigus tasumisest keelduda.”;

28) paragrahvi 66 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taksoveo tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, peab sõidukikaardi omaja taksoveol teeliikluses osutatavate teenuste hinnad programmeerima sõidukile paigaldatud taksomeetrisse ja need peavad olema kantud taksomeetri kohandamistunnistusele ning hinnakirjale. Mis tahes teenuse hinna eraldi esiletõstmine, kui see võib sõitjat eksitada, on keelatud.”;

29) paragrahvi 66 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valla- või linnavolikogu võib taksoveole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, määrusega kehtestada:”;

30) paragrahvi 66 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „öösel” sõnadega „või mõne muu ajalise kriteeriumi alusel”;

31) paragrahvi 83 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) taksoveol teenindajakaart, kui see on nõutav, ja taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, taksomeetri kohandamistunnistus;”;

32) paragrahvi 90 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 90. Plafooni, taksomeetri ja hinnakirja või neid matkivate tunnuste kasutamine sõidukikaardita sõidukil

(1) Plafooni, taksomeetri ja hinnakirja kasutamise eest sõidukikaardita sõidukil või nende paigaldamise eest sõidukikaardita sõidukile, samuti plafooni, taksomeetrit ja hinnakirja matkivate tunnuste kasutamise eest sõidukil või nende paigaldamise eest sõidukile –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.”;

33) paragrahvi 96 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

„(131) Käesoleva seaduse § 44 lõikes 5 nimetatud veokorraldaja ametialast pädevust tõendab ka enne 2017. aasta 1. novembrit välja antud kehtiv taksojuhi kutsetunnistus.”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 98 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„98) ühissõidukirada on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, samuti sõitjat vedavale ühistranspordiseaduse § 64 lõike 2 nõuetele vastavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;”;

2) paragrahvi 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 nimetatud D-kategooria ühissõiduki peatuskohas võivad peatuda D-kategooria ühissõidukid ning taksopeatuses võivad peatuda ja parkida ühistranspordiseaduse § 64 lõigete 2 ja 3 nõuetele vastavad taksod.”;

3) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühissõidukirajal võib sõita ühistranspordiseaduse kohast liinivedu teostava ühissõidukiga, sõitjat vedava ühistranspordiseaduse § 64 lõike 2 nõuetele vastava taksoga ja sõitjat vedava bussiga.”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 226 tekstis asendatakse sõnad „või taksojuhi ametikoolituse” sõnadega „ja vähendatud mahus autojuhi ametikoolituse”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. novembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json