Teksti suurus:

Kaubast proovide ja näidiste võtmise täiendav kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2017, 136

Kaubast proovide ja näidiste võtmise täiendav kord

Vastu võetud 03.07.2017 nr 54

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 33 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), täiendav kord kaubast proovide ja näidiste võtmiseks.

§ 2.   Proovi säilitamine

  Proovi võtmise järgselt tagab toll proovi omaduste säilitamise ja selle puutumatuse kuni proovi saatmiseni laboratooriumisse, isikule tagastamiseni või selle hävitamiseni.

§ 3.   Lisaproovide võtmine

  (1) Isiku nõudmisel või juhul, kui toll peab seda vajalikuks, võtab proovivõtja koos proovi ja näidisega (edaspidi proov) ka kaks lisaproovi, millest üks jääb tollile ja teine isikule. Proov ja lisaproovid peavad oma omadustelt olema identsed.

  (2) Lisaproove kasutatakse juhul, kui proovi esmased uurimistulemused vaidlustatakse või asjaomane isik soovib neid muul põhjusel üle kontrollida.

§ 4.   Proovi pakendamine ja tollitõkendi paigaldamine

  (1) Proovi omaduste säilitamiseks ja proovi puutumatuse tagamiseks proov pakendatakse ja pakendile paigaldatakse tollitõkend.

  (2) Kui proovi ei ole võimalik pakendada, paigaldatakse tollitõkend proovi külge.

  (3) Pakend ja tollitõkend ei tohi proovi rikkuda.

§ 5.   Proovi saatmine laboratooriumisse

  (1) Proov saadetakse laboratooriumisse hiljemalt proovi võtmise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Saatedokumendile märgitakse kauba, millest proov võeti, nimetus, proovi kogus ja uurimise eesmärk ning tollitõkendi identifitseerimistunnus. Ühise põllumajanduspoliitika meetme rakendamise kontrollimiseks võetud proovi saatedokumendile lisatakse kaupa täpsemini kirjeldav teave (näiteks retsept, koostise kirjeldus vms).

§ 6.   Kauba proovivõtu erijuht

  Kui kontrollitavast kaubast ei ole võimalik proove võtta, võib toll uurimise teostamiseks kutsuda kohale laboratooriumi esindajad. Nimetatud juhul teostatakse uurimine kauba asukohas, kui see ei halvenda oluliselt või ei muuda võimatuks tolli muude ülesannete täitmist.

§ 7.   Proovivõtu protokoll

  (1) Proovi võtmise kohta koostab toll proovivõtu protokolli elektrooniliselt e-tollikontrolli infosüsteemis, millest isikule antakse tema soovil väljatrükk protokollist.

  (2) Proovivõtu protokoll peab üldjuhul sisaldama järgmisi andmeid:
  1) protokolli number;
  2) proovivõtja nimi ja ametikoht;
  3) proovivõtu kuupäev, kellaaeg ja koht;
  4) isiku nimi, registri- või isikukood;
  5) kauba nimetus, millest proov võeti;
  6) viide üld- või tollideklaratsioonile või muule asjakohasele dokumendile;
  7) proovi kogus (kui proovi kogust ei ole võimalik täpselt määrata, märgitakse proovi ligikaudne kogus) ja iseloomustus;
  8) proovi tunnuskood ja tõkendi identifitseerimistunnus;
  9) märge lisaproovide võtmise kohta;
  10) märge proovi tagastamise kohta, kui isik soovib proovi tagastamist;
  11) protokolli koostaja allkiri;
  12) isiku allkiri.

  (3) Kui proov võeti kaubast, millele taotletakse eksporditoetust, peab proovivõtu protokoll sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatule ka järgmisi andmeid:
  1) proovi kogus kogukaalust (protsentides);
  2) proovi markeering, partii number, tootmiskood, identifitseerimisandmed pakendil;
  3) kohad, kust proov võeti;
  4) tootja pikaajalise deklaratsiooni ehk retsepti number;
  5) tootja nimi ja registrikood või EORI number;
  6) proovivõtmise meetod;
  7) märkus prooviks võetud netokoguse asendamise või mitteasendamise kohta.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. juulist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json