Teksti suurus:

Täpsustavad juhised seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2019, 14

Täpsustavad juhised seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamiseks

Vastu võetud 03.07.2017 nr 56
RT I, 04.07.2017, 137
jõustumine 07.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2019RT I, 15.01.2019, 901.02.2019

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 46 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täpsustavad juhised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101, edaspidi tolliseadustik), artikli 210 punktis d nimetatud seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamiseks.

2. peatükk Seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamise luba 

§ 2.   Seestöötlemise tolliprotseduuri loa taotlemine

  (1) Isik esitab seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamise loa saamiseks tollile taotluse tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

  (2) Taotlusele lisatakse kavandatavate toimingutega seotud järgmised dokumendid:
  1) tolliseadustiku artiklis 214 nimetatud arvestuse andmekoosseis;
  2) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557, edaspidi komisjoni delegeeritud määrus 2015/2446), artiklis 175 nimetatud tolliprotseduuri kokkuvõtte vormi näidis;
  3) töövõtuleping, kui töötlemine toimub selle alusel;
  4) vedelike töötlemiseks ette nähtud mahutipargi ja torustike skeem koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega ning mõõtmisteks sobivate mõõtevahendite loetelu;
  5) Tehnilise Järelevalve Ameti teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutite ja torustiku kohta;
  6) kaupade käsitlemise protsessi kirjeldus, vastates komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 26 lõikes 1 nimetatud enesehindamise küsimustiku asjakohastele punktidele.

  (3) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata loa taotlemisel tollideklaratsiooni alusel komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklis 163 sätestatud korras.

§ 3.   Loa taotlemine kauba hävitamiseks

  (1) Kui luba taotletakse tollideklaratsiooni alusel komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklis 163 sätestatud korras ja töötlemistoiminguks on kauba hävitamine, peab taotlus sisaldama järgmisi andmeid:
  1) hävitamise teostaja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
  2) hävitamise meetod;
  3) hävitamise aeg ja koht.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisel eeldatakse kauba valdaja õigust tegutseda kauba omaniku eest.

§ 4.   Töövõtuleping

  Kui taotlus on seotud komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 167 lõike 1 punktis c nimetatud töövõtuga, peab töövõtuleping sisaldama vähemalt:
  1) andmeid tellija kohta;
  2) andmeid kauba töötleja (töövõtja) kohta;
  3) töötlemistoimingu kirjeldust;
  4) töödeldava kauba kogust, väärtust ja kirjeldust;
  5) põhiliste töödeldud toodete kogust, väärtust, kirjeldust, tulemimäära ning teiseste töödeldud toodete ja kaoprotsenti;
  6) andmeid töötlemistoimingul tekkivate teiseste töödeldud toodete kasutamise kohta.

§ 5.   Töötlemise koht

  (1) Töötlemistoiminguid tehakse tolli aktsepteeritud kohas (edaspidi töötlemise koht).

  (2) Majandusliku vajaduse korral ja tollijärelevalvet kahjustamata võib toll lubada töötlemise kohas hoida ja töödelda ka muud kaupa.

3. peatükk Tolliprotseduuri läbiviimine 

§ 6.   Tolliprotseduurile suunatud kauba ja töödeldud toodete identifitseerimine

  (1) Tolliprotseduurile suunatud kauba ja töödeldud toodete identifitseerimiseks on tollil õigus nõuda loa omanikult selgitavaid dokumente, fotosid, skeeme, jooniseid ja muud lisateavet.

  (2) Kõik kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle seestöötlemise kohas kauba vastuvõtmisel ja väljastamisel.
[RT I, 15.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

  (3) Põhjendatud juhul võib määrata loas lõikest 2 erineva korra, kui see ei takista tollijärelevalve teostamist.

  (4) Lõikes 2 nimetatud kauba töötlemisel võib toll määrata kauba perioodilise mõõtmise kohustuse.
[RT I, 15.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

§ 7.   Arvestus

  (1) Arvestust peetakse elektrooniliselt. Arvestusse tehtavad muudatused peavad olema jälgitavad.

  (2) Arvestust kütuse üle alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõike 1 tähenduses (v.a tahkekütused ja maagaas) ja kauba üle, mida kasutatakse kütusega töötlemistoimingute tegemisel, kajastatakse või peetakse jooksvalt maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus tolli määratud vormingus.
[RT I, 15.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

§ 8.   Arvestuses kajastatavad andmed
[RT I, 15.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

  (1) Lisaks komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklis 178 sätestatule kajastatakse arvestuses:
  1) kauba arvestuse kandenumber ja kande kuupäev;
  2) paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud kauba korral kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood ning selle puudumisel elu- või asukoha aadress.

  (2) Kauba omaniku vahetumisel kajastatakse arvestuses:
  1) lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed uue omaniku kohta;
  2) omaniku vahetumist tõendava dokumendi number ja kuupäev;
  3) kauba kogus;
  4) kauba uus väärtus.
[RT I, 15.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

§ 9.   Kaubanduslikku väärtust omavad teisesed töödeldud tooted

  Seestöötlemise korral tekkinud teisesed töödeldud tooted, millel on kaubanduslik väärtus, suunatakse järgmisele tolliprotseduurile või reeksporditakse.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 10.   Rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. juulist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json