Teksti suurus:

Täpsustavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2017, 138

Täpsustavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

Vastu võetud 03.07.2017 nr 57

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 23 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kauba Euroopa Liitu (edaspidi liit) ja sealt välja toimetamise tolliformaalsused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101, edaspidi tolliseadustik), ning selle rakendamiseks antud õigusaktides. Käesolevas määruses sätestatakse täpsustavad juhised tolliformaalsuste teostamiseks, mille kehtestamise õigus on vastavalt nimetatud liidu õigusaktidele antud liikmesriigi pädevusse.

  (2) Määrusega kehtestatakse tolliformaalsuste teostamise kord, mida kohaldatakse:
  1) kauba suhtes, mis toimetatakse Eestisse mere- või õhutranspordivahendiga väljastpoolt liidu tolliterritooriumi või teisest liidu liikmesriigist või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamasse teisest Eesti sadamast (edaspidi sisenemisformaalsused);
  2) kauba suhtes, mis toimetatakse Eestist mere- või õhutranspordivahendiga väljapoole liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise liidu liikmesriiki või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse (edaspidi väljumisformaalsused).

  (3) Sisenemisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad enne kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestisse jõudmist kuni kauba tolliprotseduurile suunamiseni või kauba ajutise ladustamiseni tolliseadustiku artiklis 148 nimetatud kohas.

  (4) Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.

  (5) Määrust ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
  1) reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup;
  2) kaup, mida veetakse regulaarliinilaevaga komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557, edaspidi delegeeritud määrus 2015/2446), artikli 1 punkti 45 tähenduses, kui Maksu- ja Tolliametiga ei ole kokku lepitud teisiti;
  3) kaup, mis liigub ülemaailmse postikonventsiooni eeskirjade kohaselt;
  4) kaup, mille võib deklareerida delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 kohaselt toimingu käigus, välja arvatud Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artikli 2 lõike 1 punktis d määratletud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid veetakse veolepingu alusel;
  5) ATA- ja CPD-märkmiku alusel liikuv kaup;
  6) kaup, mis liigub vormi 302 alusel, mis on ette nähtud Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni liikmesriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes;
  7) kaup, mis on vabastatud tollimaksudest vastavalt diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile ja konsulaarsuhete Viini konventsioonile;
  8) Kaitseväe, politsei ja päästemeeskonna transpordivahendid, kaup ning isikkoosseisu isiklikud asjad, samuti riigisaladuse seaduse alusel salastatud julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup, mille nimekirja on kinnitanud Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik;
  9) kaup, mis tarnitakse vee- või õhusõidukile varudena;
  10) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artikli 2 lõike 1 punktis d määratletud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid ei veeta veolepingu alusel ja mille puhul on lubatud suuline deklareerimine vastavalt delegeeritud määruse 2015/2446 artiklitele 135, 136 ja 137.

§ 2.   Elektrooniline andmevahetus

  (1) Käesolevas määruses sätestatud sisenemis- ja väljumisformaalsustega seotud andmed esitatakse selle sadama või lennujaama piirkonnas asuvale tolliasutusele, mille kaudu toimetatakse kaup Eestisse või Eestist välja, kusjuures teabevahetus isiku ja tolli vahel toimub tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis.

  (2) Meretranspordi puhul võib sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamisel kauba ja transpordivahendiga seotud andmed, sealhulgas tolliseadustiku artikli 5 punktides 9 ja 10 nimetatud ülddeklaratsioonid, esitada tollile meresõiduohutuse seaduse §-s 751 nimetatud elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu. Väljumisformaalsuste puhul esitatakse andmed elektroonilisse mereinfosüsteemi eeldusel, et transpordivahendi andmed on teada.

  (3) Andmed mere- ja õhutranspordivahendiga veetava kauba kohta võib esitada inglise keeles.

2. peatükk Sisenemisformaalsused 

1. jagu Kauba sissevedu mere- või õhutranspordiga 

§ 3.   Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava sellise kauba kohta, mille kohta ei pea tollile eelnevalt esitama tolliseadustiku artikli 5 punktis 9 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni. Toll võib nõuda, et kombineeritud transpordi korral esitatakse kaupade loend ka maanteetranspordivahendi ja seal paikneva kauba kohta, mida Eestis maha ei laadita.

  (2) Kaupade loendi esitab tollile tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.

§ 4.   Manifest

  (1) Manifesti käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitab tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4 nimetatud isik Eestis mahalaaditava kauba kohta.

  (2) Transpordivahendi saabumisel vahetult liiduvälisest riigist loetakse manifest esitatuks, kui käesoleva määruse §-s 6 nimetatud ning tollile esitatud saabumisteade sisaldab andmeid Eestis mahalaaditava kauba kohta.

  (3) Manifesti esitamine töödeldaval kujul ei ole kohustuslik puiste- ja mahtkauba korral, mis toimetatakse teisest liidu liikmesriigist Eestisse, kui kogu meretranspordivahendile peale laaditud kaup on liidu kaup.

  (4) Transpordivahendi saabumisel teisest liidu liikmesriigist esitatakse tollile manifest enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.

§ 5.   Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi ja manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni saabumisteate esitamiseni.

  (2) Kui 200 päeva jooksul tollile kaupade loendi või manifesti esitamise päevast alates ei ole kaubad Eestisse toimetatud ning tollile saabumisteadet esitatud, kaotab kaupade loend või manifest kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestisse pärast 200 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend või manifest.

§ 6.   Saabumisteade ja kaupade esitamine

  (1) Saabumisteate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on Eestisse saabunud.

  (2) Saabumisteate käesoleva määruse lisas 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja kohe pärast transpordivahendi saabumist. Kui vahetult liiduvälisest riigist Eestisse saabunud transpordivahendi kohta esitatud saabumisteade ei sisalda andmeid Eestis mahalaaditava kauba kohta, esitatakse need andmed enne mahalaadimise algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast transpordivahendi saabumist.

  (3) Vahetult teisest liidu liikmesriigist saabunud transpordivahendi kohta esitatakse saabumisteade koos andmetega Eestis mahalaaditava kauba kohta järgmiselt:
  1) meretranspordi puhul enne mahalaadimise algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast transpordivahendi Eestisse saabumist;
  2) õhutranspordi puhul esimesel võimalusel pärast transpordivahendi Eestisse saabumist.

  (4) Eestis mahalaaditava kauba kohta andmete esitamisega loetakse kaubad tollile esitatuks kooskõlas tolliseadustiku artikliga 139.

2. jagu Kauba ümberlaadimine 

§ 7.   Ümberlaadimise tähtaeg

  Tolliseadustiku artikli 270 lõike 3 punktides b ja c kirjeldatud kauba ümberlaadimisega seotud ladustamist lennujaamas või sadamas loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa 14 päeva.

§ 8.   Ümberlaadimise taotlemine

  Märke ümberlaadimise taotlemise kohta teeb isik sisenemise ülddeklaratsioonile või kaupade loendile.

§ 9.   Ümberlaadimise tähtaja arvestamine

  Ümberlaadimise tähtaeg algab saabumisteate esitamise kuupäevast ning lõpeb kauba väljaveo kohta manifesti esitamisega.

3. peatükk Väljumisformaalsused 

§ 10.   Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 5 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise liidu liikmesriiki toimetatava kauba või meretranspordivahendiga Eesti sadamast teise Eesti sadamasse toimetatava liiduvälise kauba kohta, kui tollile ei ole eelnevalt tolliseadustiku artiklis 263 nimetatud väljaveoeelset deklaratsiooni esitatud.

  (2) Loendi esitamine ei ole kohustuslik:
  1) liidu kauba korral, mille kohta ei ole esitatud tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse meretranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
  2) liidu kauba korral, mille kohta ei ole esitatud ekspordi tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
  3) liiduvälise kauba korral, mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki.

  (3) Kaupade loendi esitab tollile tolliseadustiku artikli 271 lõikes 2 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 11 nimetatud teavitamiskohustuse täitmist.

§ 11.   Kaupade väljumistolliasutusse saabumisest teavitamine

  Isik teavitab tolli kaupade saabumisest sadama või lennujaama piirkonnas asuvasse väljumistolliasutusse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artikli 331 kohaselt.

§ 12.   Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 6 või 7 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise liidu liikmesriiki toimetatava või meretranspordivahendiga liiduvälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse elektrooniliselt deklareeritud kauba ja transpordivahendi kohta.

  (2) Manifesti esitab tollile tolliseadustiku artikli 271 lõikes 2 nimetatud isik pärast käesoleva määruse §-s 11 nimetatud teavitamiskohustuse täitmist.

  (3) Kombineeritud transpordi korral esitab manifesti merevedu teostav või selle eest vastutav isik.

§ 13.   Pealelaadimisluba

  Toll annab loa kauba transpordivahendile pealelaadimiseks manifesti alusel.

§ 14.   Kaupade loendi ja manifesti andmete muutmine ning loendi kehtivusaeg

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 11 nimetatud teate esitamiseni.

  (2) Manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 15 nimetatud väljumisteate esitamiseni.

  (3) Kui 150 päeva jooksul tollile kaupade loendi esitamise päevast alates ei ole kaubad Eestist välja toimetatud, kaotab kaupade loend kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestist välja pärast 150 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend.

§ 15.   Väljumisteade

  Isik teavitab tolli transpordivahendi Eesti territooriumilt lahkumisest, mille toll kinnitab väljumisteatega. Toll võib väljumisteate esitamise õiguse anda ka isikule tingimusel, et tolli järelevalve kauba üle on tagatud.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 16.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. juulist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Meretranspordivahendiga Eestisse toimetatava kauba manifesti ja kaupade loendi andmed

Lisa 2 Õhutranspordivahendiga Eestisse toimetatava kauba manifesti ja kaupade loendi andmed

Lisa 3 Meretranspordivahendi saabumisteate andmed

Lisa 4 Õhutranspordivahendi saabumisteate andmed

Lisa 5 Mere- ja õhutranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba kaupade loendi andmed

Lisa 6 Meretranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba manifesti andmed

Lisa 7 Õhutranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba manifesti andmed

/otsingu_soovitused.json