Teksti suurus:

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2019, 5

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Vastu võetud 28.06.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 183 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruse nõuded kehtivad veesõidukitele avalikel ja avalikult kasutatavatel siseveekogudel, laevatatavad veekogud välja arvatud.

  (2) Veesõiduk käesoleva määruse tähenduses on veesõiduk meresõiduohutuse seaduse § 2 punkti 1 tähenduses, välja arvatud sama seaduse § 2 punktides 2, 4, ja 5 nimetatud laevad.

§ 2.  Veesõiduki kasutamise üldnõuded

  (1) Enne veesõiduki kasutamist on selle juht kohustatud tutvuma tema valitud sõidupiirkonnas kehtivate eeskirjadega ja reaalsete oludega ning kavandama nende põhjal sõidu marsruudi ja kestuse.

  (2) Veesõiduki veeskamisel tuleb vältida kalda pinnase kahjustamist ja saastatuse tekitamist.

§ 3.  Veesõiduki piirkiirus

  (1) Veesõiduki suurim lubatud sõidukiirus on 30 km/h, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole veeseaduse § 184 lõike 1 alusel otsustanud teisiti.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirkiirus ei kehti järelevalveks ja päästesündmuse lahendamiseks kasutatavale veesõidukile selle kasutamisel õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel.

  (3) Keskkonnaamet võib lubada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust suuremat veesõiduki sõidukiirust veemotospordivõistluste ajaks kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel, kui see tegevus ei ohusta vee-elustikku ega veekeskkonda ja kui teine kohaliku omavalitsuse üksus ei ole otsustanud veeseaduse § 184 lõikest 1 tulenevalt teisiti.

§ 4.  Mootoriga veesõiduki kasutamine

  (1) Sisepõlemismootoriga veesõiduki kasutamine on keelatud:
  1) järvel, mille pindala on alla 100 hektari ja millel puudub vähemalt 10 meetri laiune ühendus laevatatava siseveekoguga;
  2) jõel, mille minimaalne laius veesõiduki liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene veesõiduki kasutamisele järelevalveks ja päästesündmuse lahendamiseks ega riigi tellitud uuringu tegemisele.

§ 5.  Veesõidukiga liiklemise piiramine supluskohtade lähedal

  (1) Järvel ei või veesõidukiga sõita supelranna akvatooriumi tähistavatele poidele lähemale kui 50 meetrit.

  (2) Veesõidukiga jõel asuvast poidega eraldatud supluskohast möödumine jõe telgjoonest supluskoha poolt on keelatud, välja arvatud järelevalvetöötajad ja päästeteenistujad õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel.

§ 6.  Veeliiklust reguleerivad märgid

  (1) Siseveekogul tähistatakse veeliiklust reguleerivate märkidega need veesõiduki kasutamise keelualad, samuti lubatud piirkiirused, mille on kohaliku omavalitsuse üksus määranud veeseaduse § 184 lõike 1 alusel.

  (2) Märkide paigaldamine korraldatakse meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud korra järgi.

§ 7.  Veesõiduki hoidmine

  Veesõidukit tuleb hoida nii, et see ei kahjusta, saasta ega risusta keskkonda, ei ole takistuseks teistele liiklejatele ja seda ei saa kasutada kõrvalised isikud.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json