Teksti suurus:

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2019, 9

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 01.07.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) loomemajanduse piirkondlik arenduskeskus on vähemalt ühe maakonna ulatuses loomemajanduse arendamisega tegelev tugistruktuur, mille eesmärgiks on piirkonna konkurentsivõime tõstmine loomemajanduspotentsiaali arendamise toel ning mille põhitegevuseks on keskuse tegevuspiirkonnas alustavate ja tegutsevate loomeettevõtjate igakülgne nõustamine, sh ettevõtlusinkubatsiooni teenuse pakkumine, koostöö edendamine loomeettevõtjate, teiste tegevusvaldkondade ettevõtjate, avaliku sektori ja mittetulundussektori vahel, ekspordipotentsiaali arendamine, innovaatiliste lahenduste väljatöötamine ja juurutamine ning loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine;”;

2) paragrahvi 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) loomemajanduse valdkondlik arenduskeskus on ühes või mitmes loomemajanduse valdkonnas (või alamvaldkonnas) tegutsev tugistruktuur, mille põhitegevuseks on üleriigiliselt valdkonna ettevõtluspotentsiaali ja ekspordivõimekuse tugevdamine, valdkonnas alustavate ja tegutsevate loomeettevõtjate igakülgne nõustamine, sh ettevõtlusinkubatsiooni teenuse pakkumine, loomeettevõtjate ja teiste tegevusvaldkondade ettevõtjate koostöö soodustamine, teadlikkuse tõstmine, uuringute läbiviimine ning innovaatiliste lahenduste väljatöötamine ja juurutamine;”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tegevusi sisaldava projekti puhul ühes taotlusvoorus 200 000 eurot taotleja kohta;”;

4) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) artikli 56 alusel antava abi korral arvutatakse abi osakaal eelnevalt asjakohaste prognooside alusel, võttes arvesse, et abisumma ei tohi ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet, kuid mitte rohkem kui 80% abikõlblike kulude maksumusest.”.

§ 2.  Rakendussäte

Paragrahvi 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. juunist.

Tõnis Lukas
Minister

Piret Hartman
Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json