Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine ministeeriumi nime muutmise tõttu

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 1

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine ministeeriumi nime muutmise tõttu

Vastu võetud 21.06.2023 nr 34

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 8 lõike 2, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõike 5 ja § 132 lõike 2, kalandusturu korraldamise seaduse § 78 lõike 4, kalapüügiseaduse § 34 lõike 6, loomakaitseseaduse § 414 lõike 7, § 44 lõigete 3 ja 8, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1, maaparandusseaduse § 38 lõike 2, mahepõllumajanduse seaduse § 11 lõike 1, riigieelarve seaduse § 531 lõike 1, söödaseaduse § 23 lõike 12, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 57 lõike 1, taimekaitseseaduse § 30 lõike 1 ja § 80 lõike 2, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 7 lõike 21, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 43 lõike 5, veterinaarseaduse § 21 lõike 1 ja § 34 lõike 3, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4, väetiseseaduse § 19 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 8 lõike 1 alusel.

§ 1. Maaeluministri 28. juuli 2016. a määruse nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused“ muutmine

Maaeluministri 28. juuli 2016. a määruses nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 2. Maaeluministri 19. augusti 2022. a määruse nr 48 „Bioressursside väärindamise investeeringutoetus“ muutmine

Maaeluministri 19. augusti 2022. a määrust nr 48 „Bioressursside väärindamise investeeringutoetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 6 asendatakse sõna „maaeluminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“;

2) paragrahvi 15 lõike 1 esimeses lauses ning § 16 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „Maaeluministeeriumiga“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga“.

§ 3. Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ muutmine

Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruses nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 4. Maaeluministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 24 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord“ muutmine

Maaeluministri 2. märtsi 2017. a määruses nr 24 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord“, välja arvatud § 7 lõike 6 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 7 ning §-s 14, asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 5. Maaeluministri 13. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ muutmine

Maaeluministri 13. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ § 3 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „maaeluministri“ sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri“.

§ 6. Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020“ tehnilise abi toetus“ muutmine

Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020“ tehnilise abi toetus“ § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 7. Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus“ muutmine

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus“ § 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maaeluministeeriumi ja“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning“.

§ 8. Maaeluministri 1. juuni 2017. a määruse nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 1. juuni 2017. a määruses nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 9. Maaeluministri 12. juuni 2018. a määruse nr 37 „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 12. juuni 2018. a määruse nr 37 „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ § 8 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumile“ sõnaga „Kliimaministeeriumile“.

§ 10. Maaeluministri 13. novembri 2015. a määruse nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus“ muutmine

Maaeluministri 13. novembri 2015. a määrust nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi taotleja).“;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 ning lisas 1 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 11. Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määrust nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võivad taotleda Keskkonnaamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi koos taotleja).“;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 12. Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 13. Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruses nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 14. Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ muutmine

Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ § 2 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „Keskkonnaministeeriumi poolt“ sõnaga „Kliimaministeeriumi“.

§ 15. Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ muutmine

Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruses nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 16. Maaeluministri 26. mai 2015. a määruse nr 62 „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus“ muutmine

Maaeluministri 26. mai 2015. a määruse nr 62 „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus“ § 3 lõikes 2 asendatakse sõna „maaeluminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.

§ 17. Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ muutmine

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrust nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ muudetakse järgmiselt:

1) määruses, välja arvatud § 47 lõikes 4, asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõna „maaeluminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“ vastavas käändes.

§ 18. Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus“ muutmine

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus“ § 1 lõikes 2 asendatakse sõna „maaeluministri“ sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri“.

§ 19. Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määrust nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“;

2) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium“ sõnaga „Kliimaministeerium“.

§ 20. Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti hindamiskomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ning loomkatse järelhindamise protokolli vormid“ muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määrust nr 3 „Loomkatseprojekti hindamiskomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ning loomkatse järelhindamise protokolli vormid“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi“ sõnaga „Kliimaministeeriumi“;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnaminister“ sõnaga „Kliimaminister“;

4) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna „Maaeluminister“ sõnaga „Regionaalminister“.

§ 21. Põllumajandusministri 30. detsembri 2003. a määruse nr 112 „Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Põllumajandusministri 30. detsembri 2003. a määrust nr 112 „Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas, § 1 lõikes 1 ning § 2 lõikes 3 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 punktis 3 asendatakse sõnad „notariaalselt kinnitatud ärakirjad“ sõnaga „koopiad“;

3) paragrahvi 5 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teadusnõukogu valib direktori ametikohale kandidaatide seast parima, võttes arvesse iga kandidaadi kohta koostatud hinnangut.

(2) Teadusnõukogu esitab direktoriks valitud isiku kohta viivitamatult teabe valdkonna eest vastutavale ministrile.“.

§ 22. Maaeluministri 19. jaanuari 2021. a määruse nr 10 „Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord“ muutmine

Maaeluministri 19. jaanuari 2021. a määruse nr 10 „Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord“ pealkirjas ning tekstis asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 23. Maaeluministri 23. septembri 2022. a määruse nr 50 „Maaelu Teadmuskeskuse põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 23. septembri 2022. a määruse nr 50 „Maaelu Teadmuskeskuse põhimäärus“ § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 24. Maaeluministri 23. novembri 2018. a määruse nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 23. novembri 2018. a määruse nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 25. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 23 „Mahepõllumajanduse registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 23 „Mahepõllumajanduse registri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 26. Maaeluministri 27. juuni 2017. a määruse nr 49 „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 27. juuni 2017. a määruses nr 49 „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 27. Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruses nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 28. Maaeluministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Mesindussektorisse sekkumise toetus“ muutmine

Maaeluministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Mesindussektorisse sekkumise toetus“ § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maaeluministeeriumi ja“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning“.

§ 29. Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus“ muutmine

Maaeluministri 15. mai 2015. a määrust nr 61 „Nõustajate koolitustoetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 72 asendatakse sõna „maaeluministri“ sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri“;

2) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad „ja Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 30. Maaeluministri 7. mai 2018. a määruse nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele“ muutmine

Maaeluministri 7. mai 2018. a määruse nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele“ pealkirjas ning § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 31. Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määruse nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus“ muutmine

Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määruse nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus“ §-s 1 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 32. Maaeluministri 10. mai 2022. a määruse nr 25 „Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele“ muutmine

Maaeluministri 10. mai 2022. a määruse nr 25 „Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele“ pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 33. Maaeluministri 18. augusti 2020. a määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 18. augusti 2020. a määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 34. Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 73 „Põllumajandusloomade registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 73 „Põllumajandusloomade registri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 35. Maaeluministri 11. novembri 2021. a määruse nr 52 „Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded“ muutmine

Maaeluministri 11. novembri 2021. a määruse nr 52 „Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded“ § 2 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Maaeluministeeriumile“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile“.

§ 36. Maaeluministri 20. detsembri 2022. a määruse nr 66 „Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2022. a määruse nr 66 „Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse põhimäärus“ § 1 lõikes 1 ning §-s 14 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 37. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 38. Maaeluministri 11. märtsi 2019. a määruse nr 30 „Riikliku alkoholiregistri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 11. märtsi 2019. a määruse nr 30 „Riikliku alkoholiregistri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 39. Maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 67 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 67 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus“ § 4 lõikes 2 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 40. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 41. Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord“ muutmine

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord“ § 3 lõikes 11 ning lisas 1 asendatakse sõna „keskkonnaministri“ sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri“.

§ 42. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 26 „Taimekaitsevahendite registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 26 „Taimekaitsevahendite registri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 43. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Taimetervise registri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Taimetervise registri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

§ 44. Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus“ muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruses nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus“ ning selle lisades 1 ja 3 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 45. Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruses nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ ning selle lisades 1 ja 3 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 46. Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ muutmine

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrust nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumile“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile“;

2) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõnad „ja Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 47. Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ § 6 lõikes 3 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 48. Maaeluministri 10. septembri 2018. a määruse nr 54 „Toidu ekspordivõimaluste edendamine“ muutmine

Maaeluministri 10. septembri 2018. a määrust nr 54 „Toidu ekspordivõimaluste edendamine“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „maaeluminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“;

3) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maaeluministeeriumi ja“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning“.

§ 49. Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ muutmine

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ § 6 lõikes 3 ning § 10 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 50. Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus“ muutmine

Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus“ § 18 lõikes 11 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi“.

§ 51. Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord“ muutmine

Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord“ § 2 lõikes 1 ning §-s 5 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 52. Põllumajandusministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 22 „Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta“ muutmine

Põllumajandusministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 22 „Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta“ §-s 4 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 53. Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruses nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“ vastavas käändes.

§ 54. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 25 „Väetiseregistri põhimäärus“ muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 25 „Väetiseregistri põhimäärus“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium“ tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium“.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json