Teksti suurus:

Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 6

Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded

Vastu võetud 13.12.2018 nr 72
RT I, 19.12.2018, 3
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
19.05.2021RT I, 21.05.2021, 1224.05.2021
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 10 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaparandussüsteemi või selle osa (edaspidi maaparandussüsteem) ehitamise dokumenteerimise ja maaparandusseaduse § 10 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded.

§ 2.   Ehitamise dokumenteerimise täpsemad nõuded

  (1) Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib maaparandussüsteemi ehitaja. Kui ehitajaid on mitu, dokumenteerib ehitamist ja vastutab teiste ehitajate dokumenteerimiskohustuse eest peaehitaja.

  (2) Ehitusdokumendid süstematiseeritakse ja rühmitatakse ajalises järjestuses. Mitmel lehel koostatud dokumendi leheküljed nummerdatakse.

  (3) Kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetekohasust tõendav dokument ja selle juurde kuuluv asjakohane juhend paigutatakse ehitustööde päevikusse kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete osa järele.

  (4) Ehitamisega seotud töökoosolek protokollitakse ja protokoll paigutatakse ehitustööde päevikusse omanikujärelevalve nõuete osa järele.

  (5) Ehitamise ajal teostatud riikliku järelevalve protokoll lisatakse ehitustööde päevikusse riikliku järelevalve nõuete osa järele.

  (6) Kaetud tööst tehtud foto lisatakse asjakohasele kaetud tööde aktile (edaspidi akt).
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (7) Ehitusdokumendid on kättesaadavad ehitise omanikule ja asjassepuutuvale isikule ehitusobjektil või reaalajas andmesidevõrgu kaudu.

  (8) Ehitustööde päeviku, akti, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetekohasust tõendava dokumendi, maaparandussüsteemi märkimisandmete, teostusjoonise esitluskuju või muu ehitamist kirjeldava dokumendi digitaalsel esitamisel kohaldatakse nimetatud dokumendile majandus- ja taristuministri 14. veebruari 2020. a määruse nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded” (edaspidi määrus nr 3) §-s 3 ja § 13 lõikes 6 sätestatud nõudeid.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (9) Teostusjoonise, kui selleks on plaan, digitaalse esitamise korral esitatakse see ruumiandmetena vektorkujul keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem” §-s 6 sätestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-EST97 ja esitluskujuna, millele kohaldatakse lõikes 8 nimetatud nõudeid.

  (10) Sama ehitusprojekti alusel projekteeritud üksteisega piirnevate või ühes maaparandusühistu tegevuspiirkonnas paiknevate maaparandussüsteemide ehitamise korral võib ehitustööde päeviku vormistada maaparandussüsteemide kaupa ühtse dokumendina.

§ 3.   Nõuded ehitustööde päeviku kohta

  (1) Ehitustööde päevik on dokument, milles kajastuvad andmed ehitamise, ehitusprojekti muudatuste, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete ning omanikujärelevalve ja riikliku järelevalve kohta. Ehitustööde päevik koostatakse paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Ehitustööde päevik koosneb lisas 1 toodud vormi kohaselt koostatud ehitustööde päeviku tiitellehest ja järgmistest osadest:
  1) kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted ning nende juurde kuuluvad asjakohased juhendid;
  2) ehitustööd;
  3) ehitusprojekti muudatused;
  4) omanikujärelevalve nõuded;
  5) ehitamisega seotud töökoosoleku protokoll;
  6) riikliku järelevalve nõuded;
  7) riikliku järelevalve protokoll;
  8) pikiprofiiliga maaparandussüsteemi osa kontroll;
  9) maaparandussüsteemi osa kontroll;
  10) truubi kontroll.

  (3) Lõike 2 punktides 1–4 ning lõigetes 6, 9 ja 10 nimetatud ehitustööde päeviku osad koostatakse lisas 2 toodud vormide kohaselt ja neid võib vajaduse korral täiendada.

  (4) Tööjuht täidab ehitustööde päeviku osa „Ehitustööd” ehitustööde kaupa kuupäevaliselt.

  (5) Pikiprofiiliga maaparandussüsteemi eesvoolu kontrollimise korral võetakse aluseks maaparandusseaduse § 16 lõike 4 kohaselt kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruse alusel koostatud eesvoolu pikiprofiil, millele kantakse pikettide kaupa järgmised andmed:
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]
  1) rajatud põhja kõrgusarv;
  2) erinevus projektist.

  (6) Pikiprofiiliga maaparandussüsteemi teenindava tee kontrollimise korral võetakse aluseks lõikes 5 nimetatud määruse alusel koostatud tee pikiprofiil, millele kantakse pikettide kaupa järgmised andmed:
  1) iga teekatte materjali kohta teekatte materjali nimetus ja kihi paksus tee teljel;
  2) tee muldkehale paigaldatud tugevdusmaterjali asukoht.

  (7) Omanikujärelevalvet teinud vastutav spetsialist lisab projekteeritud maaparandussüsteemi eesvoolu ja teenindava tee täiendatud pikiprofiilidele kontrolli tulemuste kohta hinnangu, oma nime, allkirja ja kuupäeva.

  (8) Ehitustöö andmed kantakse ehitustööde päevikusse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie päeva pärast töö lõpetamisest arvates, ja kaetud töö puhul ka enne akti koostamist.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (9) Maaparandusseaduse § 36 nõuetele vastav maaparandusehituse ala vastutav spetsialist ja omanikujärelevalvet teinud vastutav spetsialist allkirjastavad paberkandjal ehitustööde päeviku esitamise korral selle tiitellehe või digitaalse esitamise korral ehitustööde päeviku.

  (10) Ehitamisega seotud töökoosoleku protokollile kohaldatakse määruse nr 3 § 9 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1–3 sätestatud nõudeid. Töökoosoleku protokolli allkirjastavad ehitaja, omanikujärelevalvet teinud vastutav spetsialist ja maaparandussüsteemi omanik.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

§ 4.   Nõuded akti kohta
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (1) Kaetud tööde kohta koostab ehitaja lisas 3 toodud vormi kohase akti, mida võib vajaduse korral täiendada. Aktis kajastatakse andmed maaparandussüsteemi, ehitaja, omanikujärelevalve tegija, kontrollmõõtmiste tulemuste, tööjuhi ja omanikujärelevalvet teinud vastutava spetsialisti hinnangu kohta ning muud lisas 3 nimetatud andmed.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (2) Akt koostatakse selle maaparandussüsteemi osa kohta, mis kaetakse järgmisel ehitamise etapil maaparandussüsteemi muu osa, materjali või pinnasega, mistõttu ei ole nimetatud maaparandussüsteemi osa hiljem võimalik mõistliku pingutuse ja kuluga üle vaadata. Muu hulgas loetakse kaetud tööks:
  1) drenaažitorustiku rajamine;
  2) truubi torustiku rajamine;
  3) tee muldkeha rajamine;
  4) geotekstiili paigaldamine;
  5) dreenifiltrite paigaldamine.

  (3) Aktiga kinnitab tööjuht allkirjaga maaparandussüsteemi osa nõuetekohasust. Omanikujärelevalvet teinud vastutav spetsialist kinnitab allkirjaga maaparandussüsteemi osa ülevaatuse või kontrollmõõtmiste andmetele tuginedes maaparandussüsteemi osa nõuetekohasust ja annab loa muude ehitusprojektis kavandatud tööde tegemiseks.

  (4) Akt koostatakse paberkandjal või digitaalselt.

  (5) Aktile lisatud fotole kohaldatakse määruse nr 3 §-s 4 sätestatud nõudeid.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

§ 5.   Nõuded auditi kohustusliku seadme auditi tulemuste esitamisele
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  Kui ehitatavasse maaparandussüsteemi paigaldadakse või sellesse ehitatakse seadme ohutuse seaduses sätestatud auditi kohustuslik seade, siis kohaldatakse auditi tulemuste esitamisele sama seaduse § 9 lõike 4 punkti 4 alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

§ 6.   Nõuded teostusjoonise ja maaparandussüsteemi märkimisandmete kohta

  (1) Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu, eesvoolu, teenindava tee ja Põllumajandus- ja Toiduameti hinnangul muu olulise maaparandussüsteemi osa kohta korraldab ehitaja teostusjoonise koostamise. Teostusjoonis koostatakse eelistatult digitaalselt, järgides lisaks Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel avaldatud juhist „Teostusjoonise koostamise juhis”. Teostusjoonise täpsus peab vastama ehitusprojekti asjakohase tehnilise joonise täpsusele.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (11) Teostusjoonise koostamisel kasutatakse maaparandusrajatiste tüüpjoonistes esitatud leppemärke ning muude situatsioonielementide kujutamisel kasutatakse majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” lisades esitatud leppemärke.
[RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]

  (2) Teostusjoonisele märgitakse:
  1) tööde tulemusena valminud või rekonstrueeritud hooned ja rajatised;
  2) ehitus- või rekonstrueerimistöödega hõlmatud maa-alal maaparandussüsteemi ja maaparandusehitise maa-ala piir;
  3) maaparandussüsteemi kood ning maaparandusehitise nimetus ja kood või maaparandusehitise lühitähis;
  4) katastriüksuse number ja piir;
  5) põllumajandusmaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala;
  6) metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala;
  7) põllumajandusmaal paikneva veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi maa-ala pindala ja piir;
  8) põllumajandusmaal paikneva niisutussüsteemi maa-ala pindala;
  9) avalikult kasutatava tee number, nimi ja asukoha koordinaadid meetri täpsusega nimetatud tee telje lõikumiskohas maaparandusrajatisega nagu sild, truup, düüker või drenaažitorustik;
  10) põhja-lõuna suuna tähis;
  11) drenaaživõrgu olemasolu korral drenaažisüsteemi number;
  12) [kehtetu - RT I, 21.05.2021, 12 - jõust. 24.05.2021]
  13) kirjanurk.

  (3) Teostusjoonise kirjanurka märgitakse:
  1) maaparandussüsteemi omaniku nimi;
  2) teostusjoonise nimetus;
  3) teostusjoonise mõõtkava;
  4) tööjuhi nimi ja allkiri;
  5) omanikujärelevalvet teinud vastutava spetsialisti nimi ja allkiri;
  6) teostusjoonise koostamise aeg.

  (4) Teostusjoonisel kujutatu ümbritsetakse raamjoonega.

  (5) Maaparandussüsteemi märkimisandmed ehk märkimisskeemi ja loodimisandmed koostab ehitaja paberkandjal või digitaalselt maaparandussüsteemi ehitamise nõuete kohaselt.

  (6) Drenaaži märkimisandmed koostatakse lisas 4 toodud vormi kohaselt, mida võib vajaduse korral täiendada.

§ 7.   Ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded

  (1) Ehitaja annab ehitusdokumendid üle maaparandussüsteemi omanikule esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast maaparandussüsteemi valmimisest arvates.

  (2) Ehitusdokumendid antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle koos kasutusloa taotlusega.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Ehitusdokumendid arhiveeritakse viie päeva jooksul maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppemisest arvates.

  (4) Arhiveeritud ehitusdokumente säilitatakse 75 aastat maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppemisest arvates, teostusjooniseid säilitatakse alaliselt.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Lisa 1 Ehitustööde päeviku tiitelleht
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 2 Ehitustööde päeviku vormid

Lisa 3 Kaetud tööde akt

Lisa 4 Drenaaži märkimisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json