Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 20

Kutselise kalapüügi registri põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2017 nr 93
RT I, 29.12.2017, 59
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2020RT I, 05.06.2020, 208.06.2020
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
16.08.2021RT I, 19.08.2021, 322.08.2021
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 34 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on kutselise kalapüügi register (edaspidi register).

  (2) Register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada pidada arvestust ja teostada järelevalvet kutselise kalapüügiga tegelevate isikute ja nende tegevuse ning kalalaevade üle.

  (3) Registri koosseisu kuuluvad alamregistritena kalalaevade register ning kutselise kalapüügi arvestuse register.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, kes majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (2) Registri vastutav töötleja otsustab, millises registri kalalaevade alajaotuses (edaspidi kalalaevastiku segment) võib vabanenud püügivõimsuse arvel taotleda kalalaeva registrisse kandmist.

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja täidab andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.   Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab § 2 lõikes 1 nimetatud ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on kõigile andmetele ja logidele juurdepääsu õigus ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab lõigetes 3–5 sätestatud juhul registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on kõigile andmetele ja logidele juurdepääsu õigus ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on andmetele juurdepääsu õigus ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

  (4) Registri volitatud töötleja annab registri tehnoloogilises keskkonnas ameti- ja tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele juurdepääsu õiguse järgmistele asutustele:
  1) Kliimaministeerium;
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]
  2) Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut;
  3) Keskkonnaamet;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  4) Maksu- ja Tolliamet;
  5) Politsei- ja Piirivalveamet;
  6) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
  7) Statistikaamet;
  8) Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
  9) Transpordiamet.
[RT I, 19.08.2021, 3 - jõust. 22.08.2021]

  (5) Registri volitatud töötleja annab isikule registri tehnoloogilises keskkonnas tema kohta töödeldavatele andmetele juurdepääsu õiguse viimase nõudmisel.

§ 5.   Registri turvaklass ja turbeaste

  Registriandmete turvaklass on K2T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.   Kalalaevade registrisse kantavad andmed

  (1) Eesti lipu all sõitva kalalaeva või Eesti laevakinnistusraamatusse või liiklusregistrisse kantud kalalaeva kohta, mis ei pea kandma riigilippu, kantakse kalalaevade registrisse:
  1) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/218 liidu kalalaevastiku registri kohta (ELT L 34, 09.02.2017, lk 9–17) lisas 1 nimetatud andmed;
  2) andmed kalalaevaga toime pandud tõsiste rikkumiste eest määratud punktide kohta komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.04.2011, lk 1–153), tähenduses;
  3) kalapüügiseaduse § 35 lõikes 2 nimetatud kalalaevastiku segment, millesse kalalaev on kantud;
  4) märge kalapüügiseaduse §-s 352 sätestatud kalalaeva registrist ajutiselt kustutamise või kalalaeva registrisse ajutise kandmise kohta;
  5) andmed kalalaevatunnistuste andmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta kalapüügiseaduse § 38 lõike 9 kohaselt.

  (2) Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva kalalaevastiku segmenti lisamise õiguse kohta kantakse kalalaevade registrisse:
  1) andmed kalalaeva lisamise õiguse omaja kohta, sealhulgas varasema omaja kohta, kui kalalaeva lisamise õigust on loovutatud;
  2) andmed kalalaeva lisamise õiguse suuruse kohta väljendatuna laeva kogumahutavuse ja peamasina võimsusena;
  3) andmed kalalaeva kohta, mille kustutamisega kalalaevade registrist tekkis kalalaeva lisamise õigus, sealhulgas kalalaevastiku segmendi kohta, millesse kustutatud kalalaev kuulus;
  4) andmed kalalaeva lisamise õiguse kehtivusaja kohta.

  (3) Kalapüügiseaduse § 351 lõikes 9 nimetatud isiku kohta kantakse kalalaevade registrisse andmed selle kohta, millise aja jooksul ning kui suures osas loetakse tekkiv või isikule loovutatav kalalaeva lisamise õigus lõppenuks.

  (4) Kalalaeva esmakordsel registrisse kandmisel antakse kalalaevale komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/218 artiklis 8 nimetatud CFR tunnusnumber (edaspidi registri sisenumber), välja arvatud juhul, kui kalalaevale on registri sisenumber juba antud.

  (5) Registri sisenumber moodustatakse kaheteistkümnekohalise eesti tähestiku suurtähtede EST ja numbrite kombinatsioonina. Esimesed kuus numbrit tähistavad laeva registreerimise kuupäeva ning viimased kolm numbrit laeva registreerimise järjekorda jooksvas kuus.

  (6) Registri sisenumber on unikaalne. Kord kasutusele võetud registri sisenumbrit ei muudeta ega anta teisele kalalaevale.

§ 7.   Kutselise kalapüügi arvestuse registrisse kantavad andmed

  (1) Isiku kohta, kes omab kutselise kalapüügi õigust või tegeleb kala ja veetaimede esmakokkuostuga või esitab kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3−8 nimetatud andmeid, kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) nimi ja registrikood;
  2) telefoninumber, elektronposti aadress ja asukoha aadress;
  3) tegevuskoha (ettevõtte või selle osa asukoha) aadress;
  4) esindusõigusega isiku andmed.

  (2) Püügivõimaluste jaotamise kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) püügivõimaluse aasta;
  2) püügipiirkond;
  3) kalaliigi nimetus;
  4) püügipäevade arv;
  5) kalaliigi kogus;
  6) püügivahendi nimetus;
  7) püügivahendite kogus;
  8) ajaloolise püügiõiguse osak.

  (3) Ajaloolise püügiõiguse võõrandamise ja sellest loobumise kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) ajaloolise püügiõiguse võõrandaja ja omandaja nimi, registrikood ning kontaktandmed;
  2) andmed võõrandatava ajaloolise püügiõiguse kohta;
  3) ajaloolise püügiõiguse võõrandamise, võõrandamistehingu ärakirja kalapüügiloa andjale üleandmise ja püügiõiguse ülemineku jõustumise kuupäev.

  (4) Püügivõimaluse kasutada andmise ja saamise kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) püügivõimaluse kasutada andja ja kasutada saaja nimi, registrikood ning kontaktandmed; kui tehing toimub teise riigi ettevõtjaga, kantakse teise riigi ettevõtja kohta registrisse selle riigi andmed, kust püügivõimalusi kasutada saadi või kuhu püügivõimalusi kasutada anti;
  2) andmed kastutada antud ja kasutada saadud püügivõimaluse kohta;
  3) püügivõimaluse kasutada andmise või saamise kohta avalduse esitamise kuupäev.

  (5) Kutselise kalapüügiõiguse omandamise ja lõppemise, sealhulgas kalapüügiõiguse tasu maksmise kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) kalapüügiloa kehtivuse tähtaeg;
  2) kalapüügiloale kantud püügivõimalus;
  3) kaluri kalapüügiloa puhul kalapüügiloale kantava kaluri nimi ja isikukood;
  4) kalalaeva kalapüügiloa puhul kalapüügiloale kantava kapteni nimi ja isikukood;
  5) kalapüügiks kasutatava kalalaeva nimi ja pardanumber;
  6) kutselise kalapüügiõiguse tasu määr ning tasumisele kuuluv ja tasutud summa kalapüügiloa omanike kaupa.

  (6) Kutselise kalapüügi loa alusel toimunud kalapüügi, lossimise ja ümberlaadimise kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” §-des 15, 17, 23, 26, 28, 30, 31 ja 33 nimetatud andmed;
  2) punktis 1 nimetatud andmete esitamise aeg.

  (7) Kala ja veetaimede esmakokkuostu kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” §-s 38 nimetatud andmed;
  2) punktis 1 nimetatud andmete esitamise aeg.

  (8) Kala ja veetaimede üleandmisdeklaratsiooni kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” §-s 35 nimetatud andmed;
  2) punktis 1 nimetatud andmete esitamise aeg.

  (9) Kala ja veetaimede veodokumendi kohta kantakse kutselise kalapüügi arvestuse registrisse:
  1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” §-s 37 nimetatud andmed;
  2) punktis 1 nimetatud andmete esitamise aeg.

§ 8.   Andmete esitamine ja registrisse kandmine

  (1) Registriandmed, välja arvatud lõigetes 2−4 nimetatud andmed, saadakse kalalaeva omanikult või valdajalt, kalalaeva lisamise õiguse omajalt, kutselise kalapüügi loa alusel kala püüdvalt või veetaimi koguvalt isikult, kala ja veetaime esmakokkuostjalt või muult kala esmamüügi eest vastutavalt isikult ja kalandustoodete vedajalt.
[RT I, 19.08.2021, 3 - jõust. 22.08.2021]

  (2) Kutselise kalapüügi korraldamisega seotud otsuste andmed saadakse registri volitatud töötlejalt.

  (3) Andmed komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 126 alusel tõsiste rikkumiste eest määratud punktide kohta saadakse Keskkonnaametilt.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

  (5) Registri volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates. Elektrooniliselt esitatud andmed kantakse registrisse automaatselt asjakohase infotehnoloogilise lahenduse vahendusel.
[RT I, 19.08.2021, 3 - jõust. 22.08.2021]

§ 9.   Kalalaeva registrisse kandmine

  (1) Eesti lipu all sõitva kalalaeva või Eesti laevakinnistusraamatusse või liiklusregistrisse kantud kalalaeva, mis ei pea kandma riigilippu, registrisse kandmiseks esitab laeva omanik või valdaja volitatud töötlejale kalalaeva registrisse kandmise taotluse, milles sisalduvad § 6 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Kui liiklusregistrisse kantud kalalaeva registrisse kandmist taotleb kalalaeva valdaja, esitab ta koos kalalaeva registrisse kandmise taotlusega laeva valduse üleandmist tõendava dokumendi.

  (3) Kui kalalaeva registrisse kandmise taotluse esitab kalalaeva omaniku või valdaja esindaja, esitab ta koos taotlusega kirjaliku volikirja ning esindaja kontaktandmed.

  (4) Volitatud töötleja registreerib esitatud taotluse ning kontrollib selle nõuetekohasust ja esitatud andmete õigsust 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (5) Volitatud töötleja teeb kalalaeva registrisse kandmise või registrisse kandmisest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Volitatud töötleja teeb kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise otsuse kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud alustel.
[RT I, 19.08.2021, 3 - jõust. 22.08.2021]

  (6) Volitatud töötleja edastab kalalaeva registrisse kandmise või registrisse kandmisest keeldumise otsuse kalalaeva omanikule ja valdajale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 10.   Registriandmete õigsuse tagamine

  (1) Andmete esitaja vastutab registri volitatud töötlejale õigete andmete esitamise eest. Andmete registrisse kandja vastutab selle eest, et registrisse kantud andmed vastavad andmete esitaja poolt registrisse kandmiseks esitatud andmetele.

  (2) Isik, kelle kohta registrisse kantud andmed, välja arvatud kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmed, on muutunud või ei ole muul põhjusel õiged, esitab registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates avalduse registriandmete muutmiseks.

  (3) Kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmete parandamine andmete esitaja või tema esindaja taotluse alusel on võimalik Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” § 4 lõikes 41 nimetatud korras.

  (4) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed 15 tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates. Kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmed parandab registri volitatud töötleja 5 tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates.

  (5) Kui registri volitatud töötleja tuvastab andmete ristkontrolli käigus, et registrisse kantud andmed on ebaõiged, teavitab registri volitatud töötleja sellest andmete esitajat ning parandab andmed lõikes 4 sätestatud aja jooksul.

  (6) Põhjendatud kahtluse korral, et andmete esitamisel on rikutud kalapüügiga seotud andmete esitamise korda, teavitab registri volitatud töötleja viivituseta Keskkonnaametit.
[RT I, 19.08.2021, 3 - jõust. 22.08.2021]

§ 11.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

  (2) Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrisse kantud avalikud andmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 12.   Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

4. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve registri pidamise üle ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 13.   Andmete säilitamine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse alaliselt, välja arvatud lõikes 11 nimetatud juhul.
[RT I, 05.06.2020, 2 - jõust. 08.06.2020]

  (11) Kutselise kalapüügi arvestuse alamregistrisse kantud isikuandmeid säilitatakse 20 aastat nende registrisse kandmisest arvates.
[RT I, 05.06.2020, 2 - jõust. 08.06.2020]

  (2) Registrikannete alusdokumente säilitatakse kümme aastat.

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus oma pädevuse piires.

§ 15.   Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Enne 2017. aasta 1. detsembrit kehtinud kalapüügiseaduse redaktsiooni alusel asutatud kalalaevade riiklik register kujundatakse ümber kutselise kalapüügi registriks.

  (2) Enne 2017. aasta 1. detsembrit kalalaevade riiklikku registrisse kantud andmed, mille säilitamistähtaeg ei ole möödunud, loetakse 1. detsembrist 2017. aastal kutselise kalapüügi registri andmeteks.

  (3) Enne 2017. aasta 1. detsembrit kalapüügiseaduse § 61 alusel Maaeluministeeriumile esitatud andmed, mille säilitamistähtaeg ei ole möödunud, loetakse kutselise kalapüügi registri andmeteks.

  (4) Veterinaar- ja Toiduameti poolt 2017. aasta 1. detsembrist kuni selle määruse jõustumiseni tehtud kutselise kalapüügi registri pidamisega seotud toimingud loetakse registri volitatud töötleja toiminguteks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json