Teksti suurus:

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 25

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2018 nr 63
RT I, 27.11.2018, 13
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 38 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu nimetus ja andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise eesmärk on anda avalikkusele teavet maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate (edaspidi ettevõtja) kohta ning võimaldada pidada arvestust ja teostada järelevalvet nende majandustegevuse üle.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades maaparandusseaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja täidab andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.   Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta ja kustutada andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab ja korrastab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda andmetele ligi ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.   Registri ülesehitus ja turvaklass

  (1) Registrit peetakse digitaalse andmekoguna, mis hõlmab aktuaalseid ja arhiveeritud registriandmeid.

  (2) Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE ALLIKAD 

§ 6.   Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja tegevusega seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1‒7 ja § 52 lõikes 2 nimetatud üldandmed.

  (2) Registrisse kantakse maaparandusseaduse § 36 lõikes 1 nimetatud vastutava spetsialisti kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (3) Registrisse kantakse maaparandusseaduse § 35 lõike 6 kohane vastutava spetsialisti kinnitus tema ja majandustegevusteate esitanud ettevõtja õigussuhte kohta.

  (4) Registrisse kantakse vastutava spetsialisti kohta andmed maaparandusseaduse § 36 lõike 9 alusel kehtestatud õigusakti kohase täienduskoolituse läbimise kohta.

  (5) Registrisse kantakse ettevõtja majandustegevuse registreeringu kood, mis koosneb ettevõtja registreerimise numbrist ja maaparandusalale viitavatest tähtedest järgmiselt:
  1) MU ‒ maaparanduse uurimistöid tegev ettevõtja;
  2) MP ‒ maaparandussüsteemi projekteerimistöid tegev ettevõtja;
  3) MO ‒ maaparandussüsteemi omanikujärelevalvet tegev ettevõtja;
  4) MK ‒ maaparanduse ekspertiisi tegev ettevõtja;
  5) ME ‒ maaparandussüsteemi ehitustöid tegev ettevõtja.

§ 7.   Andmed ettekirjutuse kohta

  Ettekirjutuse kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 8.   Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 9.   Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 10.   Andmekogudest saadavad andmed

  Registriandmed, mis on määratud Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks, saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

§ 11.   Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) andmed maaparandusseaduse § 36 lõikes 1 nimetatud vastutava spetsialisti kohta.

  (2) Ettevõtja heaks töötavalt vastutavalt spetsialistilt saadakse kinnitus tema ja ettevõtja õigussuhte kohta.

  (3) Registri volitatud töötlejalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 54 ja 55 nimetatud andmed;
  2) paragrahvi 6 lõikes 5 nimetatud majandustegevuse registreeringu kood.

3. peatükk REGISTRIANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 12.   Andmete registrisse kandmine ja andmete parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 57 punktides 2–5 nimetatud andmete registrisse kandjad ja maaparandusseaduse § 36 lõikes 1 nimetatud vastutavad spetsialistid.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 13.   Andmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 61 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Säilitustähtaja möödumisel registriandmed kustutatakse.

§ 14.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud kehtivad andmed on avalikud, arhiveeritud registriandmetele tagatakse avalik juurdepääs ühe aasta jooksul alates arhiveerimise kuupäevast.

  (2) Registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ja avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 15.   Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Registrina käsitatakse maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrit, mis on asutatud Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2003. a määrusega nr 178 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“.

  (2) Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruses nr 104 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul. Andmed, mille töötlemist selle määrusega ette ei nähta, kustutatakse.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json