Teksti suurus:

Riikliku alkoholiregistri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 39

Riikliku alkoholiregistri põhimäärus

Vastu võetud 11.03.2019 nr 30
RT I, 12.03.2019, 68
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on riiklik alkoholiregister (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on State Register of Alcohol.

  (3) Registri eesmärk on avaldada teavet Eestis toodetud ja Eestisse toimetatud alkoholi kohta ning võimaldada pidada arvestust ja teostada järelevalvet nimetatud alkoholi käitlemise üle.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne kanderaamat;
  2) registritoimikud.

§ 7.  Digitaalne kanderaamat

  (1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registriandmete väljastamise aja, registriandmete saaja ning riigilõivu tasumise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

  (2) Digitaalsesse kanderaamatusse registreeritakse järgmised andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotleja nimi;
  3) toote nimi;
  4) toote liik;
  5) toote nõukogu määruses 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik;
  6) tootja ja tema kontaktandmed;
  7) toote Eestisse toimetaja või vastuvõtja ja tema kontaktandmed;
  8) alkoholi etanoolisisaldus mahuprotsentides;
  9) tarbijapakendis oleva alkoholi maht;
  10) teave tarbijapakendi materjali kohta;
  11) registrikande number ja kuupäev;
  12) märge tootenäidise säilitamise, hävitamise või tagastamise kohta;
  13) märge registrikande kehtetuks tunnistamise või muutmise kohta;
  14) andmed eelmisel kalendrikuul ekspordiks, hulgimüügiks ja jaemüügiks suunatud veini partii numbrite, koguste ja saajate kohta;
  15) andmed kirjalike päringute, nende esitamise kuupäeva, esitaja, väljastatava dokumendi väljastamiskuupäeva ja päringule vastaja kohta.

§ 8.  Registritoimikud

  (1) Registritoimikud on paberkandjal või digitaalsed.

  (2) Registritoimikud jagunevad järgmiselt:
  1) registritoimikud alkoholi ja selle registrisse kandmist taotlenud ettevõtja kohta;
  2) registritoimikud registrile esitatud kirjalike päringute ja nendele antud vastuste kohta;
  3) registritoimikud väljastatud õiendite kohta;
  4) registritoimikud alkoholiseaduse § 17 lõikes 2 nimetatud aruannete kohta.

§ 9.  Registriandmete arhiveerimine ja säilitamine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse digitaalselt.

  (2) Arhiveeritud registriandmeid ja registritoimikuid säilitatakse kümme aastat arvates dokumendi saabumisest. Säilitustähtaja möödumisel registriandmed kustutatakse.

§ 10.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

§ 11.  Registrisse kantud alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistamine pakendi tagatisraha märgiga

  Registrisse kantud alkohoolset jooki, mille tarbijapakendile kantakse pakendiseaduse alusel nõutav pakendi tagatisraha märk, ei pea uuesti registrisse kandma.

§ 12.  Riiklik alkoholiregister

  (1) Registrina käsitatakse riiklikku alkoholiregistrit, mis on asutatud käesoleva seaduse § 8 lõike 2 alusel 2002. aasta 1. septembril kehtinud redaktsioonis.

  (2) Vabariigi Valitsuse 6. augusti 2002. a määruses nr 249 „Riikliku alkoholiregistri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json