Teksti suurus:

Sordiregistri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 41

Sordiregistri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 22
RT I, 12.03.2019, 57
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.03.2019RT I, 26.03.2019, 101.04.2019
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
11.03.2021RT I, 16.03.2021, 119.03.2021
17.12.2021RT I, 23.12.2021, 1201.01.2022
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 57 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on sordiregister (edaspidi register).

  (2) Registri eesmärk on tagada sordi säilitamine, kaitsealuse sordi omaniku õiguste kaitse ning tõhus järelevalve taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses sätestatud nõuete täitmise üle.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.   Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

2. peatükk Registri koosseis ja registri pidamine ning registrisse kantavad andmed ja andmete töötlemise kord 

§ 5.   Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) registriarhiiv.

§ 6.   Registriandmete kaitse

  (1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse ja käideldavuse, samuti registri pidamise ning registriandmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.

  (2) Registriandmete turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse sordi kohta järgmised andmed:
  1) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse number ning taotluse registreerimise ja avaldamise kuupäev;
  2) taotleja nimi ja kontaktandmed, registrikood või isikukood;
  3) sordi omaniku nimi ja kontaktandmed, registrikood või isikukood ning sordi omaniku õiguste omandamise viis;
  4) sordi aretaja nimi ja kontaktandmed, registrikood või isikukood, selle riigi nimi, kus sort on aretatud, ning aretajate osalusmäär sordi aretamisel;
  5) sordi esindaja nimi ja kontaktandmed, registrikood või isikukood;
  6) sordi säilitaja nimi ja kontaktandmed, registrikood või isikukood ning Euroopa Liidu ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (Organisation for Economic Co-operation and Development) kood;
  7) liigi nimetus ladina ja eesti keeles ning Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) kood;
  8) sordi aretusnumber;
  9) sordinime ettepanek ja sordinime sünonüüm koos riigi nimega;
  10) andmed kaubamärgi kohta;
  11) sordinime ettepaneku esitamise kuupäev;
  12) sordinime ettepaneku avaldamise kuupäev;
  13) sordinime kinnitamise kuupäev;
  14) sordinime kinnitamise avaldamise kuupäev;
  15) sordi kaitse alla võtmise prioriteedi määramise kuupäev;
  16) sordi tehnilise küsimustiku kohased andmed;
  161) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), artikli 13 lõikes 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne kohta;
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]
  17) sordinime ettepaneku kohta esitatud vastuväite ja sordi kaitse alla võtmise kohta esitatud vastuväite sisu ning vastuväite laekumise kuupäev;
  18) teises riigis esitatud sordikaitsetaotluse, sordilehte võtmise või patendi taotluse esitamise kuupäev ja taotluse menetluse järk, sordinimi või sordinime ettepanek;
  19) andmed sordi turustamise kohta Eestis ja välisriigis;
  20) sordi kohta sordikaitset käsitlevas valdkonnas tehtud kohtuotsuse allakirjutamise või jõustumise kuupäev ja kohtuotsuse sisu;
  21) andmed selle kohta, kas sort on geneetiliselt muundatud või mitte;
  22) sordi kasutusomadusi kirjeldavad andmed;
  221) mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne kasutusomadusi ja -valdkonda kirjeldavad andmed;
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]
  23) registreerimiskatsete toimumise järk, selle riigi nimi, kus katsed tehakse, katseasutuse nimetus ning katsete tegemise aeg ja tulemused;
  24) riiklike majanduskatsete toimumise järk ja aasta;
  25) riiklike majanduskatsete tulemused;
  26) lisakatsete tegemise aeg ja tulemused;
  27) sorditunnistuse number;
  28) kaitsealuse sordi tunnistuse number;
  29) andmed sundlitsentsi kohta;
  30) registripidaja otsus ja selle avaldamise kuupäev;
  31) laekunud riigilõivu summa ning riigilõivu maksmise alus ja laekumise kuupäev;
  32) sordi omaniku õiguste kohta esitatud apellatsiooni sisu ja kuupäev;
  33) muud asjakohased andmed sordi kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 33 nimetatud andmed võib isiku põhjendatud taotluse korral lugeda avalikustamisele mittekuuluvateks.

§ 8.   Registriandmete alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) sordi registreerimiseks, kaitse alla võtmiseks, sordilehte võtmiseks, sordi kaitse all või sordilehes hoidmise pikendamiseks esitatud taotlus;
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]
  2) sordi tehniline küsimustik;
  21) mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne toimik;
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]
  3) sordi registreerimiskatsete aruanne, sordi ametlik kirjeldus ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul kasvatamise kogemuse ülevaade;
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]
  4) riiklike majanduskatsete aruanne;
  5) lisakatsete aruanne;
  6) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa koopia või geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa koopia;
  7) sordi omandi- või esindusõigust tõendav dokument;
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]
  8) sordi kaitse alla võtmise prioriteeti tõendav dokument;
  9) registripidaja otsus;
  10) taotlejale ja asjaomastele ametkondadele väljastatud ning neilt saadud kirjalik teatis või selle koopia;
  11) sundlitsentsi koopia;
  12) sordi kohta sordikaitset käsitlevas valdkonnas tehtud kohtuotsuse väljavõte;
  13) vastuväide;
  14) sordi kohta esitatud apellatsioon;
  15) taotlusele lisatavad sordiga seotud muud asjakohased dokumendid.

  (2) Andmete registrisse kandmiseks peab alusdokumendil olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.

§ 9.   Andmete esitamine ja esitaja

  (1) Registrisse kantavad andmed esitatakse registri volitatud töötleja veebilehel näidatud aadressil paberil või digitaalselt. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

  (2) Registrisse kantavate andmete esitajad on sordi registreerimise taotleja ja Põllumajandus- ja Toiduamet. Taotlejaks ja andmete esitajaks võib olla ka:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) sordi omanik;
  2) sordi säilitaja;
  3) sordi omaniku esindaja;
  4) väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriiki pärit aretaja või sordi omaniku puhul tema volitatud esindaja Eestis;
  5) välisriigi ametkond sõlmitud rahvusvahelise lepingu kohaselt.

  (3) Registri volitatud töötleja otsuse alusel registrisse kantavad andmed loetakse esitatuks asjakohase otsuse tegemise päevast arvates.

§ 10.   Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 11.   Andmete registrisse kandmine

  (1) Andmed sordi ja selle omaniku kohta kantakse registrisse sordi registreerimise otsuse tegemise päeval.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimine, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses. Registri volitatud töötleja teavitab registri vastutavat töötlejat ebaõigete andmete esitajast.

§ 12.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registriandmete muutumise korral taotleb andmete esitaja 14 päeva jooksul andmete muutumisest teadasaamisest arvates registriandmete muutmist.

  (2) Registriandmete muutumise või registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

  (3) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamisest arvates.

  (4) Registriandmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, parandab registri volitatud töötleja iseseisvalt viie tööpäeva jooksul puuduse ilmnemisest arvates.

§ 13.   Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 14.   Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse digitaalselt.
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]

  (2) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse kümne tööpäeva jooksul andmete aktuaalsuse kadumisest arvates.

  (3) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse alaliselt.

§ 15.   Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

§ 16.   Andmete registrisse vastuvõtmine ja registriandmete väljastamine ning selle kohta arvestuse pidamine

  (1) Avalikud registriandmed väljastatakse registrist avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (2) Avalikustamisele mittekuuluvaid registriandmeid võib väljastada isikule, kelle kohta need andmed käivad, ning isikule või asutusele, kellele on andmed vajalikud seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

  (3) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise aja, andmete saaja ning riigilõivu tasumise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

  (4) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumentide kohta:
  1) järjekorranumber või kood;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) alusdokumendi väljaandmise aluseks oleva dokumendi järelevalveasutusele esitamise kuupäev.

  (5) Registriandmete väljastamisel registreeritakse:
  1) andmed saanud isiku nimi;
  2) andmete koosseis;
  3) andmete väljastamise aeg.

  (6) Registriandmetest paberil kinnitatud väljavõtte tegemise eest tasutakse riigilõivu.
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]

3. peatükk Järelevalve registri pidamise üle ja registri lõpetamine 

§ 17.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus vastavalt oma pädevusele igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet registriandmete väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduse ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puuduse määratud tähtpäevaks.

§ 18.   Registri lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määrusega nr 259 „Kaitsealuste sortide riikliku registri asutamine”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruses nr 52 „Sordiregistri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json