Teksti suurus:

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 42

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Vastu võetud 07.02.2006 nr 17
RTL 2006, 18, 319
jõustumine 26.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2009RTL 2009, 92, 133501.01.2010
28.12.2010RT I, 05.01.2011, 208.01.2011
17.02.2011RT I, 25.02.2011, 528.02.2011
04.04.2012RT I, 10.04.2012, 513.04.2012
27.02.2014RT I, 04.03.2014, 710.03.2014
20.03.2019RT I, 26.03.2019, 101.04.2019
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
11.03.2021RT I, 16.03.2021, 119.03.2021
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.
[RTL 2009, 92, 1335 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Isik, kes soovib sorti registreerida või kes taotleb sordi kaitse alla või sordilehte võtmist, esitab lisas 1 kehtestatud vormi kohase taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi registripidaja).
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Isik, kes soovib põllu- ja köögiviljakultuuri geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti registreerida või geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti sordilehte võtta, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]

  (3) Isik, kes soovib saada nõuetekohase sordikirjeldusega puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi säilitajaks, esitab registripidajale sellekohase taotluse.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

§ 3.   Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  1) sordikaitse taotlemise korral sordi omandiõigust tõendavad dokumendid;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  2) esindaja korral volitus sordi esindamise kohta;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  3) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta;
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]
  4) puuvilja- ja marjakultuuri ning dekoratiivkultuuri sordi puhul sorti iseloomustavad fotod;
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]
  5) sordikaitse taotlemise korral prioriteeti tõendav dokument;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  6) avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavad dokumendid;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  7) geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul sordikirjeldus, kasvatamise kogemuse ülevaade ja registreerimiskatsete aruanne.
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  8) [kehtetu - RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (11) Geneetiliselt muundatud organismi sisaldava sordi puhul lisatakse taotlusele valdkonna eest vastutava ministri antud geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa või Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloa number ja kuupäev.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (12) Geneetiliselt muundatud põllu-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuri sordi sordilehte võtmise korral lisatakse taotlusele geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa number ja kuupäev.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (13) Geneetiliselt muundatud põllu- ja köögiviljakultuurist ning puuvilja- ja marjakultuurist saadud toote toiduks või söödaks kasutamise korral lisatakse taotlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (EÜT L 268, 18.10.2003, lk 1–23), alusel Euroopa Komisjoni antud geneetiliselt muundatud organismi turuleviimise otsuse number.
[RT I, 25.02.2011, 5 - jõust. 28.02.2011]

  (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud tehnilise küsimustiku vormi avaldab registripidaja oma veebilehel.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud fotod ja lõigetes 12 ning 13 nimetatud dokumendi number esitatakse registripidajale esimesel võimalusel.
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]

§ 4.   Sordi registreerimise taotlemise kord

  (1) Sordi registreerimise taotlus esitatakse registripidajale allkirjastatult ühes eksemplaris kas paberkandjal või elektrooniliselt.

  (2) Sordi sordilehte kandmise taotlus esitatakse registripidajale suvikultuuri puhul hiljemalt 15. märtsiks ja talikultuuri puhul hiljemalt 15. juuliks.
[RT I, 04.03.2014, 7 - jõust. 10.03.2014]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Taotluse vorm
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

Lisa 2 Taotluse vorm
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json