Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2011, 1

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord” muutmine

Vastu võetud 01.08.2011 nr 49

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 324 lõike 4 punkti 2, § 266 lõike 4 ja § 268 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruses nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord” (RTL 2010, 2, 22; RT I 2010, 62, 452) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Põhjaveekogumite grupid ja põhjaveekogumid peamiste põhjaveekihtide järgi

(1) Kambriumi-Vendi (Cm-V) põhjaveekogumite grupi moodustavad selle määruse §-s 3 sätestatud kriteeriumide alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Kambriumi-Vendi Gdovi (Cm-V2gd) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 1);
2) Kambriumi-Vendi Voronka (Cm-V2vr) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 2);
3) Kambriumi-Vendi (Cm-V) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 3).

(2) Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) põhjaveekogumite gruppi kuulub Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 4).

(3) Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) põhjaveekogumite grupi moodustavad selle määruse §-s 3 sätestatud kriteeriumide alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Ordoviitsiumi Ida-Viru (O_viru) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 5);
2) Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini (O_pkivi) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 6);
3) Siluri-Ordoviitsiumi Läänesaarte (S-O_saared) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 7);
4) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum devoni kihtide all Lääne-Eesti alal (S-O_D-all, Lääne-Eesti ala – põhjaveekogum number 8);
5) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum devoni kihtide all Ida-Eesti alal (S-O_D-all, Ida-Eesti ala – põhjaveekogum number 9);
6) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Lääne-Eesti alal (S-O, Lääne-Eesti ala – põhjaveekogum number 10);
7) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti alal (S-O, Ida-Eesti ala – põhjaveekogum number 11).

(4) Devoni põhjaveekogumite (D) grupi moodustavad selle määruse §-s 3 sätestatud kriteeriumide alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Kesk-Alam-Devoni (D2-1) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 12);
2) Kesk-Devoni (D2) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 13);
3) Ülem-Devoni (D3) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 14).

(5) Kvaternaari (Q) põhjaveekogumite grupi moodustavad selle määruse §-s 3 sätestatud kriteeriumide alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Kvaternaari Vasavere (Q_vasav) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 15);
2) Kvaternaari Meltsiveski (Q_meltsiv) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 16);
3) Kvaternaari Männiku-Pelguranna (Q_yhend, Männiku-Pelguranna ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 17);
4) Kvaternaari Kuusalu (Q_yhend, Kuusalu ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 18);
5) Kvaternaari Võru (Q_yhend, Võru ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 19);
6) Kvaternaari Piigaste-Kanepi (Q_yhend, Piigaste-Kanepi ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 20);
7) Kvaternaari Otepää (Q_yhend, Otepää ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 21);
8) Kvaternaari Elva (Q_yhend, Elva ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 22);
9) Kvaternaari Saadjärve (Q_yhend, Saadjärve ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 23);
10) Kvaternaari Laiuse (Q_yhend, Laiuse ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 24);
11) Kvaternaari Sadala (Q_yhend, Sadala ala) põhjaveekogum (põhjaveekogum number 25).

(6) Põhjaveekogumite gruppide kaardid on esitatud selle määruse lisades 1–5.”;

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põhjaveekogumi seisundiklassi määramisel arvestatakse inimtegevuse mõju ja põhjaveekogumi hüdrogeoloogilisi tingimusi, sh põhjavee kaitstust ning põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundit.”;

3) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põhjaveekogumite seisundiklassid määratakse uuesti iga kuue aasta järel.”;

4) paragrahvi 11 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv „70%” arvuga „80%”;

5) paragrahvi 12 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Saasteaine Ühik Saasteaine sisalduse läviväärtus põhjavees Põhjaveekogumi number, millele läviväärtust kohaldatakse
Ühealuselised fenoolid µg/l 1 5, 6, 16
Naftasaadused µg/l 20 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Benseen µg/l 1 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
Summa PAH µg/l 0,1 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
SO4 mg/l 250 6
Cl mg/l 250 2, 3
Cl mg/l 350 1

6) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhjaveekogumi koguseline seisundiklass on hea, kui vaadeldava põhjaveekogumi osas on täidetud järgmised tingimused:
1) aasta keskmine põhjaveevõtu hulk on väiksem kinnitatud põhjaveevarust või vesikonna veemajanduskava koostamise käigus määratud põhjaveekogumi looduslikust ressursist;”;

7) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) põhjaveekogumite koguselise seisundi seirevõrgu vaatluspunktides ei esine inimtegevusest tingitud põhjaveetaseme alanemist määral, mis põhjustab põhjavee liigvähendamist.”;

8) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põhjaveekogumi koguseline seisundiklass on halb, kui vaadeldav põhjaveekogum ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele.”;

9) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Põhjaveekogumite seisundi hinnangu koostamise tähtaeg

Käesoleva määruse kohane põhjaveekogumite seisundi hinnang koostatakse hiljemalt 2013. a 31. detsembriks ja seejärel iga kuue aasta tagant.”;

10) määruse lisad 1–5 asendatakse uute lisadega (lisatud).

Keit Pentus
Minister

Kristina Grau
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json