Teksti suurus:

Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2011, 4

Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus1
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

Vastu võetud 09.09.2010 nr 49
RT I 2010, 65, 484
jõustumine 18.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.08.2011RT I, 04.08.2011, 207.08.2011

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 265 lõigete 10 ja 11 alusel.
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused;
  2) pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid;
  3) keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus.
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

§ 11.   Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees

  Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees on järgmised:

Nr Aine nimetus CAS
number1
Ohtliku aine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
maismaa
pinnavees2
µg/l
Ohtliku aine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
muus
pinnavees
µg/l
1 Akrüülamiid 79-06-1 0,1 0,1
2 Arseen ja selle ühendid3 7440-38-2 10 10
3 Baarium ja selle ühendid3 7440-39-3 50 50
4 Dimetüülnaftaleen4 1 1
5 Fluoriidid4   1,5 1,5
6 Kahealuselised fenoolid4 10 10
7 Ksüleenid2 10 10
8 Naftasaadused (C10–C40 süsivesinikud)4 10 10
9 Polükloreeritud bifenüülid (PCB)4 1336-36-3 0,5 0,5
10 Tina ja selle ühendid3 7440-31-5 3 1,5
11 Tolueen 108-88-3 0,05 0,04
12 Tsink ja selle ühendid3 7440-66-6 10 5
13 Tsüaniid (üld) 57-12-5 100 50
14 Vask ja selle ühendid3 7440-50-8 15 5
15 Ühealuselised fenoolid4 1 1
16 Üldkroom3 7440-47-3 5 5

Tabeli märkused:
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Maismaa pinnavesi on jõed, järved ning nendega seotud tehisveekogud ja tugevasti muudetud veekogud.
3 Metalli keskkonna kvaliteedi piirväärtus on metalli kontsentratsioon lahuse faasis, st filtreeritud või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga töödeldud veeproovis, kui filtri poori suurus on 0,45 µm.
4 Ohtlike ainete rühma keskkonna kvaliteedi piirväärtus on selle rühma üksikute ainete kontsentratsiooni summaarne piirväärtus, kui ei ole sätestatud teisiti.

[RT I, 04.08.2011, 1 - jõust. 07.08.2011]

§ 2.   Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees

  Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees on järgmised:

Nr Aine nimetus CAS
number1
Aasta
keskmine
piirväärtus2
maismaa
pinnavees3
µg/l
Aasta
keskmine
piirväärtus
muus
pinnavees
µg/l
Suurim
lubatud
piirväärtus
maismaa
pinnavees
µg/l
Suurim
lubatud
piirväärtus
muus
pinnavees
µg/l
1 Alakloor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
2 Antratseen 120-1-7 0,1 0,1 0,4 0,4
3 Atrasiin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
4 Benseen 71-43-2 10 8 50 50
5 Bromodifenüüleeter4 32534-81-9 0,0005 0,0002 Ei kohaldata Ei kohaldata
6 Kaadmium ja selle ühendid (olenevalt vee kareduse klassist)5 7440-43-9 ≤0,08
(1. klass)
0,08
(2. klass)
0,09
(3. klass)
0,15
(4. klass)
0,25
(5. klass)
0,2 ≤0,45
(1. klass)
0,45
(2. klass)
0,6
(3. klass)
0,9
(4. klass)
1,5
(5. klass)
≤0,45
(1. klass)
0,45
(2. klass)
0,6
(3. klass)
0,9
(4. klass)
1,5
(5. klass)
6a Süsiniktetrakloriid6 56-23-5 12 12 Ei kohaldata Ei kohaldata
7 C10–13-kloroalkaanid 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
8 Klorofenvinfoss 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
9 Kloropürifoss (etüülkloropürifoss) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
9a Tsüklodieenpestitsiidid:
aldriin6
dieldriin6
endriin6
isodriin6

309-00-2 
60-57-1 
72-20-8 
465-73-6 
∑=0,01 ∑=0,005 Ei kohaldata Ei kohaldata
9b DDT kokku6, 7 Ei kohaldata 0,025 0,025 Ei kohaldata Ei kohaldata
Para-para-DDT6 50-29-3 0,01 0,01 Ei kohaldata Ei kohaldata
10 1,2-dikloroetaan 107-06-2 10 10 Ei kohaldata Ei kohaldata
11 Diklorometaan 75-09-2 20 20 Ei kohaldata Ei kohaldata
12 Di(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 Ei kohaldata Ei kohaldata
13 Diuroon 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
14 Endosulfaan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
15 Fluoranteen 206-44-0 0,1 0,1 1 1
16 Heksaklorobenseen 118-74-1 0,018 0,018 0,05 0,05
17 Heksaklorobutadieen 87-68-3 0,18 0,18 0,6 0,6
18 Heksaklorotsükloheksaan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
19 Isoproturoon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
20 Plii ja selle ühendid 7439-92-1 7,2 7,2 Ei kohaldata Ei kohaldata
21 Elavhõbe ja selle ühendid 7439-97-6 0,058 0,058 0,07 0,07
22 Naftaleen 91-20-3 2,4 1,2 Ei kohaldata Ei kohaldata
23 Nikkel ja selle ühendid 7440-02-0 20 20 Ei kohaldata Ei kohaldata
24 Nonüülfenool (4-nonüülfenool) 104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0
25 Oktüülfenool (4-(1,1',3,3'-tetrametüülbutüül)fenool) 140-66-9 0,1 0,01 Ei kohaldata Ei kohaldata
26 Pentaklorobenseen 608-93-5 0,007 0,0007 Ei kohaldata Ei kohaldata
27 Pentaklorofenool 87-86-5 0,4 0,4 1 1
28 Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH)1010 Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata
Benso(a)püreen 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1
Benso(b)fluoranteen 205-99-2 ∑=0,03 ∑=0,03 Ei kohaldata Ei kohaldata
Benso(k)fluoranteen 207-08-9
Benso(g,h,i)perüleen 191-24-2 ∑=0,002 ∑=0,002 Ei kohaldata Ei kohaldata
Indeno(1,2,3-cd)püreen 193-39-5
29 Simasiin 122-34-9 1 1 4 4
29a Tetrakloroetüleen6 127-18-4 10 10 Ei kohaldata Ei kohaldata
29b Trikloroetüleen6 79-01-6 10 10 Ei kohaldata Ei kohaldata
30 Tributüültina ühendid (tributüültinakatioon) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
31 Triklorobenseenid 12002-48-1 0,4 0,4 Ei kohaldata Ei kohaldata
32 Triklorometaan 67-66-3 2,5 2,5 Ei kohaldata Ei kohaldata
33 Trifluraliin 1582-09-8 0,03 0,03 Ei kohaldata Ei kohaldata

Tabeli märkused:
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seda piirväärtust kõikide isomeeride summaarse kontsentratsiooni suhtes.
3 Maismaa pinnavesi on jõed, järved ning nendega seotud tehisveekogud ja tugevasti muudetud veekogud.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete nimistu ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, loetletud bromodifenüüleetrite hulka kuuluvatest prioriteetsetest ainetest kehtestatakse piirväärtused üksnes derivaatidele numbriga 28, 47, 99, 100, 153 ja 154.
5 Kaadmiumi ja selle ühendite keskkonna kvaliteedi piirväärtused sõltuvad vee karedusest. Vee kareduse klassidele vastab kaltsiumkarbonaadi sisaldus vees järgmiselt: 1. klass: 40 mg CaCO3/l; 2. klass: 40 kuni 50 mg CaCO3/l; 3. klass: 50 kuni 100 mg CaCO3/l; 4. klass: 100 kuni 200 mg CaCO3/l ja 5. klass: ≥200 mg CaCO3/l.
6 Ei ole prioriteetne aine, vaid kuulub muude saasteainete hulka, mille keskkonna kvaliteedi piirväärtused on identsed nendega, mis olid sätestatud EL õigusaktides, mida kohaldati enne 13. jaanuari 2009 (82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ ja 86/280/EMÜ).
7 DDT üldkontsentratsioon on isomeeride 1,1,1-trikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaani (CAS number 50-29-3; EL number 200-024-3), 1,1,1-trikloro-2-(o-klorofenüül)-2-(p-klorofenüül)etaani (CAS number 789-02-6; EL number 212-332-5), 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etüleeni (CAS number 72-55-9; EL number 200-784-6) ja 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaani (CAS number 72–54-8; EL number 200-783-0) summa.
8 Kui aine keskkonna kvaliteedi piirväärtuse vees asemel on kehtestatud aine keskkonna kvaliteedi piirväärtus vee-elustikus, tuleb juhinduda viimasena nimetatud piirväärtusest.
9 Polüaromaatsete süsivesinike (PAH) hulka kuuluvate prioriteetsete ainete rühma osas tuleb järgida iga üksiku aine kontsentratsiooni kohta kehtestatud piirväärtusi, st benso(a)püreeni keskkonna kvaliteedi piirväärtust, benso(b)fluoranteeni ja benso(k)fluoranteeni keskkonna kvaliteedi piirväärtuste summat ning benso(g,h,i)perüleeni ja indeno(1,2,3-cd)püreeni keskkonna kvaliteedi piirväärtuste summat.

§ 3.   Pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid

  (1) Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi aasta keskmine piirväärtus tähendab eri aegadel veekogu igas esinduslikus seirepunktis ühe kalendriaasta jooksul mõõdetud nende ainete kontsentratsioonide aritmeetilist keskmist.

  (2) Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi suurim lubatud piirväärtus tähendab veekogu esinduslikes seirepunktides mõõdetud nende ainete kontsentratsiooni.

  (3) Seiretulemuste keskkonna kvaliteedi suurimale lubatud piirväärtusele vastavuse hindamisel võib usaldusväärsuse ja täpsuse tagamiseks kasutada statistilisi meetodeid.

  (4) Käesolevas määruses sätestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi määratakse üldkontsentratsioonina veeproovi üldmahus, välja arvatud kaadmiumi, plii, elavhõbeda ja nikli (edaspidi metallid) korral. Metallide kontsentratsiooni määratakse metalli lahuse faasis filtreeritud veeproovis, kus filtri poori suurus on 0,45 µm, või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga töödeldud veeproovis.

  (5) Seiretulemuste vastavuse hindamisel keskkonna kvaliteedi piirväärtustele võib arvesse võtta:
  1) looduslikke taustakontsentratsioone, kui need on kõrged ning takistavad metallide ning nende ühendite kontsentratsiooni keskkonna kvaliteedi piirväärtusele vastavuse saavutamist;
  2) vee karedust, pH taset ja muid vee kvaliteedi näitajaid, mis mõjutavad metallide omastatavust elustiku poolt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aritmeetiline keskmine arvutatakse ning käesolevas määruses sätestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi kohaldatakse kooskõlas «Veeseaduse» alusel kehtestatud veeuuringute tegemise nõuetega.

§ 31.   Ohtlike ainete piirkontsentratsioonid vee-elustikus

  (1) Ohtlike ainete piirkontsentratsioonid vee-elustiku koe märgkaalus on järgmised:
  1) elavhõbe ja selle ühendid 20 µg/kg;
  2) heksaklorobenseen 10 µg/kg;
  3) heksaklorobutadieen 55 µg/kg.

  (2) Analüüsimiseks valitakse sõltuvalt analüüsimetoodikast sobivaim indikaatorliik kalade, molluskite, koorikloomade või muu vee-elustiku hulgast.
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73), muudetud direktiividega 2008/32/EÜ, 2008/105/EÜ ja 2009/31/EÜ;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/11/EÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta (ELT L 64, 04.03.2006, lk 52–59);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97).

/otsingu_soovitused.json