Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2015, 3

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 30.07.2015 nr 82

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „kehakultuur” sõnaga „liikumisharrastus” vastavas käändes;

2) punkti 9 alapunkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

„41) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes ning juhib siseauditiosakonna juhataja kaudu siseauditiosakonna tööd;”;

3) punkti 9 alapunkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) võib moodustada nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra või volitab selleks kantslerit;”;

4) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu kommunikatsiooniosakonna, finantsosakonna, infotehnoloogia osakonna, välissuhete osakonna, üldosakonna ning õigus- ja varahaldusosakonna tööd ning asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;”;

5) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

17. Ministeeriumi koosseisus on nelja asekantsleri ametikohad: spordi asekantsler, kunstide asekantsler, kultuuriväärtuste asekantsler ja kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.”;

6) punkt 194 tunnistatakse kehtetuks;

7) punkti 22 alapunkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) kirjutab vastavalt osakonna põhimäärusele alla informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti.”;

8) punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

26. Ministeeriumi osakonnad on:
1) finantsosakond;
2) infotehnoloogia osakond;
3) kommunikatsiooniosakond;
4) kultuurilise mitmekesisuse osakond;
5) kultuuriväärtuste osakond;
6) kunstide osakond;
7) siseauditiosakond;
8) spordiosakond;
9) välissuhete osakond;
10) õigus- ja varahaldusosakond;
11) üldosakond.”;

9) punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

27. Osakondade põhiülesanded on:
1) finantsosakonnal – strateegilise planeerimise koordineerimine ja toetamine ministeeriumi valitsemisalas, ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamine, kontroll eelarvevahendite sihipärase kasutamise üle, ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine, ministeeriumi kui struktuurivahendite rakendusasutuse ülesannete täitmise koordineerimine ning ministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevuse koordineerimine;
2) infotehnoloogia osakonnal – ministeeriumi ja tema valitsemisala infotehnoloogiapoliitika väljatöötamine ja rakendamise koordineerimine;
3) kommunikatsiooniosakonnal – ministeeriumi välis- ja sisekommunikatsiooni alase tegevuse kavandamine ja korraldamine, valitsemisala kommunikatsioonitöö toetamine;
4) kultuurilise mitmekesisuse osakonnal – tingimuste loomine Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks ning nende lõimumiseks Eesti ühiskonda, samuti väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine;
5) kultuuriväärtuste osakonnal – raamatukogunduse, rahvakultuuri, muuseumide ja muinsuskaitse tegevuste koordineerimine ning ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, et luua tingimused kultuuripärandi hoidmiseks ja väärtustamiseks;
6) kunstide osakonnal – audiovisuaalmeedia ja -kunstide, etenduskunstide, muusika ja kontserttegevuse, kirjanduse ja kirjastustegevuse, arhitektuuri ja disaini, kunsti ning loomemajanduse probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
7) siseauditiosakonnal – sõltumatu hinnangu andmine ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrolli, aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse kohta ning õigeaegne ja objektiivne teabe tagamine kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumiste ning ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe põhimõtete rikkumise kohta;
8) spordiosakonnal – spordi ja liikumisharrastuse arendamise tagamiseks tingimuste loomine ja spordivaldkonna toetamine, valdkonna probleemide analüüsimine ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
9) välissuhete osakonnal – eesti kultuuri tutvustamise korraldamine maailmas, selle rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, kultuurialase välissuhtluse institutsionaalse võrgustiku arendamine ning kultuurisuhete arendamise koordineerimine teiste riikidega, välissuhete korraldamine nii Eesti kui ka välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute ettevalmistamine ning sõlmimise korraldamine, nende lepingute täitmise kontroll ning rahvusvahelistes kultuuriprogrammides osalemise analüüsimine ja kontrollimine;
10) õigus- ja varahaldusosakonnal – ministeeriumi õigusteenindamine ja õigusloome koordinatsioon ning ministeeriumi valitsemisala õigusteeninduse ja õigusloome koordineerimise ühtlustamine, ministeeriumi valitsemisala asutuste riigivaraga seotud küsimuste lahendamine;
11) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine, ministeeriumi haldus-, majandus- ja transporditööde korraldamine, ministeeriumi riigivaraga seotud küsimuste lahendamine, ministeeriumi personalitöö ja koolitustegevuse korraldamine ning valitsemisala asutuste dokumendihalduse ja asjaajamise, personalitöö ning koolitustegevuse koordineerimine.
Osakondade täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimääruses.”;

10) punkt 45 sõnastatakse järgmiselt:

45. Ministeeriumil on oma nimega dokumendiplangid, mille kujunduselemendina kasutatakse väikese riigivapi kujutist.”;

11) punkt 46 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Indrek Saar
Kultuuriminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json