Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määruse nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2015, 15

Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määruse nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 31.07.2015 nr 77

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 122 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 8. juuni 2010. a määrust nr 68 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „kolmas” sõnaga „viies”;

2) paragrahvi 2 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.”;

3) paragrahvi 2 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „tähtajal ja”;

4) paragrahvi 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja igal järgneval äriplaanis kajastatud aastal suurem kui 2400 eurot.”;

5) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud juhul, kui ta esitab nimetatud dokumendid riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (e-PRIA) kaudu”;

6) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse pärast sõna „hindamiskriteeriumi” number „5” numbriga „4”;

7) paragrahvi 7 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Kui omandatud ettevõtte müügitulu vastab lõike 2 sissejuhatavas lauses sätestatud tingimustele ja taotleja soovib saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 5 või 6 põhjal, kuid ei soovi saada hindepunkte lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 4 põhjal, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendid.”;

8) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusi hinnatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 2 alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumite põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 kohaselt.”;

9) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet ja kui kõik nõuetele vastavad taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 1 alusel.”;

10) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.”;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Minimaalne hindepunktide summa on sätestatud lisa 4 punktis 7.1.”;

13) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) PRIA teeb lõigetes 1 ja 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 4 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.”;

14) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja igal järgneval äriplaanis kajastatud aastal suurem kui 2400 eurot;”;

15) paragrahvi 13 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „ning täitmata müügitulu osatähtsusest § 4 punktis 5 sätestatud nõuete osalise täitmise korral”;

16) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 9 asendatakse number „6” numbriga „5”;

17) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumi 6 põhjal hindepunktide saamise korral tegelema vähemalt viis majandusaastat taotluse esitamise aastast arvates puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega, mille puhul iga-aastane müügitulu nimetatud omatoodetud põllumajandussaaduste kasvatusest või nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügist kas koos või eraldi moodustab üle 50% omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulust.”;

18) 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 16. Määruse rakendamine

(1) Enne 2015. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes ei kohaldata § 13 lõike 1 punkti 3.

(2) Enne 2015. aastat toetust taotlenud toetuse saaja peab lisaks § 13 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4−9 sätestatule tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem kui 2400 eurot ning taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

(3) Enne 2015. aastat toetust taotlenud toetuse saaja puhul lähtutakse § 13 lõike 1 punktis 6 sätestatud tagasimakstava toetuse suuruse arvutamisel lisaks lõikes 2 sätestatud nõuete osalise täitmise korral täitmata müügitulu osatähtsusest.”;

19) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 4 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json