Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2017, 1

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.07.2017 nr 56

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laboratoorium asub Tartus. Laboratooriumi postiaadress on Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu. Väljaspool laboratooriumi asukohta asuvate struktuuriüksuste postiaadressid on järgmised:
1) Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi postiaadress on Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
2) Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi postiaadress on Kohtu 16, 93812 Kuressaare.

(2) Laboratooriumi toidumikrobioloogia osakonna ja andmetöötluse osakonna nende töötajate töökohtade asukoha postiaadress, mis ei asu laboratooriumis, on C. T. von Neffi 2, Piira, Vinni, 46607 Lääne-Virumaa.”;

2) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) koordineerib, suunab, kontrollib ja analüüsib struktuuriüksuse juhi kaudu temale alluva toidumikrobioloogia osakonna, keemia osakonna ja instrumentaalanalüüsi osakonna tööd, korraldab nimetatud osakondade koostööd ning vastutab ülesannete tõhusa ja kvaliteetse täitmise eest;”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 21 järgmiselt:

„21) instrumentaalanalüüsi osakond;”;

4) paragrahvi 11 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Keemia osakonna ülesanded on:
1) teha toidu, vee, sööda ja alkoholi keemilisi analüüse;
2) teha ning koordineerida toidu ja joogivee organoleptilist hindamist;
3) täita osakonna tegevusvaldkonnas volitatud laboratooriumi ülesandeid.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Instrumentaalanalüüsi osakond

Instrumentaalanalüüsi osakonna ülesanded on:
1) teha gaasi- ja vedelikkromatograafilisi analüüse toidu, sööda, vee ja alkoholi koostise, kvaliteedi ning ohutuse kindlakstegemiseks;
2) teha analüüse keemiliste elementide, sealhulgas raskemetallide sisalduse määramiseks;
3) teha analüüse veterinaarravimijääkide ja hormoonide sisalduse määramiseks;
4) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.”;

7) paragrahvi 15 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 16 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 22 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

Jaak Aab
Riigihalduse minister maaeluministri ülesannetes

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json