Teksti suurus:

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 153

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.07.2022

§ 1.  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Laevapiletile kantavate andmete loetelu ja selle väljastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) seaduse 2. osa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. osa
LAEVAREGISTRID JA ANDMEKOGUD
”;

3) seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu

Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse kantakse andmed valitsusasutuste kasutusse antud riigile kuuluvate laevade kohta, mis on ette nähtud valitsusasutuste haldusülesannete täitmiseks, ja riigivara valitseja kohta.”;

4) paragrahvi 35 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 35. Riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse laev ning Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõiduk”;

5) paragrahvi 35 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõiduki andmed kantakse üksnes Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registrisse.”;

6) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevat paragrahvi ei rakendata riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu ning Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri puhul.”;

7) seaduse 2. osa täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

61. peatükk
LAEVADE INFOSÜSTEEM

§ 361. Laevade infosüsteem

(1) Laevade infosüsteem on andmekogu, mille eesmärk on:
1) arvestuse pidamine ja järelevalve teostamine esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevade üle;
2) arvestuse pidamine ja järelevalve teostamine riigihaldusülesandeid täitvate laevade üle;
3) meresõiduohutuse seaduse § 752 lõikes 1 nimetatud andmete töötlemine.

(2) Laevade infosüsteemi vastutav töötleja on Transpordiamet.

(3) Laevade infosüsteemis peetakse järgmisi andmekogusid:
1) esimene laevapereta prahitud laevade register;
2) teine laevapereta prahitud laevade register;
3) riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu;
4) laevade järelevalve andmekogu.

(4) Laevade infosüsteemi kantakse:
1) käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud andmed;
2) käesoleva seaduse § 93 lõikes 1 nimetatud andmed;
3) meresõiduohutuse seaduse § 752 lõikes 1 nimetatud andmed.

(5) Laevade infosüsteemi kantavate andmete täpsem koosseis ja nende säilitamise tähtaeg sätestatakse käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud laevade infosüsteemi põhimääruses.

(6) Isikuandmeid säilitatakse kuni laeva kustutamiseni laevade infosüsteemis peetavast andmekogust.

(7) Laevade infosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, milles sätestatakse:
1) infosüsteemi pidamine, sellele juurdepääs, andmevahetus teiste andmekogudega ja andmete säilitamine;
2) infosüsteemis peetavate andmekogude koosseisud;
3) andmete esitamine andmekogudesse ja andmete töötlemine.”;

8) seaduse 2. osa täiendatakse 71. peatükiga järgmises sõnastuses:

71. peatükk
KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU VEESÕIDUKITE REGISTER

§ 772. Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite register

(1) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks kasutatavate veesõidukite ning nende meresõidukõlblikkuse või sõidukõlblikkuse üle arvestuse pidamine.

(2) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri vastutav töötleja on Kaitsevägi.

(3) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri asutab ning selle põhimääruse kehtestab riigikaitse korraldamise valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõiduki käitamiseks kannab volitatud töötleja selle andmed registrisse.”;

9) paragrahvi 91 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Transpordiametil on õigus laeva registreerimisest keelduda järgmistel juhtudel:
1) laev on saanud sadamasse sisenemise keelu;
2) laeva on kinni peetud sadamariigi kontrolli poolt;
3) laeva eelneva kolme aasta tehniliste ülevaatuste ja laevakontrolli tulemuste põhjal on vähemalt ühes laevakontrolli aktis märgitud rohkem kui viis puudust;
4) laev ei läbi käesoleva seaduse § 921 kohast tehnilist lisaülevaatust;
5) laevapereta prahitud laeva omanikku või prahtijat on karistatud teo eest, mis on Eesti karistusseadustiku kohaselt esimese astme kuritegu;
6) laevapereta prahitud laeva omanik või prahtija on finantssanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses või laeva registreering esimeses või teises laevapereta prahitud laevade registris rikub muul viisil rahvusvahelist sanktsiooni;
7) vastutav isik ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.”;

10) paragrahvi 93 lõige 3 ja § 97 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 51 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Eesti kodanikule või Eestis elamisluba või elamisõigust omavale välismaalasele või kodakondsuseta isikule või isikule, kellel on kehtiv e-residendi digitaalne isikutunnistus, kes on läbinud käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud õigusakti kohase koolituse ja meresõidupraktika ning omandanud asjakohase kutse välisriigis, mille meremeeste väljaõppe korraldus on IMO ja Euroopa Liidu poolt tunnustatud, tegutsevas või tegutsenud mereõppeasutuses.”;

2) paragrahvi 20 lõiget 56 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) isikutel, kellel on kehtiv e-residendi digitaalne isikutunnistus, on enne käesolevas lõikes nimetatud hindamisi läbitud erialane täiendusõpe;”;

3) paragrahvi 752 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevade järelevalve andmekogu pidamise eesmärk on talletada elektrooniliselt, süstematiseerida ja asjaomaste asutuste vahel vahetada järgmisi andmeid ning koostada neist ülevaateid:
1) Eestis registreeritud veesõidukite meresõiduohutuse, sisevetel sõidu ohutuse, turvalisuse nõuetele vastavuse ning laevapere liikmete töö- ja elamistingimuste nõuetele vastavuse andmed;
2) reederi meresõiduohutusalased andmed;
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud andmete alusel Transpordiameti tehtava auditeerimise, ülevaatuse ja riikliku järelevalve menetluse andmed.”;

4) paragrahvi 752 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Laevade järelevalve andmekogu peetakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 361 lõike 7 alusel loodud laevade infosüsteemis.”;

5) paragrahvi 752 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json