Teksti suurus:

Riigihangete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 155

Riigihangete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

Riigihangete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 95 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kellega hankelepingu sõlmimine rikuks rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.”;

2) paragrahvi 95 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõiget 1” tekstiosaga „lõike 1 punkte 1–4”;

3) paragrahvi 96 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hankija kontrollib käesoleva seaduse § 95 lõike 1 punktis 5 sätestatud kõrvaldamise alust pakkuja või taotleja kinnituse alusel. Hankija võib põhjendatud kahtluse korral nõuda pakkujalt või taotlejalt täiendavate andmete või tõendite esitamist, mis võimaldavad kõrvaldamise alust kontrollida.”;

4) paragrahvi 96 lõikes 31 asendatakse tekstiosa „2 ja 3” tekstiosaga „2–3”;

5) paragrahvi 97 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „5 ning”;

6) paragrahvi 114 lõiget 21 täiendatakse pärast sõna „rahvusvahelist” sõnadega „või Vabariigi Valitsuse”;

7) paragrahvi 124 lõike 1 punkti 21 täiendatakse pärast sõna „alus” sõnadega „või hankelepingu täitmise jätkamine rikuks rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses”;

8) paragrahvi 2192 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Riigihanked, mida alustati enne käesoleva lõike jõustumist, viiakse lõpuni, lähtudes käesoleva lõike jõustumise ajal jõustuvast käesoleva seaduse redaktsioonist.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json