Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.08.2022, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.08.2022 otsus nr 157

Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.07.2022

Rahvastikuregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 75 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduse 11. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

11. peatükk
Elukoha andmete muutmine rahvastikuregistris kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel
”;

3) seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 871 järgmises sõnastuses:

§ 871. Elukoha andmete kehtivuse lõpetamine kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus võib algatada isiku elukoha andmete kehtivuse lõpetamise, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) isiku elukoha aadress on rahvastikuregistris linna ja linnaosa või valla täpsusega;
2) isik ei viibi kohaliku omavalitsuse üksusele teadaolevalt nende territooriumil ega mujal Eestis;
3) isiku viibimiskohana ei ole rahvastikuregistrisse kantud käesoleva seaduse § 96 lõikes 1 nimetatud viibimiskoha andmeid.

(2) Kui isikut ei ole teavitatud muul moel, teavitab kohaliku omavalitsuse üksus teda tema elukoha andmete kehtivuse lõpetamisest avalikult ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teadaande avaldamise põhjus, isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg.

(3) Kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus pärast tema teavitamist või 30 päeva pärast Ametlikes Teadaannetes teate avaldamist, välja arvatud juhul, kui selgub, et isik viibib Eestis.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 1102 järgmises sõnastuses:

§ 1102. Asustusüksuse täpsusega elukoha andmete kehtivuse lõpetamine kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel

Kui enne käesoleva seaduse jõustumist on isiku elukoha andmed kantud rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel asustusüksuse täpsusega, võib kohaliku omavalitsuse üksus lõpetada isiku elukoha andmete kehtivuse kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel vastavalt käesoleva seaduse §-s 871 sätestatule.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json