Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 “Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2012, 1

Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 “Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 27.08.2012 nr 73

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määrust nr 80 “Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 10.08.2011, 3) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu “tunnistamise kord” tekstiosaga “ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava)”;

3) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

“41) kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud kavandatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis;”;

4) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud § 161 lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhul;”;

5) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja:

1) teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlbliku kulu maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

2) teeb ülejäänud investeeringu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014. aastal;

3) esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta.

(2) Kui toetuse saaja on investeeringu tegemist alustanud, kuid lõike 1 punktis 1 nimetatud mahus investeeringu tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, esitab ta lõike 1 punktis 1 nimetatud tähtajal koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega tõendid toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu esinemise ja lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtajal kogu investeeringu tegemise võimalikkuse kohta.

(3) Kui investeeringu senise tegemise asjaolusid ja toetuse saaja olukorda hinnates on PRIA veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtajal ei ole võimalik, muudab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 kohaselt taotluse rahuldamise otsust või jätab sama seaduse § 62 lõike 5 alusel toetuse välja maksmata ja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

(4) Toetuse saaja on kohustatud:

1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;

3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;

4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;

5) säilitama § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee puhul biomassi töötlemiseks või bioenergia tootmiseks vajaliku hoone sihtotstarvet, millele juurdepääsuks tee ehitati, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Tegevustega seotud muudatused

(1) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 5 lõike 1 punktides 3–6 nimetatud tegevuste puhul taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab määruse §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud eesmärkidele.

(2) Lõikes 1 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga PRIAle:

1) investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjenduse;

2) paragrahvis 7 sätestatud nõuetele vastava ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakirja või kolme pakkuja hinnapakkumuste ärakirjad;

3) kolme hinnapakkumuse puhul lisas 3 toodud vormi kohase hinnapakkumuste võrdlustabeli, milles väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud;

4) ühiselt taotlemise korral kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud asendatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis.

(3) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 5 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuste puhul taotluses märgitud ehitustööde asemel teha teisi ehitustöid, mis vastavad määruse §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet.

(4) Lõikes 3 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga PRIAle lisas 7 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate.”;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Paragrahvi 161 lõigete 1 ja 3 kohaselt asendatud investeeringuobjekti või ehitustööde osas makstakse toetust §-s 8 sätestatud määral ja suuruses, kuid mitte rohkem kui taotluse rahuldamise otsuses määratud ulatuses.”;

8) paragrahvi 181 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.”;

9) paragrahvi 181 lõiked 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 181 lõikes 5 asendatakse tekstiosa “Lõikes 4 nimetatud” tekstiosaga “Paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike”;

11) paragrahvi 181 lõikest 6 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

12) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 16 lõigetes 1–3 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes. Nimetatud juhul teeb toetuse saaja investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIAle kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.

(2) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja, kelle kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, võib üks kord ühe taotluse kohta taotleda investeeringu tegemise kaheaastase tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra, kuid mitte rohkem kui 31. detsembrini 2014. aastal, kui investeeringu tähtaegset tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, ning investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamine ei kahjusta investeeringu eesmärki ega investeeringuobjekti sihipärast kasutusele võtmist.

(3) Lõikes 2 nimetatud tähtaja pikendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle avalduse, milles märgib investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamist tingiva asjaolu ning põhjendab investeeringu tegemise tähtaja pikendamise vajalikkust.

(4) PRIA otsustab investeeringu tegemise tähtaja pikendamiseks nõusoleku andmise 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Põhjendatud juhul võib PRIA nõustuda tähtaja pikendamisega, kui investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähem kui 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.”;

13) määruse lisad 1, 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) määrust täiendatakse lisaga 7 (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Bioenergia tootmise investeeringutoetuse avaldus

Lisa 3 Bioenergia tootmise investeeringutoetuse hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 4 Bioenergia tootmise investeeringutoetuse taotluste hindamise kriteeriumid

Lisa 7 Investeeringuobjektiga seotud toetatavate tegevuste muudatuste ülevaade

/otsingu_soovitused.json