Teksti suurus:

Demineerimistöödega seotud päästeametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Demineerimistöödega seotud päästeametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2015, 1

Demineerimistöödega seotud päästeametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Vastu võetud 01.09.2015 nr 43

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 73 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse demineerimistöödega seotud päästeametniku daktüloskopeerimise ja temalt DNA-proovi võtmise kord ning daktüloskopeerimisel saadud andmete riiklikule sõrmejälgede registrile ja DNA-proovi riiklikule DNA-registrile edastamise kord.

  (2) Päästeametnik daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov politsei ametiruumis.

  (3) Päästeametniku daktüloskopeerib ja temalt võtab DNA-proovi Politsei- ja Piirivalveameti kriminalist või muu vastavate oskustega isik.

  (4) Päästeametnik daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov 30 päeva jooksul päästeametniku vastavale ametikohale nimetamisest arvates.

  (5) Enne päästeametniku daktüloskopeerimist ja temalt DNA-proovi võtmist selgitatakse talle daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise eesmärki, õiguslikku alust ja kohaldamise viisi.

  (6) Päästeametniku daktüloskopeerimisel ja temalt DNA-proovi võtmisel on identifitseerimistunnuseks tema ees- ja perekonnanime ning isikukoodi asemel päästeametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus.

§ 2.   Daktüloskopeerimine

  (1) Daktüloskopeerimine käesoleva määruse tähenduses on päästeametnikult tema mõlema käe sõrmejälgede ning peopesajälgede ja kirjutaja-peopesajälgede võtmine.

  (2) Daktüloskopeerimisel saadud andmed kantakse kohtuekspertiisiseaduse § 94 lõike 4 alusel kehtestatud sõrmejälgede kaardi vormile.

  (3) Sõrmejälgede kaardile jälgede võtmiseks kasutatakse sõrmejäljepastat ja -rullikut või spetsiaalset sõrmejäljepatja.

  (4) Sõrmejälgede kaardi esimesele küljele võetakse vastavatesse lahtritesse kindlaksmääratud järjestuses isiku sõrmejäljed pöörates ja kontrolljäljed vajutades ning sõrmejälgede kaardi tagumisele küljele peopesajäljed ja kirjutaja-peopesajäljed vajutades.

  (5) Enne jälgede võtmist võib isiku käte naha papillaarkurrustikku töödelda jäljekujutise kvaliteeti parandavate vahenditega.

  (6) Võetud jäljekujutis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema terviklik ja kontrastne;
  2) kajastama võimalikult maksimaalselt sõrme esimese lüli ja peopesa naha papillaarkurrustiku ala;
  3) kujutis ei tohi olla määrdunud ega libisenud.

§ 3.   Daktüloskopeerimisel saadud andmete edastamine

  Politsei- ja Piirivalveamet edastab daktüloskopeerimisel saadud andmed 30 päeva jooksul päästeametniku daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse kandmiseks.

§ 4.   DNA-proovi võtmine

  (1) DNA-proovi võtmine käesoleva määruse tähenduses on päästeametnikult süljeproovi võtmine.

  (2) DNA-proovi võtmise vahend on ühekordse kasutatavusega vatipulk, mille võib ühekordsest pakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmise alustamist.

  (3) DNA-proov võetakse kahe vatipulgaga doonori suuõõne kaapimise teel viisil, mis väldib kontaminatsiooni. Prooviga vatipulgad paigutatakse ja kinnitatakse eraldi ühte proovi hoidmiseks ettenähtud ühekordse kasutatavusega karpi.

  (4) DNA-proovi hoidmiseks ettevalmistatud karbile märgitakse proovi andnud päästeametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus ja proovi võtmise kuupäev ning täidetakse kohtuekspertiisiseaduse § 95 lõike 4 alusel kehtestatud DNA-proovi võtmise vorm.

  (5) Karp suletakse selle vigastuseta avamist tagaval viisil. Karpi ja sellega seotud DNA-proovi võtmise vormi hoitakse koos.

§ 5.   DNA-proovi säilitamine ja edastamine

  (1) Karpi, mis sisaldab DNA-proovi, säilitatakse ja edastatakse kaitstuna otsese päikesevalguse ning soojus- ja niiskusallika eest, samuti pakendit kahjustava mehaanilise mõjutuse eest. DNA-prooviga karpi ei tohi paigutada kilekotti.

  (2) Vahendite soetamisel peab järgima riikliku DNA-registri volitatud töötleja kirjalikke soovitusi ja nõudeid.

  (3) DNA-proove säilitatakse ja edastatakse viisil, millega on välistatud nende hoidmise või edastamisega mitteseotud isikute juurdepääs.

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet edastab pakendatud DNA-proovi koos proovi võtmise vormi ja sellele lisatud kaaskirjaga 30 päeva jooksul proovi võtmisest arvates riikliku DNA-registri volitatud töötlejale andmete riiklikusse DNA-registrisse kandmiseks.

§ 6.   Andmete riiklikest registritest kustutamine

  (1) Päästeametniku daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmed kustutatakse riiklikest registritest kolme aasta möödumisel päästeametniku päästeteenistusest vabastamisest arvates.

  (2) Päästeamet teavitab Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti vajadusest kustutada päästeametniku andmed riiklikest registritest 30 päeva jooksul päästeametniku päästeteenistusest vabastamisest arvates.

§ 7.   Rakendussäte

  Päästeametnik, kes teenib päästeteenistuse seaduse § 73 lõike 2 alusel kehtestatud ametikohtade loetellu kuuluval ametikohal loetelu kehtestamise ajal, daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json