Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2018, 9

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.08.2018 nr 81

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eelarvepoliitika asekantsler vastutab eelarvepoliitika kujundamise ja elluviimise, sealhulgas välisvahendite kasutamise planeerimise, seire ja hindamise eest.”;

2) paragrahvi 22 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 22 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) riigieelarve osakond, kes korraldab ja koordineerib riigi strateegilist planeerimist ja finantsjuhtimist, riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia koostamist ja töötab välja nende valdkondade õigusaktide eelnõusid; seirab ja hindab riigi ressursside kasutamist; planeerib, seirab ja hindab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välistoetuste kasutamist ning töötab välja selle valdkonna riigisiseste õigusaktide eelnõusid, valmistab ette ja esindab Eesti seisukohti välistoetuse andmist reguleeriva poliitika kujundamisel ja õigusaktide eelnõude üle peetavatel läbirääkimistel.”;

4) paragrahvi 22 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 282 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) planeeringute osakond, kes suunab ja koordineerib üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldab üleriigilise planeeringu koostamist, mereala ruumilist planeerimist ja planeerimisalast koostööd, valmistab ette ja suunab planeerimisalaste riiklike rakenduslike ülesannete lahendamist ning töötab välja oma valdkonna õigusaktide eelnõusid;
2) regionaalarengu osakond, kes kavandab ja koordineerib regionaalpoliitikat, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamist ja koordineerimist, töötab välja regionaalarengule suunatud toetusmeetmed ja koordineerib nende rakendamist ning töötab välja oma valdkonna õigusaktide eelnõusid;
3) regionaalhalduspoliitika osakond, kes töötab välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitikat ning regionaalvaldkonna õigusaktide eelnõusid;”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. septembrist 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json