Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2018, 12

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 ja § 6 lõike 1 punktis 8, § 24 lõigetes 1 ja 2, § 25 lõigetes 1, 3 ja 4, §-s 26, § 27 lõigetes 1 ja 2 ning § 28 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõnad „Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonna või välisvahendite osakonna” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskuse”;

4) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Riigi Tugiteenuste Keskuse juhataja või tema volitatud isik esitab riigikassale riigivälistelt organisatsioonidelt saadud toetustega seotud e-kontode avamise, administreerimise ja sulgemisega seotud teatised.”;

5) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui jooksva aasta riigieelarves on ministeeriumile või tema valitsemisala asutusele ette nähtud vahendite saamine Riigi Tugiteenuste Keskuselt või Maksu- ja Tolliametilt, siis vastava ministeeriumi korraldusel või õigusaktist tulenevalt on Riigi Tugiteenuste Keskusel ja Maksu- ja Tolliametil lubatud nende vahendite edasiandmine otse tegelikule saajale.”;

6) määruse 4. peatükk „Välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamine enne nende laekumist” tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kooskõlas riigieelarve seaduse § 54 lõikega 1 annab Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond nõusoleku sildfinantseerimisvahendite kasutamiseks riigieelarve koostamise protsessis planeerides vahendid riigieelarvesse. Lisanduvatele projektidele annab Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond nõusoleku kooskõlastades projekti. Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond annab Riigi Tugiteenuste Keskusele sildfinantseerimisvahendite taotluste menetlemiseks riigieelarve infosüsteemis kajastatud välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise projektipõhise teabe ning riigieelarves kajastatud vahendatavate toetuste fondipõhise teabe ning lisandunud projektide teabe.”;

8) paragrahv 25 lõikes 2 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkte 1, 3–5, 7 ja 8 rakendatakse 2018. aasta 1. septembrist.

  (2) Määruse § 1 punktid 2 ja 6 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json