Teksti suurus:

Välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.09.2019, 2

Välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 26.08.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 12 ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 153 lõike 1 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.

Välisministri 7. augusti 2017. a määruses nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 tekstiosa täiendatakse pärast sõnu „andmekogusse kantud andmete töötlemise” sõnadega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus),”;

2) paragrahvi 43 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 48 tekstiosas asendatakse sõnad „Riigi Infosüsteemide Amet” sõnadega „Riigi Infosüsteemi Amet, Andmekaitse Inspektsioon”.

Urmas Reinsalu
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json