Teksti suurus:

Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2011, 3

Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm

Vastu võetud 29.09.2011 nr 122

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad

  (1) Käesoleva määruse tähenduses on kalavaru kahjustamine kalale kahju tekitamine kala surmamise, vigastamise, muul viisil hävitamise või kala loomulikust elukeskkonnast eemaldamise teel, kui sellise tegevusega kaasneb seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine.

  (2) Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad on nimetatud lisas 1, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.

  (3) Kalaliikide puhul, mida püütakse väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni jääval veealal väljaspool Läänemerd, loetakse kahju hüvitamise määraks kalaliigi lossimiskohas või püügipiirkonnaga piirnevates sadamates kehtiv viiekordne turuhind.

§ 2.  Kalavarudele tekitatud kahju arvutamise metoodika

  (1) Kalavarudele tekitatud kahju suurus arvutatakse § 1 lõikes 1 nimetatud juhul ja lisas 1 või § 1 lõikes 3 nimetatud kahju hüvitamise määrade järgi vastavalt kahjustada saanud isendite arvule, kui kahjustada saanud isendite arvu on võimalik määrata, või vastavalt kala kaalule kilogrammides, kui kahjustada saanud isendite arvu ei ole võimalik või mõistlik määrata.

  (2) Kalaliigi kahju suuruse arvutamiseks korrutatakse kahjustada saanud isendite arv või nende kogused vastava kalaliigi kohta lisas 1 või § 1 lõikes 3 kehtestatud kahjumääraga.

  (3) Kalaliigile tekitatud kahju suuruse arvutamiseks „Kalapüügiseaduse” § 25 lõikes 6 nimetatud juhtudel korrutatakse kalaliigile tekitatud kahju suurus „Kalapüügiseaduse” § 25 lõikes 6 toodud vastava määraga.

  (4) Kalavarudele tekitatud kahju suurus arvutatakse kõikidele kalaliikidele tekitatud kahju summeerimisel.

§ 3.  Kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti täitmine

  (1) Kalavarudele tekitatud kahju suuruse kohta koostab „Kalapüügiseaduse” § 24 lõikes 1 nimetatud asutuse pädev ametnik lisas 2 toodud vormi kohase akti.

  (2) Kalavarudele tekitatud kahju suuruse arvutab „Kalapüügiseaduse” § 24 lõikes 1 nimetatud asutuse pädev ametnik lisa 2 punktis 6 toodud tabeli (edaspidi tabel) kohaselt.

  (3) Tabeli lahtrisse „Kalavaru kahjustamise viis” märgitakse, millise tegevusega kalavaru kahjustati. Tabeli märkuste lahtrisse märgitakse kõik muud kalavarude kahjustamise määramisel olulised asjaolud.

  (4) Tabeli lahtrisse „Kahju suurus” märgitakse kalavarudele tekitatud kahju suurus liikide kaupa ja reale „Kokku” kalavarudele tekitatud kahju suurus summeeritult.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a määrus nr 275 „Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine” (RT I 1995, 63, 1062; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad

Lisa 2 Kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json