Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2012, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 27.09.2012 nr 61

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 37 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruses nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 37 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 lisatakse sõnade „raadiojaamad” ja „raadionavigatsiooniseadmed” vahele koma;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui seadmete kogumik on käsitletav ühtse funktsionaalse objektina, siis sertifitseeritakse see seadmekeskusena, mille kohta antakse välja üks sertifikaat.”;

4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sertifikaadi saamiseks peavad seadmed ja nende käitamine vastama järgmiste dokumentide asjakohastele nõuetele (edaspidi kehtivad nõuded):
1) elektroonilise side seadus;
2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2011. a määrus nr 25 „Eesti raadiosagedusplaan”;
3) majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. oktoobri 2005. a määrus nr 126 „Aparatuuri märgistamise ja vastavusmärgi paigaldamise ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord”;
4) majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määrus nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele”;
5) Komisjoni 17. oktoobri 2011. a rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010 (ELT L 271/23, 18.10.2011);
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. a määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (ELT L 96, 31.03.2004, lk 26–42);
7) Komisjoni 30. mai 2008. a määrus (EÜ) nr 482/2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendatav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa (ELT L 141/5, 31.5.2008);
8) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 3. lisa „Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine” (Annex 3Meteorological Service for Intenational air Navigation”);
9) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 10. lisa „Lennunduse telekommunikatsioon” (Annex 10Aeronautical Telecommunications”);
10) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisa „Lennuliiklusteenindused” (Annex 11Air Traffic Services”);
11) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 14. lisa „Lennuväljad” (Annex 14Aerodromes”);
12) Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjade nõuded lennunduse sageduskasutuse osas.”;

6) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) seadme või seadmekeskuse hooldusprotseduuri kirjeldus;
8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. a määruse (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta artikli 5 ja lisa III kohaselt koostatud deklaratsioon koostisosade vastavuse või kasutuskõlblikkuse kohta ning sama määruse artikli 6 ja lisa IV kohaselt koostatud deklaratsioon süsteemide vastavustõendamise kohta, kui seade või seadmekeskus ühendatakse Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrguga EATMN.”;

7) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sertifikaadile kantakse järgmised andmed:
1) seadme või seadmekeskuse nimetus ja number;
2) seadme või seadmekeskuse ehituse aasta;
3) seadmele või seadmekeskusele väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti sagedusload (kui on kohaldatav);
4) seadme või seadmekeskuse käitaja;
5) kutsung (kui on kohaldatav);
6) seadme või seadmekeskuse asukoht;
7) sertifikaadi lisa olemasolu (jah/ei);
8) sertifikaadi väljaandmise ja kehtivuse aeg.”;

8) paragrahvi 6 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sertifikaadi lisale kantakse seadmekeskuse puhul seadmekompleksi koosseisu kuuluvate seadmete nimekiri, mis sisaldab iga üksiku seadme kohta järgmisi andmeid:
1) seadme nimetus ja number;
2) seadme kasutus (lubatud/ei ole lubatud);
3) seadmele väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti sagedusluba (kui on kohaldatav);
4) seadme kasutuselevõtu aeg;
5) vajadusel muud märkused.”;

10) määruse lisa punkti 3 alapunktid b, i ja j tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json