Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2012, 5

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 01.10.2012 nr 38

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 29.05.2012, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekstist jäetakse välja kolmas lause;

2) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) teenindusosakond;”;

5) paragrahvi 101 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine.”;

6) paragrahvi 102 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 13 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kontrolliosakonna põhiülesanded on:
1) maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, hasartmänguseaduse, vedelkütuse seaduse ja tollieeskirjade rikkumiste ennetamine, tõkestamine ning kontrollide läbiviimine seaduses sätestatud alustel ja korras;
2) isikute maksuriskide hindamine ja kindlaksmääramine;
3) kontrollivaldkonna töö planeerimine, juhendamine ja arendamine;
4) järelevalve kontrollivaldkonna tööplaanide täitmise üle;
5) kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta muudatus- ja täiendusettepanekute tegemine.”;

8) paragrahvi 14 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksude osakonna põhiülesanded on:
1) maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodika väljatöötamine;
2) maksualaste õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
3) nõustamine maksustamisalastes küsimustes.”;

9) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

11) määrust täiendatakse paragrahviga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Teenindusosakond

Teenindusosakonna põhiülesanded on:
1) teenindusvaldkonna arendamine;
2) klientide teenindamine ja nõustamine;
3) klientide maksukuulekuse parandamine.”;

12) paragrahvi 20 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tollikorralduse osakonna põhiülesanded on:
1) tollieeskirjade ja nendega seotud õigusaktide rakendamine ning tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine;
2) ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine;
3) klientide teenindamine ja juhendamine tolliformaalsuste täitmisel;
4) tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
5) tollialane koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.”;

13) paragrahvid 24 ja 25 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda talitused ja tollipunktid, kui need on rahandusministri kinnitatud ameti struktuuris ette nähtud.”;

15) paragrahvi 29 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja siseauditi osakonna”;

16) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 30 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „juhib” sõnadega „koordineerib, suunab ja kontrollib”;

18) paragrahvis 31 asendatakse sõna „juhib” sõnadega „koordineerib, suunab ja kontrollib” ning sõnad „teeninduskorralduse osakonna” sõnaga „teenindusosakonna”;

19) paragrahvis 32 asendatakse sõna „juhib” sõnadega „koordineerib, suunab ja kontrollib”;

20) paragrahvi 34 lõike 1 punktid 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) tollipunkti juhib tollipunktijuhataja, kes allub osakonnajuhataja asetäitjale osakonna põhimääruses sätestatud juhul;”;

22) paragrahvi 34 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „välja arvatud ameti uurimisosakonnas” sõnadega „välja arvatud neis osakondades”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. oktoobrist 2012. a, välja arvatud § 1 punktid 1, 2, 4, 7, 8, 10–14, 16–22, mis jõustuvad 2012. aasta 1. detsembril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json