Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 10

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Vastu võetud 06.10.2008 nr 29
RTL 2008, 84, 1168
jõustumine 01.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2009RTL 2009, 14, 15108.02.2009
05.08.2009RTL 2009, 66, 97401.09.2009
13.01.2010RTL 2010, 4, 6501.02.2010
04.06.2010RT I 2010, 32, 16301.07.2010
07.09.2011RT I, 08.09.2011, 111.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011
27.12.2011RT I, 29.12.2011, 8701.01.2012
28.03.2012RT I, 30.03.2012, 2502.04.2012, rakendatakse alates 01.04.2012
25.05.2012RT I, 29.05.2012, 1301.06.2012
01.10.2012RT I, 04.10.2012, 501.12.2012
21.12.2012RT I, 04.01.2013, 307.01.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2012. a.
23.01.2013RT I, 29.01.2013, 201.02.2013
27.08.2013RT I, 29.08.2013, 801.09.2013
08.11.2013RT I, 12.11.2013, 615.11.2013, rakendatakse alates 01.11.2013
02.01.2014RT I, 07.01.2014, 1210.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.
11.08.2014RT I, 19.08.2014, 101.09.2014
23.11.2015RT I, 26.11.2015, 301.01.2016
24.06.2016RT I, 28.06.2016, 2901.07.2016
15.08.2016RT I, 19.08.2016, 101.09.2016
15.05.2017RT I, 20.05.2017, 701.06.2017
20.01.2018RT I, 26.01.2018, 101.02.2018
17.04.2018RT I, 24.04.2019, 101.06.2019
06.12.2019RT I, 12.12.2019, 701.01.2020
14.09.2022RT I, 16.09.2022, 901.10.2022

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Maksu- ja Tolliameti staatus

  Maksu- ja Tolliamet (edaspidi amet) on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.

§ 2.   Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve, mille kinnitab, mida muudab ja mille täitmist kontrollib rahandusminister seaduses kehtestatud korras.

  (2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti teabehalduse korras. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

  (3) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja millel on sõõri äärt mööda sõnad «Maksu- ja Tolliamet». Ameti struktuuriüksusel või selle allüksusel võib olla oma nimega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (4) Ametil on oma teenetemärgid. Need on:
  1) Maksu- ja Tolliameti teenistusmärk (lisa 1);
  2) Maksu- ja Tolliameti aumärk, mis jaguneb kolmeks klassiks – I, II ja III klassi aumärk (lisa 2).

  (5) Maksu- ja Tolliameti teenistusmärk antakse ameti ametnikule ja töötajale (edaspidi teenistuja) pikaajalise laitmatu tööülesannete või teenistuskohustuste (edaspidi teenistuskohustused) täitmise eest iga viie teenistusaasta täitumise järel. Ameti teenistusmärkide andmise otsustab ameti peadirektor.
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

  (6) Ameti aumärkide andmise ja vajadusel äravõtmise otsustab rahandusminister ameti peadirektori ettepanekul. Aumärgi kirjeldus ning selle andmise ja kandmise kord on sätestatud lisas 2.
[RTL 2009, 66, 974 - jõust. 01.09.2009]

  (7) Teenetemärgid antakse üldjuhul kätte üks kord aastas ameti aastapäeval.

§ 3.   Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.   Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn.
[RT I, 12.11.2013, 6 - jõust. 15.11.2013, rakendatakse alates 01.11.2013]

§ 5.   Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Estonian Tax and Customs Board.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 6.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine.

§ 7.   Ameti ülesanded

  Ameti ülesanded on:
  1) riigieelarvesse laekunud ning tasumisele kuuluvate riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste täitmise üle arvestuse pidamine, aruannete koostamine, nende esitamine rahandusministrile ning maksukohustuslaste registri pidamine;
  2) riiklike maksudega seotud maksuasjade menetlemine, riiklike maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimine ning seadusega sätestatud suuruses ja korras maksude tasumise ning maksusoodustuste kohaldamise jälgimine, tasumisele kuuluva maksusumma ja intressi arvestamine ning määramine;
  3) maksuvõlgade sissenõudmine, maksuvõla tasumise ajatamine, maksuvõla mahakandmine ja kustutamine;
  4) enammakstud või hüvitatavate summade tagastamine ja tasaarvestamine;
  5) Eesti ja ühenduseväliste riikide vahelise seadusliku kaubanduse hõlbustamine;
  6) kaupade ebaseadusliku käitlemise tõkestamine;
  7) tollialaste õigusaktide rakendamine ja nendest kinnipidamise tagamine;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  8) ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksu- ja tollialaste süütegude ennetamisega, tõkestamisega ja avastamisega;
  9) riikliku sunni kohaldamine tollialaste õigusaktide ja maksuseaduste rikkujate suhtes seaduses sätestatud korras ning ulatuses;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  10) ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
  11) vaiete menetlemine, kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
  12) isikute juhendamine ja informeerimine maksunduse küsimustes ja tolli valdkonnas;
  13) oma pädevuse piires riigi ja ameti esindamine kohtus;
  14) rahvusvahelise maksu- ja tollialase infovahetuse korraldamine;
  15) väliskaubandusstatistikaks vajalike andmete kogumine ja töötlemine;
  16) välislepingutega võetud maksu- ja tollialaste kohustuste täitmise tagamine;
  17) hasartmängude tegevuslubade ja korralduslubade väljaandmine ning tegutsemine hasartmängu järelevalveasutusena;
[RTL 2009, 14, 151 - jõust. 08.02.2009]
  18) koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide asjakohaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  19) muude ametile õigusaktiga pandud ülesannete täitmine.

3. peatükk STRUKTUUR 

§ 8.   Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

  Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab rahandusminister või tema volitusel ameti peadirektor.
[RT I, 20.05.2017, 7 - jõust. 01.06.2017]

§ 9.   Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on:
  1) ameti osakonnad.
  2) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  3) [kehtetu – RT I, 30.03.2012, 25 - jõust. 02.04.2012, rakendatakse alates 01.04.2012]

  (2) Ameti struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus täpsustatakse ameti peadirektori (edaspidi peadirektor) poolt kinnitatavates struktuuriüksuste põhimäärustes.

  (3) Ameti struktuuri võivad kuuluda peadirektorile või peadirektori asetäitjale alluvad väljaspool struktuuriüksusi asuvate teenistujate ameti- või töökohad.
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

  (4) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate teenistujate tööülesanded, õigused ja vastutus määratletakse vastavalt peadirektori või peadirektori asetäitja kinnitatud ametijuhendiga või töölepingus.
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

§ 10.   Ameti osakonnad

  Ameti osakonnad on:
  1) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  2) haldusosakond;
  3) [kehtetu – RT I, 29.12.2011, 87 - jõust. 01.01.2012]
  4) juriidiline osakond;
  41) kommunikatsiooni- ja välissuhete osakond;
[RT I, 16.09.2022, 9 - jõust. 01.10.2022]
  5) maksuauditi osakond;
[RT I, 20.05.2017, 7 - jõust. 01.06.2017]
  6) maksude osakond;
  7) personaliosakond;
  8) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 07.10.2012, rakendatakse 1. oktoobrist 2012. a]
  9) sisekontrolli osakond;
  10) [kehtetu – RT I, 29.12.2011, 87 - jõust. 01.01.2012]
  11) teabeosakond;
  12) [kehtetu – RT I, 04.01.2013, 3 - jõust. 07.01.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2012. a]
  121) teenuste osakond;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  13) tolliosakond;
[RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  14) [kehtetu - RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  15) uurimisosakond.
[RT I, 08.09.2011, 1 - jõust. 11.09.2011 - rakendatakse alates 01.09.2011]

§ 101.   Arendusosakond
[Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

§ 102.   Haldusosakond

  Haldusosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti valduses oleva riigivara haldamise korraldamine;
  2) [kehtetu - RT I, 28.06.2016, 29 - jõust. 01.07.2016]
  3) teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenuse korraldamine;
  4) ametisisese logistikateenuse korraldamine;
  5) [Kehtetu – RT I, 29.05.2012, 13 - jõust. 01.06.2012]
  6) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 07.10.2012, rakendatakse 1. oktoobrist 2012. a]
  7) eelarve koostamine ja aruandluse korraldamine;
[RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  8) dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamine ning koordineerimine;
[RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  9) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine.
[RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

§ 11.   Infosüsteemi arendusosakond
[Kehtetu – RT I, 29.12.2011, 87 - jõust. 01.01.2012]

§ 12.   Juriidiline osakond

  Juriidilise osakonna põhiülesanded on:
  1) vaiete menetlemine ja kaebuste lahendamine;
  2) ameti esindamine likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses;
  3) ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
  4) osalemine lepingute koostamisel;
  5) ameti teiste struktuuriüksuste juriidiline nõustamine ja koolitamine;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  6) väärteomenetluse koordineerimine ametis;
[RT I, 07.01.2014, 12 - jõust. 10.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.]
  7) võlgade sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine.
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

§ 121.   Kommunikatsiooni- ja välissuhete osakond
[RT I, 16.09.2022, 9 - jõust. 01.10.2022]

  Kommunikatsiooni- ja välissuhete osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti meediasuhtluse, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtete väljatöötamine, arendamine ja korraldamine;
  2) koostöö välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ameti välissuhtluse koordineerimine.
[RT I, 16.09.2022, 9 - jõust. 01.10.2022]

§ 13.   Maksuauditi osakond
[RT I, 20.05.2017, 7 - jõust. 01.06.2017]

  Maksuauditi osakonna põhiülesanded on:
[RT I, 20.05.2017, 7 - jõust. 01.06.2017]
  1) maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumiste ennetamine, tõkestamine ning kontrollide läbiviimine seaduses sätestatud alustel ja korras;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  2) isikute maksuriskide hindamine ja kindlaksmääramine;
  3) kontrollivaldkonna töö planeerimine, juhendamine ja arendamine;
  4) järelevalve kontrollivaldkonna tööplaanide täitmise üle;
  5) kontrollivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta muudatus- ja täiendusettepanekute tegemine;
[RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  6) koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kontrollivaldkonnas.
[RT I, 12.11.2013, 6 - jõust. 15.11.2013, rakendatakse alates 01.11.2013]
  7) väärteomenetluse läbiviimine.
[RT I, 07.01.2014, 12 - jõust. 10.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.]

§ 14.   Maksude osakond

  Maksude osakonna põhiülesanded on:
  1) maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodika väljatöötamine;
  2) maksualaste õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
  3) nõustamine maksustamisalastes küsimustes;
[RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  4) maksualane koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
[RT I, 16.09.2022, 9 - jõust. 01.10.2022]
  5) aktsiisikaupade käitlemisega seotud lubade menetlemine ja maksumärkide haldamine.
[RT I, 16.09.2022, 9 - jõust. 01.10.2022]

§ 141.   Personaliosakond

  Personaliosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
  2) personaliandmete haldamine, Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine (sh personali- ja palgaarvestamisega seotud isikuandmete edastamine);
[RT I, 07.01.2014, 12 - jõust. 10.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.]
  3) teenistujate koolituse, täiendus- ja ümberõppe korraldamine.
[RT I, 08.09.2011, 1 - jõust. 11.09.2011- rakendatakse alates 01.09.2011]
  4) ameti tööohutuse- ja töötervishoiualase poliitika kujundamine, koordineerimine ja elluviimine.
[RT I, 07.01.2014, 12 - jõust. 10.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.]

§ 15.   Siseauditi osakond
[Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 07.10.2012, rakendatakse 1. oktoobrist 2012. a]

§ 16.   Sisekontrolli osakond

  Sisekontrolli osakonna põhiülesanded on:
  1) süstemaatilise järelevalve teostamine ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle;
  2) distsiplinaarmenetluse läbiviimine;
  3) ameti spetsiifikast tulenevate isikutega seotud riskide maandamine;
  4) korruptsiooni ennetava tegevuse korraldamine;
  5) ametis andmekaitse ja infoturbe korraldamine ning andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmise kontrollimine.
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

§ 17.   Süsteemihooldusosakond
[Kehtetu – RT I, 29.12.2011, 87 - jõust. 01.01.2012]

§ 18.   Teabeosakond

  Teabeosakonna põhiülesanded on:
  1) järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi väljatöötamine ja elluviimine;
  2) siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamise korraldamine;
  3) maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmete töötlemine.
[RT I, 29.12.2011, 87 - jõust. 01.01.2012]

§ 19.   Teeninduskorralduse osakond
[Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]

§ 191.   Teenuste osakond
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

  Teenuste osakonna põhiülesanded on:
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  1) teenindusvaldkonna arendamine;
  2) klientide teenindamine ja nõustamine;
  3) klientide maksukuulekuse parandamine;
  4) riiklike maksude, avalik-õiguslike rahaliste kohustuste ja muude rahaliste kohustuste täitmise korraldamine ja arvestuse pidamine, riigi kui võlausaldaja huvide ja õiguste teostamine ning võlgade sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine;
[RT I, 12.12.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]
  5) hasartmänguseaduse rikkumiste ennetamine, tõkestamine ning kontrollide läbiviimine seaduses sätestatud alustel ja korras;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  6) riigi esindamine õppelaenu riigitagatise rakendumisel tekkivates õigussuhetes ja riigi õppelaenutagatiste väljamaksmise korraldamine.
[RT I, 12.12.2019, 7 - jõust. 01.01.2020]

§ 20.   Tolliosakond
[RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

  Tolliosakonna põhiülesanded on:
[RT I, 26.11.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]
  1) tollialaste õigusaktide rakendamine ning tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  2) ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine;
  3) klientide teenindamine ja juhendamine tolliformaalsuste täitmisel;
  4) tollivaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
  5) tollialane koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
[RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]

§ 21.   Tulude osakond
[Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

§ 22.   Uurimisosakond

  Uurimisosakonna põhiülesanded on:
  1) maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega seotud kuritegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine, teostades selleks vajadusel jälitustegevust seaduses sätestatud alustel ning korras;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  2) maksuseaduste ning tollialaste õigusaktide rikkumistega seotud kuritegude kohtueelne uurimine;
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  3) riikliku järelevalve teostamine maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle.
[RT I, 26.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

§ 23.   Üldosakond
[Kehtetu – RT I, 08.09.2011, 1 - jõust. 11.09.2011 - rakendatakse alates 01.09.2011]

§ 24.   Piirkondlikud maksu - ja tollikeskused
[Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]

§ 25.   Piirkondliku maksu- ja tollikeskuse põhiülesanded
[Kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]

§ 26.   Peadirektori büroo
[Kehtetu – RT I, 30.03.2012, 25 - jõust. 02.04.2012, rakendatakse alates 01.04.2012]

§ 27.   Ameti struktuuriüksuste allüksused

  (1) Ameti struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda talitused ja tollipunktid, kui need on osakonna põhimääruses ette nähtud.
[RT I, 20.05.2017, 7 - jõust. 01.06.2017]

  (2) Ameti struktuuriüksuse allüksuse ülesanded ja pädevus sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

4. peatükk JUHTIMISE KORRALDUS 

§ 28.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist rahandusminister Rahandusministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 29.   Peadirektor

  (1) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja korraldab peadirektori asetäitjate ning ameti struktuuriüksuste juhtide kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib sisekontrolli osakonna, haldusosakonna, juriidilise osakonna, kommunikatsiooni- ja välissuhete osakonna, personaliosakonna ja teabeosakonna tööd;
[RT I, 16.09.2022, 9 - jõust. 01.10.2022]
  3) esindab ametit ning annab üld- ja erivolitusi ameti esindamiseks (sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks ja esindamiseks kohtumenetluses ning tsiviilõiguslikes suhetes);
  4) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru rahandusministrile;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet või annab selleks ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti töötajatega töölepinguid;
[RT I, 29.08.2013, 8 - jõust. 01.09.2013]
  7) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, teabehalduse korra, ameti poolt hallatavate riigi tulude ja tagatiste arvepidamise korra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, ametnike ja töötajate ametijuhendid, või annab volituse ametijuhendi kehtestamiseks, ja põhipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]
  8) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ning kulude eelarve kohta ja valvab eelarve otstarbeka täitmise üle;
[RT I 2010, 32, 163 - jõust. 01.07.2010]
  9) teeb rahandusministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  10) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
  11) riikliku järelevalve teostamisel annab õigusaktides sätestatud maksuhalduri haldusakte;
  12) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  13) korraldab ameti valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist kooskõlas riigivaraseadusega;
  14) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Peadirektoril on õigus anda vastavalt õigusaktidele teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 30.   Peadirektori asetäitjad
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

  (1) Peadirektoril on vahetult temale alluvad asetäitjad:
  1) peadirektori asetäitja teenuste alal, kes juhib ja korraldab ameti avalike teenuste osutamist ja arendamist ning koordineerib, suunab ja kontrollib maksude osakonna ja teenuste osakonna tööd;
  2) peadirektori asetäitja järelevalve alal, kes juhib ja korraldab ameti tegevusi riikliku järelevalve ja süüteomenetluse osas ning koordineerib, suunab ja kontrollib maksuauditi osakonna, tolliosakonna ja uurimisosakonna tööd.

  (2) Peadirektori asetäitja avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel võib peadirektor panna tema ülesanded ameti osakonnajuhatajale.

  (3) Peadirektori asetäitja juhib ja korraldab oma vastutusvaldkonna ülesannete täitmist, koordineerib struktuuriüksuste koostööd oma vastutusvaldkonnas, annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi, pärib aru temale alluvatelt osakonnajuhatajatelt ja oma vastutusvaldkonna teenistujatelt nende tegevuse kohta, juhib oma vastutusvaldkonnas vajalike eeskirjade, juhendite ja metoodikate rakendamist, esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires ning täidab muid õigusaktis sätestatud või peadirektori poolt antud ülesandeid.
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

§ 31.   Peadirektori asetäitja põhiprotsesside alal
[Kehtetu - RT I, 29.08.2013, 8 - jõust. 01.09.2013]

§ 32.   Peadirektori asetäitja tugiprotsesside alal
[Kehtetu - RT I, 29.08.2013, 8 - jõust. 01.09.2013]

§ 33.   Peadirektori asendamine

  (1) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel toimub peadirektori asendamine allolevas järjekorras:
  1) peadirektori asetäitja järelevalve alal;
  2) peadirektori asetäitja teenuste alal;
  3) peadirektori määratud ameti osakonnajuhataja.
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

  (2) Erandjuhtudel võib rahandusminister määrata peadirektori asendajaks lõikes 1 nimetamata isiku.
[RT I, 29.08.2013, 8 - jõust. 01.09.2013]

§ 34.   Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametiisikud:
  1) ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult kas peadirektorile tulenevalt käesoleva määruse § 29 lõike 1 punktist 2 või peadirektori asetäitjale tulenevalt käesoleva määruse § 30 lõikest 1;
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]
  2) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  3) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  4) tollipunkti juhib tollipunktijuhataja, kes allub osakonnajuhataja asetäitjale osakonna põhimääruses sätestatud juhul;
[RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  5) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  6) talitust juhib talitusejuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale, välja arvatud neis osakondades, kus talitusejuhataja allub osakonna põhimääruses sätestatud juhul vahetult osakonnajuhataja asetäitjale.
[RT I, 04.10.2012, 5 - jõust. 01.12.2012]
  7) [kehtetu – RT I, 30.03.2012, 25 - jõust. 02.04.2012, rakendatakse alates 01.04.2012]

  (2) Iga üksuse juht peab tagama tema poolt juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks üksuse juht:
  1) vastutab tema poolt juhitavale üksusele pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
  2) osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
  3) annab alluvatele teenistujatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
  5) annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele üksustele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks ning üksuse teenistujate motiveerimiseks ja vajadusel nende vastutusele võtmiseks;
[RT I, 29.08.2013, 8 - jõust. 01.09.2013]
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) taotleb üksuse teenistujatele täienduskoolitust teenistuskohustuste tulemuslikumaks täitmiseks;
[RT I, 29.08.2013, 8 - jõust. 01.09.2013]
  9) allkirjastab üksuses koostatud kirjad ja dokumendid, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusakt ei sätesta teisiti.

5. peatükk TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 35.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Peadirektor teostab seadusega ette nähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti struktuuriüksuste ja ameti teenistujate tegevuse üle.

  (2) Peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale või ameti struktuuriüksuse juhile.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 36.   Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber või lõpetatakse seaduse alusel.

§ 37.   Registritoimingud

  Amet registreeritakse seaduses sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 38.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 39.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2008. a.
[RT I, 07.01.2014, 12 - jõust. 10.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.]

  (2) Käesoleva määruse 2014. aasta jaanuaris jõustunud redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.
[RT I, 07.01.2014, 12 - jõust. 10.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.]

   

Lisa 1 Maksu- ja Tolliameti teenistusmärk
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

Lisa 2 Maksu- ja Tolliameti aumärgi kirjeldus, andmise ja kandmise kord
[RT I, 24.04.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json