Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.10.2013 otsus nr 315

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 26.09.2013

§ 1.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Menetlusosalisele ja kohtumenetluse poolele, kes ei valda eesti keelt, tagatakse tõlgi abi. Kahtluse korral selgitab menetleja välja nii menetlusosalise kui ka kohtumenetluse poole eesti keele oskuse. Kui eesti keele oskust ei ole võimalik välja selgitada või see osutub ebapiisavaks, tagatakse tõlgi abi.”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui kahtlustatav või süüdistatav ei valda eesti keelt, tagatakse talle tema või kaitsja taotlusel tõlgi abi kaitsjaga kohtumisel, mis on otseselt seotud kahtlustatava või süüdistatava suhtes läbiviidava menetlustoimingu, esitatava taotluse või kaebusega. Kui menetleja leiab, et tõlgi abi ei ole vajalik, vormistab ta keeldumise määrusega.”;

3) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui kahtlustatav või süüdistatav ei valda eesti keelt, edastatakse talle isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokolli, vahistamismääruse, Euroopa vahistamismääruse, süüdistusakti ja kohtuotsuse tekst tõlgituna emakeelde või keelde, mida ta valdab.”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 6–9 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui kahtlustatav või süüdistatav ei valda eesti keelt, võib ta ise või tema kaitsja esitada põhjendatud taotluse kriminaalasjas kahtlustuse või süüdistuse sisu arusaamise või menetluse õigluse tagamise seisukohast olulise dokumendi tõlkimiseks emakeelde või keelde, mida ta valdab. Kui menetleja leiab, et dokumentide tõlkimise taotlus ei ole põhjendatud, vormistab ta keeldumise määrusega.

(7) Süüdistusakti ja kohtuotsuse tekst tõlgitakse kirjalikult. Ülejäänud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 loetletud dokumentide kirjaliku tõlke asemel võib need tõlkida suuliselt või teha nendest suulise kokkuvõtte, kui sellega ei mõjutata menetluse õiglust.

(8) Suuline tõlge tagatakse kahtlustatavale ja süüdistatavale viivitamata, dokumentide kirjalik tõlge tagatakse kahtlustatavale ja süüdistatavale mõistliku aja jooksul nii, et see ei halvenda nende kaitseõiguse teostamist.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 21 ja 6 märgitud keeldumise määruse peale võib kahtlustatav või süüdistatav või tema kaitsja esitada kaebuse käesoleva seadustiku §-s 228 sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 34 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) tõlgi abile;”;

6) paragrahvi 161 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tõlk on kohustatud tõlkima kõik menetlustoimingusse puutuva täpselt ja täielikult ning hoidma saladuses talle tõlkimisel teatavaks saanud andmeid.”;

7) paragrahvi 161 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Tõlgi poolt valesti tõlkimise peale võib kahtlustatav või süüdistatav või tema kaitsja esitada kaebuse käesoleva seadustiku §-s 228 sätestatud korras.”;

8) paragrahvi 162 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Menetleja võib tõlgi taandada, kui tõlk ei täida oma ülesandeid korrektselt või kui tõlke kvaliteet võib halvendada kahtlustatava või süüdistatava kaitseõiguse teostamist.”;

9) paragrahvi 225 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluse esitamine kriminaaltoimiku materjalidest kirjaliku tõlke tegemiseks ei peata süüdistusakti koostamist ega kohtusse saatmist.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 27. oktoobril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json