Teksti suurus:

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2016, 5

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus

Vastu võetud 29.09.2016 nr 56

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine” raames toetuse andmise tingimused ja kord sellise kalalaeva energiatõhususe parendamiseks, mida kasutatakse merel kuni 20 meetri samasügavusjooneni või siseveekogul (edaspidi rannapüügilaev).

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetust (edaspidi toetus) antakse rannapüügilaeva ajakohastamiseks, sealhulgas mootori asendamiseks või ajakohastamiseks, kui rannapüügilaeva ajakohastamine täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–l66), artikli 41 lõike 1 punktis a ja artikli 44 lõike 1 punktis d nimetatud eesmärke.

  (2) Toetust antakse programmiperioodi jooksul ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene rannapüügilaeva mootori võimsus.

  (3) Toetust antakse sellise rannapüügilaeva ajakohastamiseks, mis vastab järgmistele nõuetele:
  1) rannapüügilaeval on kehtiv kalalaevatunnistus;
  2) rannapüügilaev on kantud Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määruse nr 117 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus” § 3 lõike 1 punktis 2 või 4 nimetatud segmenti;
  3) rannapüügilaev, mida kasutatakse merel kuni 20 meetri samasügavusjooneni, kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 41 lõikes 3 nimetatud kalalaevastiku osasse;
  4) rannapüügilaeva üldpikkus on alla 12 meetri ja sellega ei kasutata komisjoni määruse (EÜ) 26/2004, ühenduse kalalaevastiku registri kohta (ELT L 5, 9.1.2004, lk 25–35) I lisa tabelis 3 nimetatud veetavaid püügivahendeid;
  5) rannapüügilaev ei ole kalalaev, mille mootorivõimsus tuleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artikli 40 kohaselt sertifitseerida;
  6) rannapüügilaev vastab muudele Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud asjakohastele nõuetele.

  (4) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr on 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Rannapüügilaeva ajakohastamisel on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) uue mootori ostmise ja paigaldamise kulu;
  2) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/531, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014, määrates kindlaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks kalurite hügieeni-, tervishoiu-, ohutus- ja töötingimuste parandamise, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise, kliimamuutuste leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud rahastamiskõlblikud kulud (ELT L 86, 31.03.2015, lk 1–8), artiklis 14 nimetatud kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulu peab olema toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktides a–c nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  2) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  3) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva;
  4) amortisatsioonikulud ja mitterahalised sissemaksed;
  5) seadme paigaldamise kulu ilma seadme ostmise kuluta ning kasutatud seadme või vahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
  6) sularahas tehtud kulutus, tasu sularahamakse tegemise eest, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;
  7) tegevuskulu ja personalikulu;
  8) finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu;
  9) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  10) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse täitmata jätmise korral makstav leppetrahv ja viivis;
  11) kohtumenetluse kulu;
  12) remondikulu.

§ 6.   Hinnapakkumus

  (1) Taotleja küsib toetatava tegevuse elluviimiseks üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (3) Toetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik või kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus jääb alla 5000 euro.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 7.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda rannapüügilaeva omanik, kellele on antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel või siseveekogul.

  (2) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse taotluses esitab taotleja PRIA-le järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) teave selle kohta, kas taotleja on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja vastavalt komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), või suurettevõtja;
  3) selle rannapüügilaeva nimi, sisenumber ja kodusadam, mille ajakohastamiseks toetust taotletakse;
  4) tegevuse elluviimise andmed, mis on nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa kohaselt meetme 1.21 kohta;
  5) rannapüügilaeva kütusekulu arvestusega kütuse liiter ühe tonni lossitud kala kohta taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastal ja prognoositav kütusekulu arvestusega kütuse liiter ühe tonni lossitud kala kohta kalendriaastas pärast rannapüügilaeva ajakohastamist;
  6) uue mootori tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas mootori võimsusandmed;
  7) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust;
  8) paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ja § 6 lõikes 4 nimetatud juhul asjakohane selgitus;
  9) kinnitus, et taotleja ei ole küsinud hinnapakkumusi temaga seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (5) PRIA teatab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kuupäeva, millest alates hakatakse taotlusi vastu võtma. Olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, võetakse taotlusi vastu kuni sama aasta 30. novembrini või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumiseni. Meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumisest teatab PRIA viivituseta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (6) Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe rannapüügilaeva mootori asendamiseks või ajakohastamiseks.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse põhjendatus ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise tulemusena rannapüügilaeva kütusekulu suureneb või jääb samaks;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise tulemusena rannapüügilaeva kütusekulu väheneb;

  (4) Kui hinnatakse taotluses kavandatud tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhindadega või kui ei ole aru saada, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud.

  (5) Kui hinnatakse taotleja võimekust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus ellu viia on kaheldav ning ta ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
  2) üks punkt, kui taotleja on suutlik tegevuse ellu viima ning kui omafinantseeringu olemasolu on tõendatud.

  (6) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (2) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab olema soetatud vara, mille kulude hüvitamiseks ta taotleb toetuse maksmist, vastu võtnud ja selle eest tasunud. Töö, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmise taotlemiseks pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) taotluse viitenumber;
  3) abikõlblikud kulud;
  4) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, sealhulgas number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa;
  5) taotletava makse suurus;
  6) teave, kas projekt on ellu viidud osaliselt või lõplikult.

  (5) Toetuse saaja esitab koos lõikes 4 nimetatud maksetaotlusega järgmised dokumendid:
  1) abikõlbliku kulu tegemist tõendava algdokumendi ärakiri ja selle maksmist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  2) tehtud töö või soetatud vara vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri.

  (6) Kui tegevuse elluviimist on § 13 alusel rahastatud enne kulude tegemist, esitab toetuse saaja maksetaotluses sellekohase teabe.

  (7) Toetuse saaja võib maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega esitada kuni neljas osas ühe taotluse kohta.

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates § 10 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise otsuse tegemisest.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 2 sätestatud nõudeid.

  (2) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus peab olema esitatud kuue kalendrikuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

§ 13.   Toetuse saaja tegevuse rahastamine enne kulude tegemist

  (1) Tegevuse elluviimist võib kalandusturu korraldamise seaduse § 36 kohaselt rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist.

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamise taotlemiseks esitab toetuse saaja PRIA-le taotluse, mis sisaldab andmeid kavandatavate kulutuste kohta.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohase taotluse saamisest.

  (4) Toetuse saaja tasub kulude eest, mida rahastati enne nende tegemist, ning esitab seda tõendavad dokumendid koos maksetaotlusega PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest arvates.

Urmas Kruuse
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json