Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2017, 1

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” muutmine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) toetust spordikohtunike tegevuse arendamiseks.”;

3) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgimiselt:

„(1) Sporditoetuste jaotamiseks moodustab toetuse andja nõuandva komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab komisjoni töökorra.

(2) Komisjonis on kuni 7 liiget. Komisjoni kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja rahvusliku olümpiakomitee esindajad ning teised spordivaldkonna asjatundjad.

(3) Komisjoni ülesanded on:
1) hinnata toetuse eraldamiseks esitatud taotlusi ja hiljem teatavaks saanud toetuse eraldamist mõjutavaid asjaolusid käesolevas määruses sätestatud korras;
2) teha toetuse andjale ettepanekuid toetuste eraldamise ja toetuse summa muutmise otsustamiseks.

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ülesannetele on Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud komisjonil õigus teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid valitsemisala eelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite liigenduste summade määramiseks.”;
2023-10-27 12:14:11
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

4) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna „Kultuuriministeeriumile” sõnadega „toetuse andjale”;:

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse taotluses esitatakse eelkõige:
1) taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number, taotluse esitamise kuupäev;
2) taotleja eelarve tulude ja kulude prognoos taotletavaks perioodiks ja taotletav toetuse summa;
3) ülevaade kavandatavatest tegevustest, eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest;
4) muud vajalikud andmed.”;

6) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotluse vormi kinnitab toetuse andja. Taotluse vorm avaldatakse toetuse andja veebilehel.”;

7) paragrahvi 12 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Spordialaliidu toetuse määramisel, välja arvatud spordikohtunike tegevuse arendamise toetus, käsitletakse spordialaliite kolmes rühmas:”;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Spordikohtunike tegevuse arendamise toetuse määramisel käsitletakse spordialaliite ühes rühmas.”;

9) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Spordikohtunike tegevuse arendamise toetust ei eraldata juhul, kui spordialaliidule ei eraldata tegevustoetust käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud alustel.”;

10) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise taotlusvooru taotluste hindamise tulemusel teeb komisjon toetuse andjale ettepaneku toetuste saajate ja summade kohta.

(2) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise taotlusvooru toetuse eraldamise otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga või halduslepingu alusel rahvuslik olümpiakomitee.”;

11) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määratud toetuse kasutamise kohta sõlmitakse leping.”;

12) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kultuuriministeerium või halduslepingu alusel rahvuslik olümpiakomitee spordiorganisatsiooniga, kes on toetuse lõppkasutaja või edasijaotaja;”;

13) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse kasutamise lepingus nähakse toetuse andjale ette võimalus toetuse summat ühepoolselt muuta käesoleva määruse §-s 16 sätestatud juhul.”;

14) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjonil on õigus taashinnata toetuse kasutamise perioodi jooksul hea juhtimistava järgimist spordiorganisatsioonides ning võtta arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaolusid juhul, kui hindamise aluseks olevad asjaolud ilmnesid või asjakohane otsus võeti vastu eelarveaasta jooksul pärast komisjoni ettepaneku tegemist toetuse andjale.”;

15) paragrahvi 16 lõikest 3 jäetakse välja sõna „ministri”;

16) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse summa muutmise otsustab toetuse andja, mis muudab ühepoolselt toetuse kasutamise lepingus sätestatud summa vastavaks muudetud summale.”;

17) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse kasutamise aruandes esitatakse eelkõige:
1) ülevaade toetuse saaja eelarve tulude ja kulude prognoosi täitmisest;
2) ülevaade määratud toetuse summa kasutamisest;
3) ülevaade ellu viidud ja elluviimata jäänud tegevustest, täidetud ja täitmata jäänud eesmärkidest ja tulemustest koos põhjendustega.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule esitab spordialaliit toetuse kasutamise aruandes ülevaate spordikohtunike tegevuse arendamisest ja tasustamise andmed.

(3) Aruanne esitatakse toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtpäevaks ja korras. Aruande vormi kinnitab toetuse andja ja see avaldatakse toetuse andja veebilehel.”;

18) määrust täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

61. peatükk
Rakendussätted

§ 171. Rakendamine

(1) Spordialaliit esitab 2018. aasta toetuse taotluses lisaks käesoleva määruse § 10 lõikes 11 sätestatule spordikohtunike tasustamise andmed 2016. aasta kohta.

(2) Spordikohtunike tegevuse arendamise toetuse määramisel 2018. aastaks võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud andmed.”;

19) määruse tekstis asendatakse sõna „kultuuriminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

20) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

Lisa Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json