Teksti suurus:

Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2017, 2

Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 29.09.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseadusega ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevus alates 1. jaanuarist 2018 ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle asutatavale Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Maaeluministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Põllumajandusmuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70002578).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

esimees: Maaeluministeeriumi kantsler

liikmed:

Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor;

Eesti Põllumajandusmuuseumi peaspetsialist;

Eesti Põllumajandusmuuseumi peavarahoidja-osakonnajuhataja;

Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler;

Maaeluministeeriumi finantsosakonna juhataja;

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja;

Maaeluministeeriumi haldusosakonna juhataja;

Maaeluministeeriumi personaliosakonna juhataja;

Riigi Tugiteenuste Keskuse Maaeluministeeriumi valitsemisala talituse juhataja-pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjon alustab tööd alates määruse jõustumisest ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. detsembri 2017. aasta seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti maaeluministrile hiljemalt 31. märtsil 2018. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Eesti Põllumajandusmuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad võlaõigusseaduse kohaselt 1. jaanuarist 2018 muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Põllumajandusmuuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 31. detsembril 2017.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määrus nr 49 „Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json