Teksti suurus:

Maaeluministri 10. septembri 2018. a. määruse nr 54 „Toidu ekspordivõimaluste edendamine” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2019, 1

Maaeluministri 10. septembri 2018. a. määruse nr 54 „Toidu ekspordivõimaluste edendamine” muutmine

Vastu võetud 30.09.2019 nr 75

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 10. septembri 2018. a. määrust nr 54 „Toidu ekspordivõimaluste edendamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 ja § 9 punktides 8–10 asendatakse sõna „ekspordipotentsiaaliga” sõnadega „ekspordiks pakutava”;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Maaeluministeerium” tekstiosaga „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA)”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks peab osalejal olema toode, mis on toit toiduseaduse § 2 tähenduses ja mis on valmis müümiseks jae- või hulgikaubanduses (edaspidi ekspordiks pakutav toode). Osaleja peab olema valmis nimetatud toodet kohe eksportima või eksportimiseks tootma.”;

4) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „15 000 eurot” tekstiosaga „20 000 eurot, kui maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses ei ole sätestatud abi andmine komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 3 lõikes 3a sätestatud ulatuses”;

5) paragrahvis 8, § 10 lõikes 1, § 11 lõikes 1, § 12 lõikes 4 ja §-s 13 asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnaga „PRIA” vastavas käändes;

6) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks esitab osaleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le taotluse.”;

7) paragrahvi 10 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotluste lõplik paremusjärjestus moodustatakse lõikes 21 nimetatud konsultandi paremusjärjestuse ja lõikes 4 nimetatud hindamiskomisjoni paremusjärjestuse alusel.”;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Konsultandi hinnangu, sealhulgas taotluste paremusjärjestuse saamiseks edastab PRIA korraldajale taotlused, mille puhul on kontrollitud nende nõuetele vastavust. Korraldaja edastab taotlused konsultandile hindamiseks ja tagab PRIA-le konsultandi kirjaliku hinnangu, sealhulgas taotluste paremusjärjestuse saamise hankelepingus sätestatud tähtaja jooksul. Konsultandi kirjalik hinnang peab sisaldama põhjendusi järgmistele hindamiskriteeriumidele vastamise või mittevastamise kohta:
1) osaleja eksporditava toote turustusvõimalused sihtturul;
2) osalejale ärikontaktide leidmise tõenäosus sihtturul.”;

10) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõna „maaeluminister” sõnaga „PRIA”;

11) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hindamiskomisjon hindab taotlusi ning moodustab liikmete antud hindepunktide alusel taotluste paremusjärjestuse, võttes aluseks järgmised hindamiskriteeriumid ja nende eest antavad hindepunktid:
1) osaleja nägemus ekspordiks pakutava toote turustusvõimalustest, sealhulgas eelistatud müügikanalitest sihtturul – minimaalselt 1 hindepunkt ja maksimaalselt 2 hindepunkti;
2) osaleja senine ekspordikogemus – minimaalselt 0 hindepunkti ja maksimaalselt 4 hindepunkti;
3) osaleja toote ekspordipotentsiaal, sealhulgas osaleja ekspordivõimekus uuele turule sisenemisel – minimaalselt 0 hindepunkti ja maksimaalselt 4 hindepunkti;
4) osaleja veebileht eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles – minimaalselt 0 hindepunkti ja maksimaalselt 2 hindepunkti;
5) osaleja, kes on varem § 12 lõike 5 kohaselt kinnitanud ekspordi edendamise tegevuses osalemist, on põhjendamatult osalemisest loobunud – minimaalselt –1 hindepunkt ja maksimaalselt 0 hindepunkti.”;

12) paragrahvi 11 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. PRIA kehtestab taotluse rahuldamise otsusele kõrvaltingimusena õiguse tunnistada otsus kehtetuks, kui §-s 8 nimetatud teates ettenähtud ekspordi edendamise tegevuses osalemist kinnitanud osalejate arv on oodatust väiksem, mistõttu kavandatud tegevuse eesmärgi täitmine ei ole saavutatav või majanduslikult otstarbekas ning seetõttu ei saavutata toetuse eesmärki.”;

14) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 5–9 järgmises sõnastuses:

„(5) Osaleja kinnitab ekspordi edendamise tegevuses osalemist või teatab selles osalemisest loobumisest PRIA-le kirjalikult seitsme kalendripäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamisest. Kui osaleja selle tähtaja jooksul tegevuses osalemist ei kinnita ega teata selles osalemisest loobumisest, loetakse, et ta on tegevuses osalemisest loobunud ja oma taotluse tagasi võtnud.

(6) Taotluse rahuldamise otsus hakkab kehtima arvates ekspordi edendamise tegevuses osalemise kinnituse PRIA-le esitamisest.

(7) Osaleja ekspordi edendamise tegevuses osalemisest loobumise korral võib PRIA ettenähtud eelarvevahendite piires teha taotluste paremusjärjestuse alusel järgmisele osalejale, kelle taotlus on lõikes 2 nimetatud juhul jäetud rahuldamata, ettepaneku ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks.

(8) Lõikes 7 nimetatud ettepaneku saanud osaleja kinnitab ekspordi edendamise tegevuses osalemist või teatab selles osalemisest loobumisest PRIA-le kirjalikult seitsme kalendripäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamisest.

(9) Kui lõikes 8 nimetatud osaleja kinnitab ekspordi edendamise tegevuses osalemist, tunnistab PRIA tema taotluse rahuldamata jätmise otsuse kehtetuks ja teeb taotluse rahuldamise otsuse.”;

15) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA kontrollib aruandes esitatud elluviidud tegevuse nõuetele vastavust ja koostab nõuetekohase tegevuse puhul ekspordi edendamise tegevuse vastuvõtuakti.

(3) Hankelepingus ettenähtud tasu ei maksta enne, kui PRIA on koostanud ekspordi edendamise tegevuse vastuvõtuakti.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json